Didaktika environmentálnej ekológie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Didaktika environmentálnej ekológie skúma proces a problematiku vyučovania ekológie, environmentalistiky a environmentálnej výchovy na všetkých hierarchických úrovniach vzdelávania. Skúma obsah a rozsah učiva, jeho primeranosť veku žiakov, vhodnosť a možnosti implementácie environmentálnej výchovy do vyučovacieho procesu jednotlivých predmetov. Študuje a zisťuje zvláštnosti vyučovania, overuje správnosť uplatňovania didaktických zásad a metód vyučovania, stanovuje zásady, poučky a pod.

Poslaním didaktiky environmentálnej ekológie je poskytovať také vyučovacie prostriedky (metódy, formy, pomôcky a pod.), ktoré prispievajú k rozvíjaniu ekologickej gramotnosti, ktorá sa prejavuje každodenným správaním, nesebeckými postojmi, systémovým myslením, úctou k prírode a ohľaduplnosťou voči ďalším generáciám.

Úlohy didaktiky environmentálnej ekológie[upraviť | upraviť kód]

Úlohou didaktiky environmentálnej ekológie je, aby si študent v oblasti postojov a hodnôt:

 • uvedomoval výlučné postavenie človeka v prírodnom systéme a jeho zodpovednosť za ďalší vývoj na planéte,
 • pochopil, že človek z hľadiska svojej existencie musí využívať prírodné zdroje vo svoj prospech vždy tak, aby nedošlo k nenávratnému poškodeniu životného prostredia,
 • uvedomil, že k ochrane prírody môže napomôcť každý jedinec svojim ekologicky zodpovedným prístupom k bežným denným činnostiam,
 • vnímal miesto, kde žije a zmeny, ktoré v ňom prebiehajú a cítil zodpovednosť za jeho ďalší vývoj a to nielen z hľadiska životného prostredia.

V oblasti vedomostí, zručností a schopností by študent mal:

 • poznať zložitú prepojenosť prírodných systémov a pochopiť, že narušenie jednej zložky systému môže viesť k zrúteniu celého systému,
 • hľadať príčiny neuspokojivého stavu životného prostredia v minulosti a súčasnosti,
 • pochopiť prepojenosť ekologických faktorov s faktormi ekonomickými a sociálnymi a bol schopný vybrať optimálne riešenie v reálnych situáciách,
 • pozorovať rôzne aspekty ekologických problémov, vytvárať si vlastný názor a postoj k nim,
 • uvedomovať si vplyv znečistenia prostredia na ľudské zdravie,
 • hľadať, aké možnosti má ako občan pri ochrane životného prostredia a vedel ich využívať,
 • získať praktické zručnosti a návyky pre bežné denné činnosti napomáhajúce k zlepšeniu životného prostredia,
 • prepojiť poznatky a zručnosti z jednotlivých vzdelávacích oblastí a využívať ich pri riešení environmentálnych problémov.