Štatistický úrad Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°09′28″S 17°07′53″V / 48,157669°S 17,131355°V / 48.157669; 17.131355

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Odvetvieštatistika
Založená1. január 1993[1]
SídloLamačská cesta 3/C
840 05 Bratislava, Slovensko
VedenieIng. Peter Peťko, MBA
predseda
Webová stránkawww.statistics.sk
Sídlo Štatistického úradu SR na Lamačskej ceste 3/C v Bratislave

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, ktorý sa zaoberá štatistickými zisťovaniami. Dôležitú úlohu zohráva aj pri príprave volieb a referend a pri spracovaní ich výsledkov.[1] Hlavné sídlo má v Bratislave, bývalých 8 samostatných krajských správ bolo v roku 2002 začlenených do súčasti úradu. Predsedom ŠÚ SR je od septembra 2022 Ing. Peter Peťko, MBA.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Predsedovia[upraviť | upraviť zdroj]

Od 16. februára 2007 bola predsedníčkou Ľudmila Benkovičová.[2] Do funkcie bola znovuzvolená v roku 2012. Po dvoch funkčných obdobiach sa 19. októbra 2016 vzdala funkcie. Vláda do úradu navrhla Alexandra Balleka.[3] Ballek sa funkcie ujal po vymenovaní prezidentom SR Andrejom Kiskom 24. novembra 2016.[4]

18. augusta 2022 prezidentka Zuzana Čaputová za predsedu úradu vymenovala Petra Peťka, ktorý bude vo funkcii pôsobiť od septembra 2022.[5][6]

História štatistiky na Slovensku [7][upraviť | upraviť zdroj]

 • 1715: pokladá sa za začiatok organizovaného štatistického zisťovania na území dnešného Slovenska, keď bol v Uhorsku vykonaný celokrajinský súpis obyvateľstva. Zameraný bol na hlavy rodín tých skupín, ktoré podliehali zdaneniu
 • 1767 – 1771: v týchto rokoch bol vykonaný súpis poddanského obyvateľstva (materiál z urbárskej regulácie). Súpis obsahuje údaje, o počte sedliakov, želiarov a ich majetkovom a právnom rozvrstvení
 • 1785 – 1787: prvé sčítanie všetkého obyvateľstva v Uhorsku bolo za vlády Jozefa II. Zaznamenali doň meno, vek, rodinný stav, triedne postavenie a zamestnanie zapísaných osôb i údaje o mechanickom pohybe obyvateľstva
 • 1804 – 1805: ďalšie súpisy obyvateľstva Uhorska
 • 1828: súpis obyvateľstva Uhorska
 • 1847: bol v Uhorsku zriadený Ústredný štatistický úrad, ktorý vykonával pravidelnú štatistickú službu. (Jeho činnosť sa vzťahovala aj na územie dnešného Slovenska, pričom štatistické údaje sa zisťovali a vyhodnocovali podľa žúp a stolíc).
 • 1919: zákonom č. 49/1919 o organizácii štatistickej služby Československej republiky boli zriadené orgány štátnej štatistiky. Na základe tohto zákona a nariadení vlády Republiky československej bola zriadená Štatistická štátna rada ako orgán poradného charakteru a Štátny úrad štatistický ako orgán výkonný. Úlohou štatistického úradu bolo zbierať štatistický materiál všetkého druhu, potrebný pre správu a vedu a sústreďovať celú úradnú štatistiku všetkých rezortov. Činnosť štátneho úradu štatistického sa riadila podľa plánu schvaľovaného Štatistickou štátnou radou
 • 1938 – 1945 existovali dva štátne štatistické úrady v Prahe a v Bratislave. V období mimoriadnej štátoprávnej situácie bolo od 1. októbra 1939 zmenené označenie úradu na Ústredný štatistický úrad a na Slovensku bol v roku 1940 zriadený Štátny štatistický úrad
 • 1945: po skončení druhej svetovej vojny obnovila Česká národná rada formálne a slávnostne činnosť Štátneho úradu štatistického. Na Slovensku bol nariadením Slovenskej národnej rady č. 48/1945 Zb. n. SNR zriadený Štátny plánovací a štatistický úrad. Medzi vládou Československej republiky a Slovenskou národnou radou bola v roku 1946 uzavretá zvláštna dohoda, ktorou sa uznala zásada celoštátnej jednoty štatistickej služby. Zákon č. 60/1949 Zb. o národohospodárskom plánovaní stanovil, že Štátny úrad štatistický podlieha predsedovi Štátneho úradu plánovacieho. Súčasne bol týmto zákonom zrušený Štátny plánovací a štatistický úrad v Bratislave
 • 1951: bol vydaný zákon č. 108/1951 Zb. o organizácii štatistickej služby. Týmto zákonom bol Štátny štatistický úrad stanovený orgánom vlády pre odbor štatistiky. Zároveň na Slovensku bol zriadený Slovenský štatistický úrad, ktorý ako orgán Štátneho štatistického úradu mu bol priamo podriadený
 • 1960: sa uskutočnila ďalšia inštitucionálna úprava, ktorá sa týkala Slovenska. Vládnym nariadením č. 102/1960 Zb. bol zrušený Slovenský štatistický úrad. V rámci Slovenskej plánovacej komisie sa zriadil štatisticko-dokumentačný útvar
 • 1961: zákonom č. 56/1961 Zb. bol zrušený Štátny štatistický úrad (aj Ministerstvo štátnej kontroly) a zriadil sa nový orgán Ústredný úrad štátnej kontroly a štatistiky
 • 1967: bolo vydané zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov. Opäť bol zriadený samostatný orgán štátnej štatistiky – Štátny štatistický úrad. Ako orgán Slovenskej národnej rady sa zriadil Slovenský štatistický úrad. Zároveň bola v Štátnom štatistickom úrade i v Slovenskom štatistickom úrade zriadená Štatistická rada, ktorá sa však obsahom svojej pôsobnosti i postavením značne odlišovala od Štatistickej rady vytvorenej v roku 1919. Citovaným zákonným opatrením bola upravená i otázka oblastných štatistických orgánov, ktoré teraz dostali označenie okresné a krajské oddelenia Štátneho štatistického úradu
 • 1968: federatívne usporiadanie Československého štátu spôsobilo zmeny i v inštitucionálnom usporiadaní ústredných orgánov štátnej štatistiky. Zákonom č. 170/1968 Zb. bol zriadený Federálny štatistický úrad. Zákonom Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky bol vytvorený Slovenský štatistický úrad a Štatistická rada. Podobne zákonom Českej národnej rady č. 2/1969 Zb. sa zriadil Český štatistický úrad (Štatistická rada ešte týmto zákonom nebola zriadená)
 • 1971: deľba práce medzi tromi ústrednými štatistickými úradmi sa do roku 1971 riešila väčšinou systémom zvláštnych dohôd. Dôležitým medzníkom vo vývoji československej štátnej štatistiky je vydanie zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií. Týmto zákonom sa zmenilo postavenie a pôsobnosť Federálneho štatistického úradu. Otázky týkajúce sa Českého a Slovenského štatistického úradu boli upravené zákonmi Českej národnej rady (č. 40/1972 Zb.) a Slovenskej národnej rady (č. 41/1972 Zb). Týmito zákonmi sa upravili i oblastné štatistické orgány. Pre krajské orgány sa zaviedlo označenie krajské správy, v Prahe a v Bratislave boli zriadené mestské správy, v okresoch pôsobili okresné oddelenia a vo vybraných mestách mestské oddelenia
 • 1990: Vyhlásením zákona SNR č. 347/1990 boli ustanovené orgány štátnej správy Slovenskej republiky a ostatné ústredné orgány štátnej správy, medzi ktorými bol ustanovený Slovenský štatistický úrad pre oblasť sociálno – ekonomických informácií. Zákon ďalej stanovuje všetkým orgánom štátnej správy v oblasti spoločného záujmu federatívnej republiky zabezpečovať spoluprácu s príslušnými federálnymi organizáciami. V oblasti štatistiky to bol Federálny štatistický úrad.
 • 1992: v tomto roku zákonom SNR č. 322/1992 o štátnej štatistike boli stanovené orgány pre oblasť štátnej štatistiky Slovenskej republiky, ktorými sa stal Slovenský štatistický úrad (SŠÚ) a územné štatistické orgány. Územnými orgánmi štatistiky sa stali oblastná správa SŠÚ v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, Mestská správa SŠÚ pre oblasť Bratislavy, okresné oddelenia SŠÚ pre územné obvody okresov a mestské oddelenia SŠÚ v Košiciach pre územný obvod Košice. V tomto roku začali zabezpečovať ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy SR činnosti, ktoré zabezpečovali dovtedy ústredné orgány štátnej správy ČSFR v príslušnom rozsahu
 • 1993: 1. januára vznikla samostatná Slovenská republika, Slovenský štatistický úrad ako ústredný orgán štátnej správy bol podľa zákona č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona č. 2/1993 Z. z. premenovaný na Štatistický úrad Slovenskej republiky

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b O nás [online]. Bratislava: ŠÚ SR, [cit. 2012-01-23]. Dostupné online.
 2. Životopis predsedníčky [online]. Bratislava: ŠÚ SR, rev. 2007-04-16, [cit. 2012-01-23]. Dostupné online.
 3. Novým šéfom Štatistického úradu SR bude Alexander Ballek [online]. Bratislava: TASR, 2016-10-19, rev. 2016-10-19, [cit. 2017-05-30]. Dostupné online.
 4. Novým šéfom Štatistického úradu SR je Alexander Ballek [online]. Bratislava: TASR, 2016-11-24, [cit. 2017-05-30]. Dostupné online.
 5. Prezidentka vymenovala nového predsedu Štatistického úradu SR [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 2022-08-18, [cit. 2022-08-21]. Dostupné online.
 6. TASR. Čaputová vymenovala Petra Peťka za predsedu Štatistického úradu [online]. Bratislava: OUR MEDIA SR, 2022-08-18, [cit. 2022-08-21]. Dostupné online.
 7. História štatistiky na Slovensku [online]. Bratislava: ŠÚ SR, rev. 2016-10-07, [cit. 2017-05-31]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]