Vojenská polícia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vojenská polícia je jedna zo zložiek polície.

Vojenská polícia na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Príslušníčka Vojenskej polície Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Vojenská polícia v rozsahu vymedzenom zákonom plní úlohy policajnej ochrany Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Slovenskej republiky, zložiek podieľajúcich sa na plnení úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenských objektov a priestorov, vojenského materiálu, ako aj ostatného majetku štátu v správe alebo v užívaní ministerstva, v priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie. Vojenským policajtom môže byť iba profesionálny vojak. Činnosť Vojenskej polície upravuje česko-slovenský zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.

Pôsobnosť Vojenskej polície[upraviť | upraviť zdroj]

Príslušník kanadskej vojenskej polície

Pôsobnosť Vojenskej polície sa vzťahuje na vojakov a zamestnancov ministerstva pri plnení služobných úloh, ktoré stanoví minister obrany Slovenskej republiky, osoby, ktoré sa nachádzajú vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie, osoby, ktoré páchajú trestnú činnosť alebo priestupky spolu s vojakmi alebo proti majetku štátu, ktorý spravuje alebo užíva ministerstvo, vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie.

Úlohy Vojenskej polície[upraviť | upraviť zdroj]

Vojenská polícia sa podieľa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie, podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vojakmi na verejnosti, odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov a robí opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti, koná o trestných činoch podľa osobitného predpisu, odhaľuje priestupky, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje, pátra po vojakoch a po vojenskom materiále, ako aj po ostatnom majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva, podieľa sa na ochrane zbraní, streliva, výbušnín a vojenského materiálu, ako aj ostatného majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva a materiálu dôležitého pre obranu, podieľa sa na ochrane utajovaných skutočností, dohliada na bezpečnosť prevádzky a premávky vojenských motorových a ich prípojných vozidiel a premávky motorových a nemotorových vozidiel, riadi premávku vojenských vozidiel, motorových a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách, vykonáva dohľad nad výcvikom a zdokonaľovaním odbornej spôsobilosti vodičov vojenských vozidiel, vedie evidenciu vojenských vozidiel a schvaľuje ich technickú spôsobilosť podľa osobitného predpisu, ktorý určí minister, vedie evidenciu a štatistiky potrebné na plnenie svojich úloh, zaistenia osobnej bezpečnosti ministra, zaistenia osobnej bezpečnosti určených osôb, ktorých okruh určí minister, ktoré stanoví minister v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, podľa § 4 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktoré stanoví minister.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]