Amortizácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Amortizácia (iné názvy: amortizovanie, umorovanie, umorenie, úmor) môže byť:

 • vo financiách:
  • a) postupné splácanie dlhu, najmä vopred stanovenými pevnými splátkami (najmä anuitami), prípadne výkupom dlhu b) tá časť anuity, ktorou sa spláca istina (teda nie úroky)[1][2][3][4][5][6]
  • úplné pokrytie nákladov (výdavkov) na nejakú investíciu výnosmi (príjmami) z tejto investície, vrátenie sa investície[7][3][4]
 • v účtovníctve a podobne:
  • a) postupné vykrytie nákupnej hodnoty dlhodobého (najmä hmotného) majetku[pozn 1] odpisovaním úmerným opotrebeniu tohto dlhodobého (hmotného) majetku (a tým aj zabezpečenie dostatočných prostriedkov na reprodukciu tohto majetku); inak povedané: postupné prenášanie nákupnej hodnoty dlhodobého (hmotného) majetku (formou odpisov) do nákladov a tým aj do ceny výrobkov podniku úmerne opotrebeniu tohto majetku, synonymum: amortizácia kapitálu; b) odpisovanie dlhodobého (hmotného) majetku v dôsledku jeho postupného opotrebovania (t.j. odpis(ovanie) v užšom zmysle) resp. postupná strata hodnoty dlhodobého (hmotného) majetku zodpovedajúca tomuto odpisovaniu[8][9][10][11][12][5][13][2][14][15][16][17][18], pozri pod odpis (účtovníctvo)
  • odpis(ovanie) (v širšom zmysle, čiže vo vzťahu k akémukoľvek majetku)[19][20][21][22], pozri odpis (účtovníctvo)
  • v IFRS: plánovité odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku[23][24][25],
  • v anglosaských krajinách: odpisovanie nehmotného majetku alebo zriedkavejšie odpisovanie akéhokoľvek majetku[26][27][28][29][30] (a pozri vyššie definíciu IFRS)
  • v národnom účtovníctve (obyčajne len v tvare „amortizácia“): spotreba fixného kapitálu (synonymum: odpis)[17][31]
 • v technike, stavebníctve, v znaleckých posudkoch, v poisťovníctve (ale porov. nižšie) a sčasti aj v ekonomike: opotrebenie, pokles hodnoty opotrebením, pozri opotrebenie[32][33][34][35][36]
 • pri povinnom zmluvnom poistení vozidiel aj: zvýšenie hodnoty vozidla v dôsledku jeho opravy (ktoré poisťovna odpočíta od ňou vyplácanej sumy), čiže „korekcia nákladov za materiál“, pozri amortizácia (povinné zmluvné poistenie)[37][38]
 • v práve: úradné (najmä súdne) vyhlásenie listiny (vrátane cenného papiera) za neplatnú po jej strate, odcudzení či zničení, synonymum: umorenie listiny, pozri umorenie listiny[8][39][40][41]
 • v daniach: presunutie dane zrážkou čiastky kapitalizovanej dane z ceny predmetu transakcie, synonymá: daňová amortizácia, amortizácia dane[5][42], pozri daňová amortizácia
 • v minulosti: zákonné obmedzenie nadobúdania nejakého statku (majetku) resp. nakladania s ním, najmä umrtvenie nehnuteľnosti jej prechodom zo svetských rúk do cirkevných rúk alebo do korporácie, ktorá s ňou nemôže voľne nakladať[42][43][44], synonymum: amortizácia statkov, pozri amortizácia statkov

Úmor môže byť aj[45]:

Umorenie (umorovanie) môže byť aj[46]:

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. V literatúre sa namiesto „dlhodobý (hmotný) majetok“ používajú v tejto súvislosti aj ekvivalentné alebo podobné pojmy: neobežný/investičný/stály (hmotný) majetok, základné prostriedky, základné fondy, pracovné prostriedky, dlhodobé výrobné prostriedky, kapitál, fixný kapitál, stály kapitál, základný kapitál [tým sa nemyslí základný kapitál vo význame základné imanie] a pod.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. amortizace. In: CINKL, Jindřich, ed., et al. Encyklopedie zahraničního obchodu. 2. upr. a dopl. vyd. Praha; Bratislava : SNTL; Alfa, 1986. 722 s. S. 23. ; úmor. In: CINKL, Jindřich, ed., et al. Encyklopedie zahraničního obchodu. 2. upr. a dopl. vyd. Praha; Bratislava : SNTL; Alfa, 1986. 722 s. S. 648.
 2. a b amortizácia. In: ŠÍBL, Drahoš, et al. Malý slovník trhovej ekonomiky. 1. vyd. Bratislava : Elita, 1991. 237 s. ISBN 80-85323-02-8. S. 9. ; úmor. In: ŠÍBL, Drahoš, et al. Malý slovník trhovej ekonomiky. 1. vyd. Bratislava : Elita, 1991. 237 s. ISBN 80-85323-02-8. S. 200.
 3. a b Amortisation [online]. wirtschaftslexikon24.com, [cit. 2017-08-31]. Dostupné online.
 4. a b Abschreibung. In: WOLL, Artur, ed. Wirtschaftslexikon. 6., überarb. und erw. Aufl. München ; Wien : Oldenbourg, 1992. 770 s. ISBN 3-486-22012-8. S. 3.
 5. a b c amortizácia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 219.
 6. leaseplan.sk, [cit. 2017-08-31]. Dostupné online.
 7. Gabler Wirtschaftslexikon [online]. wirtschaftslexikon.gabler.de, [cit. 2017-08-31]. Dostupné online.
 8. a b amortizácia. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 9. amortizácia. In: VOLKOV, M. I., ed. Ekonomický slovník. Preklad Ladislav Andrášik et al. 1. vyd. Bratislava : Pravda, 1986. 466 s. S. 15.
 10. amortizace. In: CINKL, Jindřich, ed., et al. Encyklopedie zahraničního obchodu. 2. upr. a dopl. vyd. Praha; Bratislava : SNTL; Alfa, 1986. 722 s. S. 23.
 11. amortizácia. In: MICHNÍK, Ľubomír, et al. Ekonomická encyklopédia: slovník A-Ž. 1. vyd. Bratislava : Sprint, 1995. 630 s. ISBN 80-967122-2-5. S. 30. ; odpisy. In: MICHNÍK, Ľubomír, et al. Ekonomická encyklopédia: slovník A-Ž. 1. vyd. Bratislava : Sprint, 1995. 630 s. ISBN 80-967122-2-5. S. 405.
 12. DWDS – amortisieren [online]. dwds.de, [cit. 2017-08-31]. Dostupné online.
 13. amortizace. In: Malá československá encyklopedie I A-Č. 1. vyd. Praha : Academia, 1984. 877 s. S. 142.
 14. odpis. In: OVEČKOVÁ, Oľga, et al. Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava : Iura edition, 1994. 366 s. ISBN 80-88715-11-3. S. 175.
 15. Abschreibung [online]. zeno.org, [cit. 2017-08-31]. Dostupné online.
 16. odpisy. In: Masarykův slovník naučný 5 N-Q. Praha : Československý kompas, 1931. 1127 s. S. 308.
 17. a b amortizace ekonomická. In: ECHAUDEMAISON, Claude-Daniele, et al. Slovník ekonomie a sociálních věd. 1. vyd. Praha : EWA, 1995. 419 s. ISBN 80-85764-13-X. S. 14.
 18. amortizácia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 69.
 19. odpis. In: CINKL, Jindřich, ed., et al. Encyklopedie zahraničního obchodu. 2. upr. a dopl. vyd. Praha; Bratislava : SNTL; Alfa, 1986. 722 s. S. 420. (ale iná def. je v hesle amortizace)
 20. amortizace. In: JELÍNEK, Jaroslav, ed. Ekonomická encyklopedie 1 A-O. 2. přeprac. vyd. Praha : Svoboda, 1984. 775 s. (Členská knižnice / Nakladatelství Svoboda.) S. 23.
 21. Amortisation. In: WOLL, Artur, ed. Wirtschaftslexikon. 6., überarb. und erw. Aufl. München ; Wien : Oldenbourg, 1992. 770 s. ISBN 3-486-22012-8. S. 25.
 22. amortizace. In: Encyklopedický slovník. 1. vyd. Praha : Odeon, 1993. 1253 s. (Klub čtenářů. Rodinný klub; zv. 679.) ISBN 80-207-0438-8. S. 42.
 23. NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, dostupné online
 24. DLHODOBÝ MAJETOK versus IFRS; VI. Amortizácia [online]. epi.sk, [cit. 2017-08-31]. Dostupné online.
 25. PREISSLER, Gerald; FIGLIN, German. IFRS-Lexikon. Berlin/Boston : De Gruyter - De Gruyter Oldenbourg, 2009. Dostupné online. ISBN 978-3-486-84642-3. S. 3.
 26. Black’s Law Dictionary. 6th ed. St. Paul, Minn. : West Publishing, 1990. ISBN 031476271X. S. 83.
 27. GARNER, Bryan A., ed. Black’s Law Dictionary. 9th ed. St. Paul, MN : West, 2009. ISBN 9780314199492. S. 99.
 28. FONTINELLE, Amy. Amortization [online]. investopedia.com, 2003-11-18, [cit. 2017-08-31]. Dostupné online.
 29. amortize [online]. ldoceonline.com, [cit. 2017-08-31]. Dostupné online. ; amortization [online]. ldoceonline.com, [cit. 2017-08-31]. Dostupné online.
 30. WEIL, Roman L., ed.; MAHER, Michael W., ed. Handbook of Cost Management. 2nd ed. Hoboken, N.J. : Wiley, 2005. 848 s. Dostupné online. ISBN 0-471-67814-7. S. 10.
 31. Porov. článok hrubý domáci produkt
 32. NAGY, Juraj. Výpočet technického stavu a hodnoty vyjadrujúcej opotrebenie stavby [online]. Bratislava: Ústav stavebnej ekonomiky, [cit. 2017-08-31]. Dostupné online. Archivované 2017-08-25 z originálu. (Poznámka: „Opotrebenie stavby (O) – (niekedy tiež amortizácia; nie je však totožné s amortizáciou účtovnou, s odpismi, v staršej literatúre schátralosť stavby, znehodnotenie ap.); zodpovedá znehodnoteniu technického stavu stavby v závislosti od veku, predpokladanej životnosti, spôsobu užívania stavby, údržby stavby a pod.“)
 33. POLLÁK, Ladislav; ANTL, Erich. Opotrebenie a technická hodnota tvárniacich strojov (3). atp journal, 2004, čís. 5, s. 116-117. Dostupné online [cit. 2017-08-31]. ISSN 1336-233X.
 34. http://194.160.191.97/projekty/Dolakova/Dlhodoby_majetok.pdf s. 9
 35. VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. augusta 2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (Príloha 4, 5)
 36. amortizácia. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka A-G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 37. Bourali jste? Víte kdy pojišťovna může uplatnit amortizaci? [online]. auto-mania.cz, 2012-01-18, [cit. 2017-08-31]. Dostupné online.
 38. Co je to amortizace? [online]. nehoda.cz, [cit. 2017-08-31]. Dostupné online. Archivované 2017-08-25 z originálu.
 39. amortizace. In: MADAR, Zdeněk, et al. Právnický slovník 1 A-O. 5. podstatně přeprac. a dopln. vyd. Praha : Panorama, 1988. 659 s.
 40. umorenie listiny. In: OVEČKOVÁ, Oľga, et al. Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava : Iura edition, 1994. 366 s. ISBN 80-88715-11-3. S. 273.
 41. úmor. In: CINKL, Jindřich, ed., et al. Encyklopedie zahraničního obchodu. 2. upr. a dopl. vyd. Praha; Bratislava : SNTL; Alfa, 1986. 722 s. S. 648.
 42. a b amortisace. In: Masarykův slovník naučný 1 A-Č. Praha : Československý kompas, 1925. 1166 s. S. 150-151.
 43. amortisace. In: Ottův slovník naučný 2: Alqueire–Ažušak. V Praze : J. Otto, 1899. 1141 s. Dostupné online. S. 189.
 44. DWDS – Amortisation [online]. dwds.de, [cit. 2017-08-31]. Dostupné online.
 45. úmor. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka IV s-u. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 675. ; úmor. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 802.
 46. umoriť. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka IV s-u. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 675. ; umoriť. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 802.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.