Dátum spotreby

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dátum spotreby je (v EÚ) náhrada dátumu minimálnej trvanlivosti potraviny, ktorá sa musí použiť, ak ide o potravinu, ktorá z mikrobiologického hľadiska rýchlo podlieha skaze a z tohto dôvodu môže po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí. Po uplynutí dátumu spotreby sa potravina považuje za nebezpečnú (t.j. nebezpečnú v zmysle čl. 14 nariadenia (ES) č. 178/2002). [1]

Dátum spotreby je teda označenie potravín, ktoré určuje maximálnu dobu, dokedy je možné potravinu bezpečne skonzumovať pri dodržaní pokynov na skladovanie (napr. nutnosť uchovávať v chladničke). Po uplynutí tohto dátumu by sa nemali konzumovať. Je možné ho predĺžiť zmrazením potraviny ihneď po nákupe, ale je pri tom nutné dodržovať všetky pokyny.[2]

Ak je potravina s dátumom spotreby otvorená, je nevyhnutné dodržovať všetky pokyny na jej skladovanie a používanie (napr. po otvorení spotrebujte do troch dní).[2] Dátum spotreby sa v tomto prípade vzťahuje iba na neotvorené balenie.

Potraviny, ktorým uplynul dátum spotreby, je zakázané uvádzať na trh[3] (predávať alebo bezplatne ponúkať).

Forma uvedenia[upraviť | upraviť zdroj]

Dátum spotreby sa uvádza takto[1]:

a) pred samotným dátumom sa uvedú slová „spotrebujte do …“;
b) za slovami uvedenými v písmene a) nasleduje buď samotný dátum, alebo odkaz na to, kde je na označení tento dátum uvedený. Za týmito údajmi nasleduje opis podmienok skladovania, ktoré je nutné dodržať;
c) dátum pozostáva zo dňa, mesiaca a prípadne roka v tomto poradí a v nekódovanej podobe;
d) dátum spotreby sa uvádza na každej balenej porcii.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Nariadenie Eur. parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011z 25. októbra 2011o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/200
  2. a b Ako majú spotrebitelia chápať význam dátumov "Dátum minimálnej trvanlivosti" a "Spotrebujte do" na balení potravín? [online]. Štátna veterinárna a potravinová správa, [cit. 2020-06-12]. Dostupné online.
  3. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, § 6, ods. 5

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]