Úžera

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Úžera alebo úžerníctvo (v dávnej slovenčine aj lichva) môže byť:

 • v širšom zmysle (tak aj v súčasnom slovenskom, českom, ale aj nemeckom, rakúskom a pod., práve): každé zmluvné ujednanie, podľa ktorého zmluvná strana A, ťažiac zo situácie slabosti (t.j. najmä tiesne, neskúsenosti, prípadne aj ľahkomyseľnosti a podobne) zmluvnej strany B, dostane plnenie zmluvnej strany B, ktoré je v hrubom nepomere k plneniu zmluvnej strany A, inými slovami: zmluvné ujednanie, z ktorého vyplýva zreteľne prehnaný zisk jednej strany v dôsledku využitia situácie slabosti druhej strany
 • v užšom zmysle (tak v bežnej komunikácii a napríklad aj v práve USA): len tzv. úroková úžera, t.j. požičanie peňazí (v trochu širšom zmysle aj tovaru a iných vecí) za prehnane vysoký úrok
 • začiatkom nášho letopočtu a v stredoveku: akýkoľvek úrok

Po druhej svetovej vojne a do júna roku 2014 na Slovensku (na rozdiel od západnej Európy) bola úžera len predmetom trestného zákona a nie občianskeho zákonníka, čo z právneho hľadiska spôsobovalo viaceré problémy.

Úžera podľa súčasného slovenského práva[upraviť | upraviť zdroj]

Trestné právo[upraviť | upraviť zdroj]

§ 235 trestného zákona (300/2005 Z.z.) uvádza o úžere toto:

(1) Kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie [1], potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním väčšiu škodu, b) na chránenej osobe, alebo c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Rovnako bola úžera definovaná v predchádzajúcom trestnom zákone (zák. č 140/1961), odlišná bola ale časť špecifikujúca trest za úžeru.

Úžera nie je podvod, pretože úžerník neuvádza nikoho (iného) do omylu.

Občianske právo[upraviť | upraviť zdroj]

§ 39a Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb.) uvádza o úžere toto:

Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. tento prípad, teda časť kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie sa odborne nazýva paúžera

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • slovenský Trestný zákon 2005
 • slovenský Občiansky zákonník (40/1964 Zb.)
 • H. Campbell Black et al.: Black's Law Dictionary, 1990
 • HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. 1189 s. ISBN 80-7179-360-4.
 • [1]
 • Lichva in: Ottuv slovník naučný
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]