Čistiareň odpadových vôd

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Čistiareň odpadových vôd
Čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd alebo aj ČOV je zariadenie, ktoré slúži na zbavenie nečistôt a škodlivých látok zo splaškovej, či priemyselnej odpadovej vody a tak zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia. Podľa nariadenia Európskej Únie musí mať každé mesto alebo obec nad 2 tisíc obyvateľov vybudovanú vlastnú čistiareň odpadových vôd, a mestá nad 10 tisíc obyvateľov pokročilejšiu čistiareň odpadových vôd.[1]

V ČOV sa voda čistí troma spôsobmi:

  • mechanicky (usadzovanie kalu)
  • biologicky (prečistenie mikroorganizmami)
  • chemicky (likvidácia rozpustených škodlivých látok)

Následne sa prečistená voda filtruje a vypúšťa naspäť do rieky alebo sa používa ako úžitková voda napríklad na zavlažovanie.

Domové čistiarne odpadových vôd slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov. Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových, alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene.

V zmysle požiadaviek európskej normy EN 12566-3 musí byť domová čistiareň podrobená dlhodobému testu účinnosti čistenia, komplexným skúškam statickej odolnosti, vodotesnosti, trvanlivosti, kontrole rozmerov a prístupnosti. Po ukončení preukazovania zhody, vykonaní počiatočných skúšok typu a zavedenia vnútropodnikovej kontroly výrobne výrobca vydáva vyhlásenie zhody, ktoré je plne v súlade s legislatívou EÚ. Ukončenie uvedeného procesu oprávňuje výrobcu označovať svoje výrobky ČOV do 50 EO značkou zhody CE.

Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypustiť do povrchových alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene, alebo ju po filtrácii a dočistení použiť na technické účely.

Na Slovensku sú využívané hlavne domové čistiarne odpadových vôd a to v prípade že rodinný dom nemá možnosť napojenia sa na  verejnú kanalizačnú sieť a človek nechce na pozemku umiestňovať žumpu.

Prevádzka domovej ČOV oproti žumpe je z hľadiska ekonomiky úspornejšie riešenie. Finančné náklady na ČOV pri bežnej domácnosti sú o viac ako 70% nižšie. V prípade využívania žumpy je jedinou starosťou človeka pravidelne kontrolovať množstvo splaškovej vody v žumpe a v prípade potreby dať žumpu vyviezť fekálnym vozom. Aj keď táto verzia je na Slovensku zaužívaná len v malom percente a väčšina splaškových vôd končí na poliach a záhradách, potokoch a riekach, čím každý prispieva ku globálnemu znečisťovaniu.

Tak ako každé zariadenie aj domová čistiareň odpadových vôd si vyžaduje svoju údržbu a servis. Nejedná sa však o žiadne komplikované úkony a v dnešnej dobe už väčšina predajcov zabezpečuje potrebný servis týchto zariadení a taktiež samotné zariadenia sú vybavené technológiami ktore upozornia zákazníka na vykonanie potrebného servisu.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]