Anamorfóza (kartografia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Anamorfovaná mapa (spojitá anamorfóza Gastner-Newmanovým algoritmom) vyjadruje počet registrovaných voličov pre parlamentné voľby v roku 2012 v okresoch Slovenskej republiky.

Anamorfóza je metóda používaná v tematickej kartografii. Ide o premenu geometrickej kostry mapy, ktorá má za cieľ výraznejšie vyjadrenie jej tematického obsahu.[1] Produktom je anamorfovaná mapa. Anamorfózou mapy sa stráca presný polohopis; ten je príslušne upravený tak, aby:

 • Mapa bola lepšie čitateľná,
 • Bola zvýšená atraktivita mapy alebo
 • Bol uvoľnený priestor pre znázornenie iných dát.

Angličtina používa na označenie anamorfovanej mapy termín cartogram, ktorý preto netreba spájať s termínom kartogram používaným v slovenčine (angl. choropleth map).

Anamorfované mapy môžeme deliť podľa toho, či transformácia prebehla rovnomerne na celom povrchu mapy (vtedy ide o plošné anamorfózy), alebo či transformácia vychádza z určitého centra (radiálna anamorfóza). Radiálne anamorfózy delíme na matematické (deformácia je výsledkom matematickej projekcie) a geografické (deformácia vychádza z povahy zobrazovaného javu, napr. doba prepravy). Plošné anamorfózy delíme podľa kritérií priestorovej spojitosti, zachovania priestorových vzťahov (topológie) a zachovania tvaru zobrazovaných celkov.[2]

Radiálne anamorfózy[upraviť | upraviť zdroj]

Matematické radiálne anamorfózy sú koncentricky zostrojené zobrazenia, ktoré menia mierku mapy. Často využívajú logaritmické alebo hyperbolické funkcie, tieto anamorfózy môžeme prirovnať k lupe alebo k objektívu rybie oko. Využitie radiálnych anamorfóz je pomerne obmedzené, poslúžiť môžu na prehľadnejšie zobrazenie koncentrovaných javov.

Geografické radiálne anamorfózy deformujú priestor na základe určitej metriky, môže ísť o čas, cenu dopravy či iný ukazovateľ. Sú dobre využiteľné pri hodnotení dopravnej dostupnosti, previazanosti centra so zázemím, či na vymedzovanie regiónov. [2]

Plošné anamorfózy[upraviť | upraviť zdroj]

Spojité plošné anamorfózy matematicky transformujú klasické kartografické zobrazenie pričom zachovávajú pôvodnú náväznosť regiónov (preto spojité). Dochádza ale k výraznému tvarovému skresleniu, ktoré sťažuje identifikáciu regiónov. Ide o najstaršie a v súčasnosti najpoužívanejšie anamorfózy, prvý algoritmus navrhol v roku 1970 Waldo R. Tobler[3]. Najefektívnejším je Gastner-Newmanov algoritmus[4], ktorý využíva voľne dostupný nástroj ScapeToad.[5]

Projektorová metóda zmenšuje jednotlivé regióny tak, aby ich relatívna veľkosť zodpovedala rozloženiu mapovaného javu. Zachováva sa tak tvar priestorových jednotiek, avšak dochádza k porušenie ich náväznosti, ide preto o nespojitú anamorfózu.

Dorlingove anamorfózy nahrádzajú presný tvar regiónov kruhmi, ktoré sú rozmiestnené tak, aby čo najpresnejšie imitovali susedstvo oblastí. Metódu vyvinul Danny Dorling v roku 1996.[6]

Obdĺžnikové anamorfózy vychádzajú z delenia plochy na obdĺžnikové segmenty. Ide o spojitú anamorfózu - zachovávajú sa vzťahy susedstva, tvar je ale výrazne pozmenený. Metóda sa objavila už v 30. rokoch 20. storočia (autorom bol Erwin Raisz)[7], v súčasnosti nadobudla aj algoritmickú verziu[8].

Podpora Wilsona v prezidentských voľbách 1916. Spojitá anamorfóza vyjadruje ľudnatosť regiónov.
Parlamentné voľby v Česku, 2010. Anamorfóza projektorovou metódou vyjadruje podile katolíkov na počte obyvateľov oblasti, farebne je vyjadrená miera podpory strany KDÚ-ČSL
Anamorfóza Dorlingovou metódou. Kruhy vyjadrujú počet hesiel na francúzskej Wikipedii, ktoré sa vzťahujú k danému štátu.

Algoritmy[upraviť | upraviť zdroj]

Rok Autor Názov algoritmu Typ anamorfózy zachovanie tvaru
1973 Tobler Rubber map method plošná spojitá čiastočné
1976 Olson Projector method plošná nespojitá anie
1978 Kadmon, Shlomi Polyfocal projection radiálna geografická
1984 Selvin et al. DEMP (Radial Expansion) method plošná spojitá čiastočné
1985 Dougenik et al. Rubber Sheet Distortion method plošná spojitá čiastočné
1986 Tobler Pseudo-Cartogram method plošná spojitá čiastočné
1987 Snyder Magnifying glass azimuthal map projections radiálna geografická
1989 Cauvin et al. Piezopleth maps plošná spojitá čiastočné
1990 Torguson Interactive polygon zipping method plošná spojitá čiastočné
1990 Dorling Cellular Automata Machine method plošná spojitá čiastočné
1993 Gusein-Zade, Tikuniev Line Integral method plošná spojitá čiastočné
1996 Dorling Circular cartogram plošná nespojitá nie (kruhy)
1997 Sarkar, Brown Graphical fisheye wiews radiálna geografická
1997 Edelsbrunner, Waupotitsch Combinatorial-based approach plošná spojitá čiastočné
1998 Kocmoud, House Constraint-based approach plošná spojitá čiastočné
2003 Keim, nierth, Panse Cartodraw plošná spojitá čiastočné
2003 Keim, nierth, Panse HistoScale plošná spojitá čiastočné
2004 Gastner, Newman Diffusion-based method plošná spojitá čiastočné
2004 Sluga Lastna tehnika za izdelavo anamorfoz plošná spojitá čiastočné
2004 Helimann, Keim et al. RecMap plošná spojitá nie (štvoruholníky)
2005 Keim, nierth, Panse Medial-axis-based cartograms plošná spojitá čiastočné
2007 van Kreveld, Speckmann Rectangular Cartogram plošná spojitá nie (štvoruholníky)

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. ČERBA, O. Anamorfované mapy [PDF]. Přednáška z předmětu Tematická kartografie. Plzeň: Západočeská univerzita, 19. 12. 2006. Dostupné z WWW: PDF
 2. a b ONDREJKA, Peter. Anamorfóza mapy a její možné využití pro vizualizaci dat z voleb [online]. 2011 [cit. 2013-01-23]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Tomáš Řezník. Dostupné z: PDF.
 3. http://www.geog.ucsb.edu/~tobler/publications/pdf_docs/inprog/Thirtyfiveyears.pdf Tobler, Waldo. "Thirty-Five Years of Computer Cartograms." Annals of the Association of American Geographers. 94 (2004): 58-73
 4. Gastner, Michael T. and Mark E. J. Newman, "Diffusion-based method for producing density-equalizing maps." Proceedings of the National Academy of Sciences 101 (2004): 7499–7504
 5. http://scapetoad.choros.ch/
 6. * Dorling, Daniel. "Area cartograms: Their use and creation." "Concepts and Techniques in Modern Geography series no. 59." Norwich: University of East Anglia, 1996.
 7. http://www.gislounge.com/area-cartograms-explored/
 8. http://www.win.tue.nl/~speckman/Cartograms/SoccerCarto.html