Preskočiť na obsah

Prehľad peňažných tokov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Prehľad peňažných tokov (-podľa slovenských predpisov [1][2]) alebo výkaz o peňažných tokoch (-podľa slovenského prekladu IFRS - angl. angl. statement of cash flows[3]; do roku 2007: výkaz peňažných tokov - angl. cash flow statement) je súčasť účtovnej závierky, a to podľa slovenských predpisov nepriamo ako súčasť Poznámok a podľa IFRS priamo popri ostatných základných súčastiach.

Prehľad peňažných tokov informuje o peňažných tokoch (angl. cash-flow), teda príjmoch peňažných prostriedkov a výdavkoch peňažných prostriedkov, ktoré sa uskutočnili v účtovnej jednotke počas účtovného obdobia a spôsobili, že stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia sa zmenil v porovnaní so stavom peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia. Prehľad tokov – tokové ukazovatele. Cieľom prehľadu peňažných tokov je informovať používateľov informácií o tom, z ktorej činnosti podnik počas účtovného obdobia peňažné prostriedky nadobudol a ako ich použil. Peňažné toky sa môžu prezentovať ako:

  • ukazovateľ peňažný tok (cash flow)
  • prehľad peňažných tokov
  • pomerové ukazovatele na báze cash flow

Peňažnými tokmi (cash flow) rozumieme:

  • príjmy a výdavky peňažných prostriedkov
  • prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov

Peňažné prostriedky (cash) sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí (ceniny, poukážky, šeky) Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov. Prevádzková činnosť, je činnosť ktorá súvisí s predmetom podnikania účtovnej jednotky. Investičná činnosť je obstaranie a vyjadrenie nehmotného dlhodobého majetku, dlhodobého hmotného majetku a tej časti dlhodobého majetku, ktorý nie je súčasťou ekvivalentov. Finančná činnosť je činnosť, ktorá spôsobuje zmeny v hodnote a štruktúre vlastného imania a zmeny dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov, ktoré súvisia s prevádzkovou činnosťou a investičnou činnosťou.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. čl. X Prílohy 1 Opatrenia MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
  2. do roku 2014: Príloha 3 Opatrenia MF SR z 31. marca 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
  3. http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias7