Šablóna:Citácia periodika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Šablóna pre generovanie citácií článkov v periodických publikáciách podľa noriem STN ISO 690 a STN ISO 690-2.

Použitie

Všetky polia musia byť malými písmenami. Skopírujte prázdnu verziu na miesto použitia:

Plná verzia Zvyčajné použitie
{{Citácia periodika
 | priezvisko = 
 | meno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | priezvisko2 = 
 | meno2 = 
 | autor2 = 
 | odkaz na autora2 = 
 | priezvisko3 = 
 | meno3 = 
 | autor3 = 
 | odkaz na autora3 = 
 | spoluautori = 
 | titul = 
 | prekladatelia = 
 | ilustrátori = 
 | fotografi = 
 | ďalší = 
 | periodikum = 
 | odkaz na periodikum = 
 | vydavateľ = 
 | miesto = 
 | dátum = 
 | rok = 
 | mesiac = 
 | deň = 
 | ročník = 
 | typ ročníka = 
 | číslo = 
 | typ čísla = 
 | strany = 
 | poznámky = 
 | url = 
 | dátum prístupu = 
 | rok prístupu = 
 | mesiac prístupu = 
 | deň prístupu = 
 | formát = 
 | issn = 
 | doi = 
 | pmid = 
 | id = 
 | jazyk = 
}}
 
{{Citácia periodika
 | priezvisko = 
 | meno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | spoluautori = 
 | titul = 
 | periodikum = 
 | odkaz na periodikum = 
 | rok = 
 | mesiac = 
 | ročník = 
 | číslo = 
 | strany = 
 | url = 
 | dátum prístupu = 2024-02-23
 | issn = 
}}

Parametre

Primárna zodpovednosť

Parametre určujúce hlavnú zodpovednosť za text, väčšinou ide o meno autora alebo autorov. Mená sa uvádzajú bez titulov a vedeckých hodností.

Parametre pre prvého autora sa vypĺňajú vždy, ak je uvedený aspoň jeden autor.

 • priezvisko - priezvisko 1. autora
 • meno - meno 1. autora
 • autor - použitie parametrov meno a priezvisko môže byť problematické v prípadoch autorov, u ktorých je zvykom priezvisko písať vždy ako prvé (ako je tomu napríklad v čínštine). V takom prípade by čiarka medzi menom a priezviskom pôsobila rušivo. Niekedy je tiež problém určiť presný rozsah priezviska. V tom prípade je lepšie parametre meno a priezvisko nepoužiť a vyplniť radšej pole autor pomocou zápisu "Hu Ku Jie" podľa toho, ako je potrebné.
 • Odkaz na autora - ak existujei na Wikipédii článok so životopisom, uvedie sa tu jeho názov

Parametre pre druhého autora sa vypĺňajú, ak sú uvedení práve dvaja alebo práve traja autori. Ak ich je uvedených viac (čo sa vyjadruje parametrom spoluautori(pozri ďalej), je na zvážení citujúceho, či uviesť konkrétne len jedného, dvoch alebo troch. Význam je analogický s parametrami pre 1. autora.

 • priezvisko2
 • meno2
 • autor2
 • odkaz na autora2

Parametre pre tretieho autora sa vypĺňajú, ak sú uvedení práve traja autori. Ak ich je uvedených viac (čo sa vyjadruje parametrom spoluautori(pozri ďalej), je na zvážení citujúceho, či uviesť konkrétne len jedného, dvoch alebo troch. Význam je analogický s parametrami pre 1. autora.

 • priezvisko3
 • meno3
 • autor3
 • odkaz na autora3

Nasledujúci parameter sa vypĺňa, len ak sú v dokumente uvedení viac ako traja autori.

 • spoluautori - do tohto poľa sa uvedie "et al." Alebo "ai." alebo "a kol." (Bodka na konci je povinná)

Celá sekcia primárnu zodpovednosť sa vynechá len vtedy, ak nie sú známi autori.

Názov článku

 • titul - názov článku. Ak je zložený z viacerých častí, je potrebné ho formátovať podľa normy podľa nasledovných zásad:
  • Ak ide o názov a podnázov, je potrebné najprv uviesť názov, potom podnázov, podľa poradia na titulnej stránke. Musia byť oddelené dvojbodkou.
  • U dokumentov medzinárodných organizácií sa môžeme stretnúť s viacjazyčnými názvami. Zapisujeme v poradí, ako sú na titulnej stránke, oddeľujeme znamienkom rovnosti.

Sekundárna zodpovednosť

Do každého z týchto parametrov je možné zapísať maximálne tri osoby oddelené čiarkami v tvare "Meno Priezvisko"

 • prekladatelia
 • ilustrátor
 • fotografi
 • ďalší - v tomto parametre je potrebné uviesť najprv vec, ktorou daný človek prispel, až potom jeho meno napríklad "Prílohy Jan Novák"

Periodikum

 • periodikum - názov periodika (časopisu, novín)
 • odkaz na periodikum - názov článku o periodiku vo Wikipédii

Vydanie

 • dátum - dátum vydania v tvare rrrr-md
  • rok - rok vydania
  • mesiac - mesiac vydania (slovom, napríklad "septembra"). Ak nie je známy, neuvádza sa.
  • deň - dátum vydania (1-31). Ak nie je známy, neuvádza sa.

Časť

 • ročník - ročník v štýle číslovanie periodika
  • typ ročníka - typ ročníka, možné hodnoty sú "ročník" alebo "roč." alebo "zväzok".
 • číslo - číslo periodika v danom ročníku
  • typ čísla - typ čísla, možné hodnoty sú "číslo" alebo "čís." prípadne iné označenie
 • strany - strany alebo rozsahy strán oddelené čiarkami

Identifikácia

 • issn - ISSN číslo jednoznačne identifikujúce periodikum. Zapisuje sa len číslo (aj so spojovníkmi), nie písmená "ISSN".
 • doi - DOI číslo jednoznačne identifikujúce dokument.
 • pmid - číslo v PubMed jednoznačne identifikujúce dokument.
 • id - iný identifikátor

Iné

 • poznámky - nejaké ďalšie podstatné informácie k dokumentu. Napríklad "Obsahuje registre k predchádzajúcim dielam", "Prvé vydanie v slovenčine", "Dôverný materiál"
 • jazyk - používa sa len u cudzojazyčných diel, ide o jazyk, v ktorom je napísaný dokument, napríklad "po anglicky, po nemecky, po grécky".

Online dostupnosť

 • url - URL online knihy.
 • formát - ak je online dostupný v inom formáte než HTML, napr. PDF
 • dátum prístupu - dátum v tvare rrrr-md. Vypĺňa sa len ak bolo čerpané z online verzie a nie tlačenej verzie
  • rok prístupu - rok prístupu k online verzii
  • mesiac prístupu - mesiac prístupu k online verzii (1-12)
  • deň prístupu - deň prístupu k online verzii (1-31)

Príklady

 • {{Citácia periodika | priezvisko = Smith | meno = Joseph III | titul = Last Testimony of Sister Emma | periodikum = The Saints' Herald | ročník = 26 | rok = 1879 | mesiac = október | strany = 289 }}

SMITH, Joseph III. Last Testimony of Sister Emma. The Saints' Herald, október 1879, roč. 26, s. 289.

 • {{Citácia periodika | priezvisko = Smith | meno = Joseph III | titul = Last Testimony of Sister Emma | periodikum = The Saints' Herald | ročník = 26 | číslo = 19 | dátum = 1879-10-01 | strany = 289 | url = http://www.lavazone2.com/dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179 | dátum prístupu = 2006-03-23 }}

SMITH, Joseph III. Last Testimony of Sister Emma. The Saints' Herald, 1879-10-01, roč. 26, čís. 19, s. 289. Dostupné online [cit. 2006-03-23].


Umožňuje citovať články v periodických publikáciách podľa noriem STN ISO 690 a STN ISO 690-2

Parametre šablóny[Spravovať dokumentáciu šablóny]

ParameterPopisTypStav
priezviskopriezvisko

priezvisko autora

Príklad
Judák, Cheney...
Neznámyodporúčaný
menomeno

meno autora

Príklad
Juraj, David...
Neznámyodporúčaný
odkaz na autoraodkaz na autora

ak existuje o autorovi článok na Wikipédii, zadajte názov článku o ňom

Príklad
Brian Greene, Jaroslav Pelikan...
Neznámyvoliteľný
priezvisko2priezvisko2

priezvisko prípadného druhého autora

Neznámyvoliteľný
meno2meno2

meno prípadného druhého autora

Neznámyvoliteľný
odkaz na autora2odkaz na autora2

názov článku o prípadnom druhom autorovi

Neznámyvoliteľný
priezvisko3priezvisko3

priezvisko prípadného tretieho autora

Neznámyvoliteľný
meno3meno3

meno prípadného tretieho autora

Neznámyvoliteľný
odkaz na autora3odkaz na autora3

názov článku o prípadnom treťom autorovi

Neznámyvoliteľný
spoluautorispoluautori

"et al." alebo "ai." alebo "a kol." (bodka na konci je povinná)

Neznámyvoliteľný
titultitul

názov článku

Neznámypovinný
periodikumperiodikum

názov periodika (časopisu, novín)

Neznámypovinný
odkaz na periodikumodkaz na periodikum

názov článku o periodiku vo Wikipédii

Neznámyodporúčaný
vydavateľvydavateľ

vydavateľ periodika

Neznámyodporúčaný
miestomiesto

miesto vydania

Neznámyodporúčaný
dátumdátum

dátum vydania v tvare RRRR-MM-DD

Neznámyodporúčaný
ročníkročník

ročník v štýle číslovanie periodika

Neznámyodporúčaný
čísločíslo

číslo periodika v danom ročníku

Neznámyodporúčaný
stranystrany

strany alebo rozsahy strán oddelené čiarkami

Neznámyodporúčaný
issnissn

ISSN číslo jednoznačne identifikujúce periodikum. Zapisuje sa len číslo (aj so spojovníkmi), nie prefix "ISSN".

Neznámyodporúčaný
doidoi

DOI číslo jednoznačne identifikujúce dokument

Neznámyvoliteľný
urlurl

URL článku v prípade elektronickej verzie

Neznámyodporúčaný
dátum prístupudátum prístupu

dátum prístupu v tvare RRRR-MM-DD. Vypĺňa sa len ak bolo čerpané z online verzie a nie tlačenej verzie.

Neznámyodporúčaný
poznámkypoznámky

prípadné ďalšie podstatné informácie k dokumentu

Neznámyvoliteľný
jazykjazyk

používa sa len u cudzojazyčných diel, ide o jazyk, v ktorom je napísaný dokument, napríklad "po anglicky, po nemecky, po grécky"

Neznámyvoliteľný
dátum archiváciedátum archivácie

dátum archivácie

Dátumodporúčaný
url archívuurl archívu

url archívu

Neznámyodporúčaný


Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.