Čítanie s porozumením

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Čítanie s porozumením je v analógii "človek - počítač" súbežné spracovanie dvoch procesov:

Technický proces[upraviť | upraviť zdroj]

Proces optického rozpoznávania a prvotného spracovania grafických prvkov - alfanumerických znakov a ich spájania do správnych, taxatívne definovaných skupín (slovo). Okrem alfanumerických znakov je nutné aby jednotka optického rozpoznávania správne rozoznala a interpretovala i množstvo ďalších prvkov, delimitačných znakov (interpunkcia, verzálky/kapitálky, medzery). Želaným technickým výstupom jednotky optického rozpoznávania teda nie sú len samotné alfanumerické a delimitačné znaky, ale aj ich spojenia do vyšších celkov (vety, odstavce, kapitoly a pod.)

Kognitívny proces[upraviť | upraviť zdroj]

Údaje získané z autonómneho modulu optického rozpoznávania znakov sú vyhodnotené a spracované na úrovni vyššej a/alebo centrálnej výpočtovej jednotky. Proces analýzy a spracovania (a následného ukladania do dlhodobej pamäte) nie je v čase nemenný, jeho efektivita a teda časová a energetická úspora sa zvyšuje neustálym aplikovaním adaptívno komparatívnych operácií na jeho jednotlivé sekvencie. Opakovaný výskyt konkrétnych prvkov textu (slov/výrazov/viet atď.) v špecifickom poradí postupne, s rastúcim počtom opakovaní, eliminuje nutnosť ich spracovania na nižších úrovniach, e.g.: prvotná analýza rozpoznania znakov "z", "l", "o", "d", "e" a "j" (v tomto poradí) ich prakticky len porovná s jestvujúcou databázou taxatívnych skupín znakov a bez zmeny tento výsledok uloží do operačnej, prípadne aj do trvalej pamäte v podobe: "z", "l", "o", "d", "e", "j" = "zlodej"; (príznak výskytu v taxatívnej databáze skupín = pravda); použilo sa minimálne 8 pracovných cyklov výpočtovej jednotky (jednotlivé znaky, slovo, porovnanie na prítomnosť v databáze); ďalšie rovnaké rozpoznania rovnakej sekvencie už budú výpočtovou jednotkou analyzované na úrovni skupiny znakov - "zlodej", teda ušetrí sa minimálne 6 pracovných cyklov. Tento princíp sa analogicky uplatňuje na každý ďalší vyšší celok. Súbežne s týmto adaptívnym konceptom spracovania vstupných údajov prebieha aj automatické vylučovanie redundantných surových dát, ale aj prípadných redundantných výsledkov ich spracovania na nižších úrovniach z procesu výsledného spracovania. Do databázy sa dáta ukladajú už komprimované a preindexované tak aby v prípade ich opakovaného výskytu mohli byť spracovávané priamo na úrovni príslušnej výpočtovej podjednotky, bez potreby opätovne vykonávať ich komplexné prepočty na úrovni hlavného procesora.

Finálnym produktom procesu čítania s porozumením nie je samotný text, ale informácia, ktorú text v danej podobe obsahuje.