Doplnkové dôchodkové sporenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Doplnkové dôchodkové sporenie alebo tretí pilier dôchodkového systému je na Slovensku (od roku 2005) zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie od jeho účastníkov, nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia.

Predchádzajúci systém[upraviť | upraviť zdroj]

V rokoch 1996 - 2004 sa podobný - ale v detailoch odlišný - systém na Slovensku nazýval doplnkové dôchodkové poistenie. Namiesto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS; pozri nižšie) v tomto systéme figurovala doplnková dôchodková poisťovňa (DDP). [1][2][3]

Základná charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľné sporenie, tzv. III. pilier slovenského dôchodkového systému. Finančné prostriedky účastníkov tejto formy dôchodkového sporenia s účinnosťou od 1. januára 2005 spravujú súkromné doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) na základe zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [4]

Účastníci a účel[upraviť | upraviť zdroj]

Účastníkom môže byť zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou alebo aj iná fyzická osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku. Ďalším účastníkom je aj zamestnanec, ktorý vykonáva práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4 a zamestnanec, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj. Títo účastníci sú povinní uzatvoriť účastnícku zmluvu a ich zamestnávatelia sú povinní uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu, a to do ôsmich dní od začatia výkonu týchto prác.

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo skončenia výkonu prác zamestnanca, ktorý je tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj.[5]

Vznik, prerušenie a zánik[upraviť | upraviť zdroj]

Každému účastníkovi vzniká doplnkové dôchodkové sporenie odo dňa dohodnutého v účastníckej zmluve. Účastníkovi sa preruší doplnkové dôchodkové sporenie spravidla odo dňa nasledujúceho po skončení vykonávania činnosti zamestnanca alebo odo dňa nasledujúceho po skončení vykonávania prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4. Doplnkové dôchodkové sporenie zanikne až vlastným zánikom účastníckej zmluvy, smrťou účastníka alebo vyhlásením účastníka za mŕtveho.[6]

Výplata dávok[upraviť | upraviť zdroj]

Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, sa tento dôchodok vyplatí vtedy, ak doplnkové dôchodkové sporenie trvalo aspoň minimálne obdobie určené dávkovým plánom a zároveň účastník dovŕši potrebný vek určený dávkovým plánom. Minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia nesmie byť kratšie ako 10 rokov a potrebný vek nesmie byť nižší ako 55 rokov.

Po ukončení obdobia sporenia sa z doplnkového dôchodkového sporenia, podľa zákonom ustanovených podmienok vyplácajú tieto dávky:[7] a) doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku, b) doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného doplnkového výsluhového dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, c) jednorazové vyrovnanie, d) odstupné.

Akciové spoločnosti realizujúce doplnkové dôchodkové sporenie[upraviť | upraviť zdroj]

Doplnkové dôchodkové sporenie na Slovensku realizujú firmy:[8]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. zákon č. 123/1996 Z. z.
  2. zákon č. 650/2004 Z.z.
  3. doplnkové dôchodkové poistenie. In: Encyclopaedia Beliana 3, S. 499
  4. Zbierka zákonov SR. Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov str.6418
  5. Zbierka zákonov SR. Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov str.6419
  6. Zbierka zákonov SR. Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov str.6419
  7. Zbierka zákonov SR. Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov str.6421
  8. . Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • [1]
  • Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov