Odpad

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odpad je aj kanál na odvod vody z vodných motorov alebo pôdy, opak náhonu, pozri odpad (kanál).
Odpadový kontajner
Komunálny odpad

Odpad je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie (zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia[1]. Často sa pod týmto pojmom zjednodušene chápe komunálny odpad, ktorý však nie jediným typom odpadu.

Definícia odpadu[upraviť | upraviť kód]

Podľa definície UNEP je odpad látka alebo predmet, ktorý bol alebo má byť odstránený pre jeho nepotrebnosť, alebo musí byť odstránený podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov.[2]

Slovenská legislatíva pod pojmom odpad rozumie hnuteľnú vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.[3] Príloha č. 1 k zákonu č. 223/2001 medzi odpady radí napr. výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie, výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti, výrobky po záručnej lehote, znehodnotené alebo znečistené materiály, zariadenia, odpad po čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery, nepoužiteľné súčiastky, odpad z priemyselných procesov a podobne.

Zákon o odpadoch[upraviť | upraviť kód]

Prvý zákon o odpadoch ako súbor nariadení a vyhlášok, smerníc, pokynov a výkladov pre nakladanie s odpadmi bol vydaný v roku 1991 Ministerstvom životného prostredia SR pod číslom 238/1991 Zb. Tento, ako prvý svojho druhu na Slovensku, ustanovil práva a povinnosti orgánov štátnej správy a povinnosti právnických a fyzických osôb pri nakladaní s odpadmi.

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, bol zákon o odpadoch plne harmonizovaný s európskou legislatívou. Po desiatich rokoch bol teda novelizovaný a evidovaný už ako nový európsky zákon o odpadoch pod číslom 223/2001 Z.z.

Produkcia odpadu[upraviť | upraviť kód]

Na Slovensku ľudia vyprodukujú asi 20,2 milióna ton odpadu ročne (stav v roku 1996[4]). V Bratislave pripadá na jedného obyvateľa 240 – 270 kg odpadu ročne. V USA vyprodukuje priemerný obyvateľ takmer 745 kg komunálneho odpadu ročne.

Kategorizácia odpadov[upraviť | upraviť kód]

V rámci nového zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z. sa odpady zaraďujú do skupín, podskupín a druhov, označených šesťmiestnym číslom. Prvé dvojčíslie označuje skupinu, druhé podskupinu s tretie dvojčíslie druh odpadu.

Tieto sa evidujú v katalógu odpadov, čiže je vytvorený jednotný systém podrobného členenia odpadov. Úlohou je definovať rozsah vplyvu na zdravie ľudí, vplyvu na životné prostredie, alebo len samotné zatriedenie odpadu, evidovanie množstva vznikajúceho v jednotlivých kategóriách a slúži na identifikáciu odpadu.

Odpady sa podľa nového zákona delia na dva druhy:

Podľa miesta vzniku možno odpady rozdeliť na[5]:

Podľa skupenstva[5]:

  • pevný odpad
  • kvapalný odpad
  • plynný odpad

Spracovanie odpadu[upraviť | upraviť kód]

Zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania sa označujú súborne ako nakladanie s odpadmi[6].

Triedený zber odpadu znamená, že sa tok odpadu delí podľa typu a charakteru odpadu, aby sa uľahčilo jeho špecifické spracovanie. S tým súvisí aj recyklácia. Teda činnosť vedúca k zhodnocovaniu odpadu, ktorou sa odpadové materiály opätovne spracujú na výrobky, mate­riály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely. Zahŕňa opätovné spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spraco­vanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania[1].

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. a b Smernica Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc [online]. Úradný vestník Európskej únie, [cit. 2012-10-19]. Dostupné online.
  2. What is waste - A multitude of approaches and definitions [online]. grida.no, [cit. 2012-10-19]. Dostupné online. (po anglicky)
  3. Zákon o odpadoch Úplné a aktualizované znenie zákona o odpadoch. Zákon č. 223/2001 Z.z. z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. odpady-portal.sk, [cit. 2012-10-19]. Dostupné online.
  4. Začková, K. Produkcia odpadov je na Slovensku stále vysoká [online]. etrend.sk, 10.06.1998, [cit. 2012-10-19]. Dostupné online.
  5. a b Soldán, M., Soldánová, Z., Michalíková, A., 2005, Ekologické nakladanie s materiálmi a odpadmi. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 103 s.
  6. Nakladanie s odpadmi, Slovenská terminologická databáza [online]. 23.06.2008, [cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť kód]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Odpad