Ekológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ekológia študuje procesy na planéte Zem.

Ekológia (← z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom. Osoba, ktorá sa zaoberá ekológiou, sa volá ekológ.

Ekológia študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce. Prístup ekológie k štúdiu životného prostredia sa často považuje za interdisciplinárny. Ekológia poskytuje teoretické a praktické poznatky pre riešenie problémov životného prostredia. Poznanie základných ekologických princípov a zákonitostí je nutné pre zachovanie prírodnej rovnováhy; nutné pre trvalú existenciu zdravej a produkčnej krajiny.

Podľa inej uznávanej definície, používanej obzvlášť v humánnej ekológii, je ekológia trojstranný vzájomný vzťah medzi jedincami jedného druhu, organizovanou aktivitou tohto druhu a životným prostredím, v ktorom táto aktivita prebieha.

Názov[upraviť | upraviť zdroj]

Termín ekológia zaviedol v roku 1866 nemecký biológ Ernst Haeckel. Vo svojom diele Všeobecná morfológia organizmov ho definuje ako vedu „…o vzťahoch organizmov s okolitým svetom, to znamená v širšom význame veda o podmienkach života.“

V angličtine sa niekedy stretávame s písaním slova ekológia tak, ako ho uviedol Eugenius Warming v názve svojho diela The Oecology of Plants (Ekológia rastlín).

Špecialista zaoberajúci sa ekológiou sa nazýva ekológ.

Ekologické disciplíny[upraviť | upraviť zdroj]

Ekológia je obsiahla veda, ktorá sa člení na hlavné a vedľajšie pododbory. Základné rozdelenie je:

 • všeobecná ekológia – zovšeobecňuje ekologické javy bez ohľadu na systematickú príslušnosť organizmov
 • špeciálna ekológia – študuje životné podmienky organizmov v rôznych typoch prostredia
 • aplikovaná ekológia – zaoberá sa praktickým využitím poznatkov ekológie

Pododbory[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi hlavné pododbory (usporiadané podľa rozsahu predmetu štúdia od najužšieho po najširší) patria:

Ekológia sa rozdeľuje aj podľa cieľových skupín záujmu, napríklad:

Základné pojmy[upraviť | upraviť zdroj]

bióm – biosféra – biotop – ekologická nika – ekosystém – spoločenstvo 

Environmentálna kríza[upraviť | upraviť zdroj]

Environmentálna kríza vo zmysle ohrozenia Zeme je reálna skutočnosť. Jej hroziace následky môžu poškodiť celú Zem, dlhodobo a nenávratne. Z tohto hľadiska ide o tri environmentálne hrozby:

 • narušenie stability e prírodných zdrojov
 • kontaminácia biotopov
 • ohrozenie ekosystémov ako základnej zložky prírodného prostredia

Tieto tri prvky sú navzájom prepojené.

História environmentálnych katastrof a kríz[upraviť | upraviť zdroj]

Pravek[upraviť | upraviť zdroj]

 • výrub väčšiny lesov

Starovek[upraviť | upraviť zdroj]

Antika[upraviť | upraviť zdroj]

Stredovek[upraviť | upraviť zdroj]

Novovek[upraviť | upraviť zdroj]

 • priemyselná revolúcia – negatívny dosah – masová likvidácia lesov
 • drancovanie surovín, aglomerácia
 • vojny – požiare, kontaminácia a znečistenie prostredia (ovzdušia, pôdy aj vody) jedovatými a rádioaktívnymi látkami
 • odpad, kyslé dažde, znečistenie vôd

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ekológia

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Eichler Jozef: Křesťanství a ekologie, 5. 10. 1996, Česká kresťanská akademie, Praha.