Chrupkokostnaté

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Chrupkokostnaté (ryby) (lat. Chondrostei; iné slovenské a latinské názvy pozri nižšie) je taxón lúčoplutvovcov (Actinopterygii), do ktorého z recentných taxónov patria len jesetery (Acipenseriformes) a u niektorých autorov aj bichire/plutváne (Polypteriformes/Cladistia). Rozsah tohto taxónu sa značne líši v závislosti od autora – pozri nižšie.

Rozsah taxónu a terminológia[upraviť | upraviť zdroj]

Chondrostei[upraviť | upraviť zdroj]

Dnes existujú tieto vymedzenia rozsahu taxónu chrupkokostnaté (Chondrostei):

 • a) V niektorých starších systémoch taxón Chondrostei zahŕňa všetky Actinopterygii okrem taxónu Teleostei; niekedy je navyše z takto vymedzeného Chondrostei vylúčený taxón Cladistia. Takto vymedzený taxón Chondrostei je v tomto článku pomocne označený ako Chondrostei A.[1][2][3] Iný, častejší latinský názov takto vymedzeného taxónu je Ganoidea/Ganoidei/Ganoida – pozri aj nižšie v kapitole o slovenských názvoch.
 • b) Tradične (v niektorých textoch ešte aj na začiatku 21. storočia) Chondrostei zahŕňa všetky Actinopterygii okrem taxónu Neopterygii a niekedy navyše okrem taxónu Cladistia. Toto vymedzenie (vo variante zahŕňajúcom Cladistia) je tu pomocne označené ako Chondrostei B. Iné názvy tohto taxónu sú uvedené dole v systéme. [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]
 • c) U niektorých autorov (najmä okolo roku 2000) je taxón Chondrostei vymedzený tak, že sú z taxónu Chondrostei B vylúčené najbazálnejšie Actinopterygii (medzi ktoré v závislosti od autora niekedy patrí aj známy rad Cheirolepiformes) a väčšinou je vylúčený aj taxón Cladistia. Jeden konkrétny variant tohto vymedzenia (zahŕňajúci Cladistia) je v nižšie uvedenom systéme označený ako Chondrostei C. Toto vymedzenie sa používa najmä v tých (starších) systémoch, v ktorých sa taxón Cladistia umiestňuje v systéme vyššie než dnes (inými slovami: vo vývojovom strome nižšie než dnes), konkrétne zhruba vedľa taxónu Cheirolepidiformes, a takéto umiestnenie Cladistia sa potom berie ako hranica (teda začiatok) taxónu Chondrostei C.[15][16][17]
 • d) Donedávna sa často považoval taxón Saurichthyiformes a/alebo taxón Birgeriiformes za sesterský taxón radu jeseterotvaré. Preto taxóny jeseterotvaré a Saurichthyiformes a/alebo Birgeriiformes v niektorých systémoch spolu tvoria jeden taxón nazývaný Chondrostei, ktorý je v tomto článku pomocne označený ako Chondrostei D. Korunovým taxónom taxónu Chondrostei D je taxón Chondrostei E (pozri nižšie). [18][19][20][21][22][23][24]
 • e) V mnohých starých i nových systémoch taxón Chondrostei zahŕňa len rad jeseterotvaré (v širšom zmysle). Toto vymedzenie je v tomto článku označené ako Chondrostei E.[25][26][27][22][28][29][30]

V súčasnosti v literatúre prevláda vymedzenie e), čiže Chondrostei E.

Do 19. stor., resp. sčasti ešte do polovice 20. stor., existovali ďalšie významy pojmu Chondrostei, ktoré sa v dnešnej literatúre už vôbec nepoužívajú. Z týchto tu spomenieme len nasledujúce dva:

 • f) V niektorých starých systémoch je Chondrostei vymedzený ako taxón (nazývaný aj Glaniostomi), ktorý zahŕňa Chondrostei E okrem čeľade Polyodontidae. To znamená, že z recentných taxónov zahŕňa len čeľaď jeseterovité (Acipenseridae). Toto je v tomto článku označené ako Chondrostei F. [31][32][33][34]
 • g) Od 18. do polovice 20. storočia sa názvom Chondrostei niekedy označoval taxón (oveľa častejšie označovaný názvami: Chondrocanthi, Chondropterygii [v širšom zmysle], Palaeichthyes), ktorý pozostáva z rýb v najširšom zmysle (t. j. rýb v zmysle: všetky stavovce okrem štvornožcov plus kopijovce) okrem taxónu Teleostei (občas navyše okrem bezčeľustnatcov alebo okrem taxónov Holostei, Cladistia a Paleoniscimorpha). Tento taxón teda zahŕňal nielen jeseterotvaré, ale aj napr. drsnokožce (Chondrichthyes/Chondropterygii [v užšom zmysle]). Tento taxón je v tomto článku pomocne označený ako Chondrostei G.[35][36][37][38][39][40][41][42][43]

Ostatné[upraviť | upraviť zdroj]

Pojem Actinopteri (Pan-Actinopteri) je vysvetlený dole na konci systému.

Palaeoniscimorpha je v niektorých systémoch z konca 20. a začiatku 21. storočia taxón, ktorý pozostáva z Chondrostei C (niekedy vrátane radu Cheirolepiformes, čiže pozostáva takmer z Chondrostei B) bez Chondrostei E a bez Cladistia. Podobný je taxón praoniskotvaré B (Palaeonisciformes B) – pozri dole v systéme.[18][44][45][46]

Slovenské názvy[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenské názvy taxónu Chondrostei (v jeho rôznych významoch) sú: chrupkokostnaté (ryby)[5][47], chrupkatokostnaté (ryby)[48], chrupkato-kostnaté (ryby)[49], chrupkovité ryby[50] [týmto názvom sa dnes alternatívne označujú drsnokožce[51][52]] (resp. to isté v staršej jazykovej podobe: chrup(k)avkovité ryby – porov. nižšie), chrupavčité (ryby)[53], staršie: chondrostey[54].

Starší názov špecificky pre (asi) Chondrostei A/B je prvokostnaté ryby[55] [novšie sa názvom prvokostnaté ryby označuje taxón Holostei] a staršie názvy pre Chondrostei B sú jesetry[56][57] a heterocerkové ganoidy[58].

Z hľadiska slovenského názvu s vyššie uvedenými názvami úzko súvisí názov historického taxónu Chondrostei G (=Chondrocanthi, Chondropterygii). Tento taxón, čiže Chondrostei vrátane drsnokožcov a pod., sa totiž po slovensky volal chrupkové ryby[59], (ryby) chrup(k)avkovité[41][60][61] (t.j. v novšej jazykovej podobe chrupkovité ryby[62][63]), (ryby) chrupľovité[60][61] alebo chrumkovité ryby[42][64]

Taxón Chondrostei A vrátane Cladistia (=Chondrostei B + Subholostei + Holostei) je známejší pod už spomínaným názvom Ganoidei (=Ganoidea, Ganoida), ktorému zodpovedajú slovenské názvy: ganoidné ryby[65][66], ganoidy[58], sklenošupinaté ryby[65], ryby sklenošupinaté[67]; opisné názvy tohto taxónu sú: rané lúčoplutvovce[68] či starobylé ryby[69].

Znaky[upraviť | upraviť zdroj]

Znaky chrupkokostnatných (Chondrostei) B/C:

 • Nemajú interoperkulum
 • Väčšinou majú prieduch
 • Čeľuste sú zavesené veľmi zvláštnym spôsobom

Ďalšie znaky u chrupkokostnatých (Chondrostei) D/E:

 • Recentné druhy majú chrupavkovitú kostru.
 • Chvostová plutva je heterocerkná.
 • Množstvo šupín je malé.

Inak ale ide o zoskupenie pomerne rôznorodých skupín rýb.

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

Základný systém[upraviť | upraviť zdroj]

Systém taxónu Chondrostei je dlhodobo veľmi sporný. Nasleduje systematika prevažne podľa Giles et al. 2017, Nelson 2016 (a 2006) a Van der Laan 2016. (Vysvetlivky: Znak "/" oddeľuje úplné synonymá. Znaky A, B, C... pomocne označujú rôzne významy toho istého názvu.):

vývojový stupeň [podtrieda/infratrieda/nadrad] chrupkokostnaté B (Chondrostei B) (=Chondrosteoidea/Palaeopterygii/) / zriedkavo: praoniskotvaré A [slov. synonymá pozri nižšie] (Palaeonisciformes A/Palaeoniscida A)/ staršie: Podopterygia A/Acipenseroidei A [Poznámky: 1. chrupkokostnaté A (Chondrostei A) = Chondrostei B + Subholostei + Holostei; 2. praoniskotvaré B (Palaeonisciformes B/Palaeoniscida B/Palaeoniscoidea A) = Chondrostei B bez Cladistia a bez Chondrostei E]

Actinopteri[upraviť | upraviť zdroj]

V mnohých systémoch sa vyskytuje taxón Actinopteri. Tento býva dnes vymedzený dvoma spôsobmi:

- Taxón Actinopteri v širšom zmysle (iný názov: Pan-Actinopteri) zahŕňa všetky taxóny, ktoré v systéme taxónu Actinopterygii nasledujú za (čiže sú napísané pod) taxónom Cladistia, inými slovami: zahŕňa všetky taxóny, ktoré v systéme taxónu Chondrostei B nasledujú za taxónom Cladistia, plus taxón Neopterygii. Táto definícia platí bez ohľadu na to, kde presne je taxón Cladistia u toho-ktorého autora v systéme umiestnený. To znamená, že konkrétne vo vyššie uvedenom systéme sa taxón Actinopteri v širšom zmysle začína taxónom †Birgeriiformes a končí sa taxónom Neopterygii (oboje vrátane). Naopak, v starších systémoch, v ktorých bol taxón Cladistia umiestnený oveľa vyššie než dnes, zahŕňal taxón Actinopteri v širšom zmysle najčastejšie to, čo je hore označené ako Chondrostei C plus Neopterygii mínus Cladistia.
-Taxón Actinopteri v užšom zmysle (=korunové Actinopteri) zahŕňa taxón Chondrostei E (resp. v starších systémoch Chondrostei D) plus všetky taxóny, ktoré v systéme nasledujú za (čiže sú napísané pod) ním, vrátane Neopterygii. V tých novších systémoch, v ktorých sa rad Platysomiformes považuje za sesterský taxón taxónu Chondrostei E, Actinopteri v užšom zmysle zahŕňa aj rad Platysomiformes.

V minulosti sa názov Actinopteri používal ako synonymum dnešného názvu Actinopterygii.

Subholostei[upraviť | upraviť zdroj]

Niekedy, najmä staršie, sa do Chondrostei B/C zaraďujú aj nasledujúce taxóny, ktoré sú často spolu označované ako Subholostei (sub-Holostei) a dnes sa často zaraďujú do taxónu Neopterygii:

Zdroje kapitoly Systematika:[75][15][26][19][20][25][27][17][21][76][77][5][49][23][18][22][6][28][78][8][79][29][7][9][80][81][82][12][45][24][83][16][84][85][10][30][86][11][87] [13][2]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. chrupavčití; ryby . In: Ilustrovaný encyklopedický slovník. I (S. 906, 1980), III (S. 170, 1982)
 2. a b JORDAN, David Starr. A Classification of Fishes. [s.l.] : Stanford University Press, 1923. 243 s. S. 111 a nasl..
 3. lúčoplutvé. In: Malá encyklopédia biológie. 1975. S. 277
 4. LONG, J. A.. The Rise of Fishes: 500 Million Years of Evolution (Second Edition). 2011
 5. a b c MATOUŠEK, Branislav; TRNKA, A. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Series B - rerum naturalium (Trnava: Trnavská univerzita), 1997, čís. 1, s. 41-54. ISBN 80-88774-29-2.
 6. a b TIRJAKOVÁ, E. et al. Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov. 2015 S. 28 [1]
 7. a b CARROLL, Robert L.. Vertebrate Palaeontology and Evolution.. New York : W.H. Freeman and Company, 1987/1988. 698 s. ISBN 978-0-7167-1822-2.
 8. a b Chondrostei [online]. tolweb.org, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
 9. a b C.L. Camp, H.J. Allison, R.H. Nichols, and H. McGinnis. Bibliography of Fossil Vertebrates 1959-1963. [s.l.] : Geological Society of America, 1968. 644 s. Dostupné online. ISBN 978-0-8137-1117-1. S. 624-625.
 10. a b BLACKWELDER, R. E. Classification of the Animal Kingdom. 1963. S. 65 [2]
 11. a b Boettger, Caesar R. Die Stämme des Tierreichs in ihrer systematischen Gliederung. Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft Band 4, 1952, S. 238-300 [3]
 12. a b BERG, L. S. Classification Of Fishes Both Recent And Fossil. 1947. [4]. S. 88-96, 159 a nasl.
 13. a b PASCOE, Francis Polkinghorne. Zoological classification: a book of reference. [s.l.] : [s.n.], 1880. 364 s. Dostupné online. S. 190-191.
 14. STARCK, D.. Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere auf evolutionsbiologischer Grundlage (Band 1: Theoretische Grundlagen. Stammesgeschichte und Systematik unter Berücksichtigung der niederen Chordata). [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 276 s. Dostupné online. ISBN 978-3-642-51568-2.
 15. a b NELSON, Joseph S. et al.: Fishes of the Worlds. 4th edition. Hoboken: John Wiley & Sons, 2006. ISBN 9780471250319. [5]
 16. a b COATES, M. I. Actinopterygians from the Namurian of Bearsden, Scotland, with comments on early actinopterygian neurocrania, Zoological Journal of the Linnean Society, Volume 122, Issue 1-2, January 1998, Pages 27–59, https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1998.tb02524.x
 17. a b Mikko's Phylogeny Archive [6] [7], [8], [9], [10] (prístup 19.6.2023; vznik stránok cca 2003-2019)
 18. a b c Hans-Peter Schultze; MICKLE, Katheryn E.; POPLIN, Cécile M.; HILTON, Eric J.; GRANDE, Lance. Actinopterygii I (Palaeoniscimorpha, Stem Neopterygii, Chondrostei). [s.l.] : Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2021. 299 s. ISBN 978-3-89937-272-4. (pozretý bol len obsah knihy - [11])
 19. a b BENTON, M. J. Vertebrate palaeontology. Fourth edition, 2015 ISBN 978-1-118-40755-4. S. 391 a Appendix
 20. a b BENTON, M. J. Vertebrate palaeontology. Third edition, 2005 ISBN 0-632-05637-1. S. 182 a Appendix
 21. a b Encyclopedia of Geology. [s.l.] : Academic Press, 2020. 5622 s. Dostupné online. ISBN 978-0-08-102909-1. S. 125-129. (zachytáva stav v roku 2017)
 22. a b c XU, G.-H., & GAO, K.-Q. (2011). A new scanilepiform from the Lower Triassic of northern Gansu Province, China, and phylogenetic relationships of non-teleostean Actinopterygii. Zoological Journal of the Linnean Society, 161(3), 595–612. (najmä Fig. 7)
 23. a b Untitled Document [online]. paleofile.com, [cit. 2023-06-16]. Dostupné online.
 24. a b SIEMIRADZKI, J. PODRĘCZNIK PALEONTOLOGJI DO UŻYTKU SZKÓŁ AKADEMICKICH - CZĘŚĆ I – PALEOZOOLOGJA Z 36 TABLICAMI. 1925. S. 264 a 269 a nasl. [12]
 25. a b Van der Laan R. Family-group names of fossil fishes. European Journal of Taxonomy 466: 1–167. 2018 [13]
 26. a b NELSON, Joseph S. et al.: Fishes of the Worlds. 5th edition. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016. ISBN 9781118342336.
 27. a b GEOL 431 Vertebrate Paleobiology: Spring Semester 2023: Osteichthyes and Actinopterygii : John Merck [online]. geol.umd.edu, [cit. 2023-06-17]. Dostupné online.
 28. a b GAISLER, Jiří; ZIMA, Jan. Zoologie obratlovců. 3., přepracované. vyd. Praha : Academia, 2018. 693 s. ISBN 978-80-200-2702-3. S. 268-274.
 29. a b FACEY, Douglas E.; BOWEN, Brian W.; COLLETTE, Bruce B.; HELFMAN, Gene S.. The Diversity of Fishes (Biology, Evolution and Ecology). [s.l.] : John Wiley & Sons, 2022. 720 s. Dostupné online. ISBN 978-1-119-34183-3. S. 225.
 30. a b Karl A. v. Zittel. Vertebrata. [s.l.] : Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2019. 711 s. Dostupné online. ISBN 978-3-486-74940-3. S. 90-102.
 31. MUSEUM, United States National. Bulletin. [s.l.] : U.S. Government Printing Office, 1896. 1318 s. Dostupné online. S. 102 a nasl..
 32. United States. Bureau of Fisheries. Bulletin of the Bureau of Fisheries. [s.l.] : U.S. Government Printing Office, 1910. 916 s. Dostupné online. S. 1349.
 33. GILL, Theodore. Arrangement of the Families of Fishes, Or Classes Pisces, Marsipobranchii, and Leptocardii. [s.l.] : Smithsonian institution, 1872. 49 s. Dostupné online. ISBN 978-0-598-42103-6.
 34. The Zoological Record (ZR). [s.l.] : Soc., 1873. 520 s. Dostupné online. S. 93.
 35. GIEBEL, Christoph. Allgemeine palaeontologie (entwurf einer systematischen darstellung der fauna und flora der vorwelt, zum gebrauche bei vorlesungen und zum selbstunterrichte). [s.l.] : Verlag von Ambrosius Abel, 1852. 413 s. Dostupné online. S. 239, 286.
 36. Gottfried Ludwig THEOBALD. Leitfaden der Naturgeschichte, etc. [s.l.] : [s.n.], 1864. 316 s. Dostupné online. S. 164, 165, 184.
 37. Die Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs (wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild). [s.l.] : [s.n.], 1876. 50 s. Dostupné online. S. 10-13.
 38. British Museum (Natural History). Department of Zoology. List of the Specimens of the British Animals in the Collection of the British Museum. [s.l.] : order of the Trustees, 1851. 344 s. Dostupné online. S. 120 a nasl..
 39. POKORNY, Alois. Názorný přírodopis všech tří říší (Názorný přírodopis živočišstva). [s.l.] : Tempsky, 1870. 296 s. Dostupné online. S. 141 a nasl..
 40. ZDIMAL, Bohuslav. Učebná kniha přírodopisu, tělo-a zdravovědy pro třetí třídu škol…. [s.l.] : Kober, 1876. 380 s. Dostupné online. S. 50.
 41. a b Rízner, Ľ. V. Živočíchopis. Uh. Skalica 1875. S. 146
 42. a b Matzenauer, F. O. Krátky prírodopis. 2. vyd. B. Štiavnica 1874. S. 34, 35
 43. KOCIÁN, V. et al. Zoológia pre 7. ročník všeobecnovzdelávacích škôl. 1955. S. 123-125
 44. Lund, Richard & Poplin, Cécile & McCarthy, Kelly. (1995). Preliminary analysis of the interrelationships of some Paleozoic Actinopterygii. Geobios - GEOBIOS-LYON. 28. 215-220. 10.1016/S0016-6995(95)80117-0.
 45. a b Kevin de Queiroz; CANTINO, Philip D.; GAUTHIER, Jacques A.. Phylonyms (A Companion to the PhyloCode). [s.l.] : CRC Press, 2020. 1352 s. ISBN 978-0-429-82121-9. S. 691-710.
 46. Poplin, C. & Dutheil, D.B. 2005. Les Aeduellidae (Pisces, Actinopterygii) carbonifères et permiens : systématique et étude phylogénétique préliminaire. Geodiversitas 27 (1): 17-33. [14]
 47. KOŠČO, Ján, et al. Ichtyológia II. Prešov : Prešovská univerzita, 2015. S. 26
 48. chrupkatokostnaté. In: Malá encyklopédia biológie. 1975. S. 197
 49. a b SAMUEL, O et al. Geologický slovník - zoopaleontológia. 2000. S. 16
 50. chrupkovité ryby. In: Encyclopaedia Beliana 6, S. 584
 51. ryby. In: Pyramída
 52. BURNIE, D. Zviera. Bratislava: Ikar. 2002. S. 460
 53. [15]
 54. Nomenklatúra zoologickej systematiky. In: Slovenské odborné názvoslovie 1 1953 [16]
 55. STANĚK, Veľký obrazový atlas zviera. 1965. S. 238
 56. FERIANC, O. Zoologia pre VII. a VIII. triedu…. 1941. S. 138
 57. NOSEK, Antonín. Ryby mořské a sladkovodní. [s.l.] : I.L. Kober, 1909. 220 s. S. 64.
 58. a b Muzeálna slovenská spoločnost̕. Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti (Revue de Societé de musée slovaque. Sammelwerk der Slowakischen Museumsgesellschaft). [s.l.] : Muzeálna slovenská spoločnost̕, 1906. 846 s. S. 6.
 59. KOCIÁN, V. et al. Zoológia pre 7. ročník všeobecnovzdelávacích škôl. 1955. S. 125
 60. a b ŠKULTÉTY, Jozef. Listy Jozefa Škultétyho: 1871-1910. [s.l.] : Matica slovenská, 1982. 440 s. S. 85.
 61. a b ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, Gustáv Kazimír. Listy Gustáva K. Zechentera-Laskomerského ; pripravil František Oktavec. [s.l.] : Matica slovenská, 1983. 302 s. S. 275.
 62. Jana Dvončová. Poznámky k niektorým termínom z fonetiky. In: Kultúra slova 5, 1968. S. 308 [17]
 63. chrupavka. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 64. Győrffy, I. Prírodopis ... pre žiakov ľud. škôl. 9. vyd. Ostrihom 1899. S. 31
 65. a b ganoidný. In. ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov. 2000. S. 421
 66. Svet živočíšnej ríše. Martin: Osveta. 1984. S. 108
 67. DANĚK, G., PIKULA, J. Zoologia pre vyššie triedy stredných škôl. 1936. S. 120
 68. BURNIE, D. Zviera. Bratislava: Ikar. 2002. S. 481 (Poznámka: V anglickom origináli je názov: primitive ray-finned fishes)
 69. GAISLER, Jiří; ZIMA, Jan. Zoologie obratlovců. 3., přepracované. vyd. Praha : Academia, 2018. 693 s. ISBN 978-80-200-2702-3. S. 270.
 70. [18] S. 12
 71. a b SAMUEL, Ondrej. Zborník z Paleontologickej konferencie (súčasné problémy a trendy v československej paleontológii). [s.l.] : Geologický ústav D. Štúra, 1989. 184 s. Dostupné online. S. 130.
 72. POLÍVKA, F. et al. Živočíchopis pre nižšie triedy škôl stredných. 1928. S. 168
 73. ŠTAMBERG, S. A new actinopterygian species of Igornichthys Heyler, 1972 from the Permian of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif, Czech Republic), and its relationship to the actinopterygians of other European Permo-Carboniferous basins [19]
 74. A. Tintori, C. Lombardo, and E. Kustatscher. 2016. The Pelsonian (Anisian, Middle Triassic) fish assemblage from Monte Prà della Vacca/Kühwiesenkopf (Braies Dolomites, Italy). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen 282:181-200
 75. Giles, S., Xu, GH., Near, T. et al. Early members of ‘living fossil’ lineage imply later origin of modern ray-finned fishes. Nature 549, 265–268 (2017). https://doi.org/10.1038/nature23654 ( Extended Data Figure 6: Results of phylogenetic analyses. [20])
 76. KARDONG, Kenneth. Ebook: Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution. [s.l.] : McGraw Hill, 2014. 817 s. Dostupné online. ISBN 978-0-07-717192-6. S. 98-100, 740.
 77. PBDB [online]. paleobiodb.org, [cit. 2023-06-16]. Dostupné online.
 78. Cloutier, R., and G. Arratia. 2004. Early diversification of actinopterygians, pp 217–270. In: G. Arratia, M. V. H. Wilson, and R. Cloutier (Eds.), Recent advances in the origin and early radiation of vertebrates. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München. [21]
 79. Tsessarsky, Alexey. (2022). Origin and Diversification of Acipenseriforms. Journal of Ichthyology. 62. [22]
 80. DINELEY, D. L., METCALF, S. J. Fossil Fishes of Great Britain –Ch. 9. S. 269, 282 [23]
 81. MOY-THOMAS, James Allan. Palaeozoic Fishes (2nd ed;). [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2012. 260 s. Dostupné online. ISBN 978-1-4684-6465-8. 5.1
 82. MICKLE, K. E. Unraveling the systematics of palaeoniscoid fishes—lower Actinopterygians in need of a complete phylogenetic revision. 2012 [24]
 83. SEPKOSKI, J. J. A Compendium of Fossil Marine Animal Genera. Bull. Amer. Paleont. (363), 16 Sep 2002: 1-560
 84. COATES, M. I. Endocranial preservation of a Carboniferous actinopterygian from Lancashire, UK, and the interrelationships of primitive actinopterygians. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B (1999) 354, 435-462 [25]
 85. STEINMANN, Gustav; DÖDERLEIN, Ludwig. Elemente der Paläontologie. [s.l.] : Engelmann, 1890. 848 s. Dostupné online. S. 563 a nasl..
 86. PEARSE, A. S. Zoological names. A list of phyla, classes, and orders, prepared for section F, American Association for the Advancement of Science. 1947. S. 17, 18 [26]
 87. WURMBACH, Hermann. Lehrbuch der Zoologie. [s.l.] : G. Fischer, 1962. 870 s. S. 538.