Vojenská polícia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Škoda Octavia Vojenskej polície Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Vojenská polícia je policajnou službou Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vojenská polícia bola zriadená 21. januára 1991. Vo svojej činnosti sa spočiatku riadila internými normatívnymi aktami. Od marca 1992 upravuje jej činnosť Zákon č.124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov. [1]Činnosť Vojenskej polície sa ďalej riadi platnými predpismi branného zákonodarstva, Trestným zákonom, Trestným poriadkom, Zákonom o priestupkoch atď. Vybrané ustanovenia týchto predpisov sú konkretizované internými normatívnymi aktami Ministerstva obrany.

Vojenská polícia je plno profesionálna zložka Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Na čele Vojenskej polície stojí riaditeľ Vojenskej polície. Je priamo podriadený ministrovi obrany Slovenskej republiky.

Vojenská polícia sa zameriava najmä na predchádzanie závažnému protiprávnemu konaniu, javom a udalostiam. Zvýšenú pozornosť venuje problematike drog, ochrane zbraní, munície a výbušnín. Popri prevencii, ktorá je chápaná ako jedna z rozhodujúcich aktivít k znižovaniu trestnej činnosti v Ozbrojených silách Slovenskej republiky, je jej poslaním tiež trestná represia.

Vojenská polícia na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Príslušníčka Vojenskej polície Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Vojenská polícia v rozsahu vymedzenom zákonom plní úlohy policajnej ochrany Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, zložiek podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenských objektov a priestorov potrebných na plnenie úloh ministerstva alebo ozbrojených síl vysielajúceho štátu plniacich úlohy na území Slovenskej republiky v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vojenských obvodov, vojenského materiálu, ako aj majetku štátu v správe alebo v užívaní rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo, v priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie. Vojenským policajtom môže byť iba profesionálny vojak. Činnosť Vojenskej polície upravuje zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.

Pôsobnosť Vojenskej polície[upraviť | upraviť zdroj]

Pôsobnosť vojenskej polície sa vzťahuje na vojakov, osoby, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ministerstva, v priestoroch rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo, vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie, osoby, ktoré páchajú trestné činy alebo priestupky spolu s vojakmi alebo proti majetku štátu v správe alebo v užívaní ministerstva, proti majetku štátu v správe alebo užívaní rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo, vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie, osoby, ktoré páchajú priestupky podľa zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a podľa osobitného predpisu.

Úlohy Vojenskej polície[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vojenská polícia sa podieľa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie,
 • podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vojakmi na verejnosti,
 • odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov a robí opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti,
 • koná o trestných činoch podľa osobitného predpisu, odhaľuje priestupky, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje, prejednáva priestupky v blokovom konaní podľa zákona č. 124/1993 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov,
 • pátra po osobách v jej pôsobnosti, veciach a po vojenskom materiáli, ako aj po ostatnom majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva,
 • podieľa sa na ochrane vojenských objektov, vojenských konvojov, vojenských transportov, zbraní, streliva, výbušnín a vojenského materiálu, ako aj ostatného majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva a materiálu dôležitého pre obranu,
 • podieľa sa na ochrane utajovaných skutočností,

Dohliada na bezpečnosť:

 • prevádzky a premávky motorových vozidiel a nemotorových vozidiel ministerstva a štátneho podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo,
 • premávky vozidiel Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vozidiel ozbrojených síl vysielajúceho štátu na účely plnenia služobných povinností a motorových vozidiel a nemotorových vozidiel
 • riadi premávku vojenských vozidiel, vozidiel Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vozidiel ozbrojených síl vysielajúceho štátu na účely plnenia služobných povinností a motorových vozidiel a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách,
 • vykonáva dohľad nad výcvikom a zdokonaľovaním odbornej spôsobilosti vodičov vojenských vozidiel,
 • vedie evidenciu a štatistiky potrebné na plnenie svojich úloh,
 • zaisťuje osobnú bezpečnosť ministra a osôb, ktoré určí minister,
 • podieľa sa na ochrane lietadiel vo vojenských službách a ich letov,
 • ktoré stanoví minister v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky:

 • ochranu a obranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti ministerstva obrany a obranu ostatných objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,
 • ochranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti ministerstva obrany, vojenských obvodov, vojenských letísk, vojenských heliportov, vojenských objektov a priestorov potrebných na plnenie úloh ozbrojených síl alebo zahraničných ozbrojených síl plniacich úlohy na území Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotného lietadla
 • odstraňovanie následkov výnimočného stavu alebo núdzového stavu5a) a na riešenie mimoriadnych udalostí
 • pátranie po lietadlách a pri záchrane ľudských životov,
 • zabezpečenie leteckej prepravy ústavných činiteľov určených vládou Slovenskej republiky,
 • zabezpečenie leteckej zdravotníckej prepravy,
 • zabezpečenie a vykonávanie leteckých navigačných služieb a riadenie špeciálnej letovej prevádzky,
 • ochranu majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva obrany,
 • poskytovanie podpory zahraničným ozbrojeným silám na území Slovenskej republiky,
 • plnenie opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie,
 • plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi na zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky,

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 1. SLOV-LEX. 124/1992 Zb. - Zákon o Vojenskej polícii [online]. Slov-lex, [cit. 2023-04-20]. Dostupné online.