Dopravník

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Pásové dopravníky premiestňujúce piesok

Dopravník je dopravné zariadenie slúžiace na plynulú dopravu materiálu na kratšie vzdialenosti.

Podľa spôsobu prepravy sa dopravníky delia na:

 • mechanické dopravníky
 • pneumatické dopravníky
 • spádové dopravníky - využívajúce kinetickú energiu
 • hydraulické dopravníky (čerpadlá)

Mechanické dopravníky[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa ich konštrukcie a spôsobu dopravy materiálu sa rozlišujú:

 • unášavé dopravníky
 • hrnúce dopravníky

Unášavé dopravníky[upraviť | upraviť zdroj]

Tento typ dopravníka je charakteristický tým, že prenášaný materiál je uložený na pohybujúcej sa funkčnej časti, ktorá ho unáša na miesto určenia. Rozlišuje sa niekoľko typov:

Pásové dopravníky[upraviť | upraviť zdroj]

Pásový dopravník

Ako dopravné médium slúži nekonečný pás, ktorý transportuje materiál do vzdialenosti od cca 1 až do stoviek metrov rýchlosťou od cca 0,1 do 0,6 m/s. Šírka pásu sa môže pohybovať od 10 cm až do 3 m. Pásy sa používajú v hladkom alebo profilovom prevedení. Pri profilovom type sú na pás v pravidelných intervaloch upevnené unášače rôzneho tvaru (profilu). Materiál pásov je väčšinou gumotextil, často i s vnútornými oceľovými nosnými vrstvami. Pás môže mať buď klzné podopretie alebo podopretie pomocou valčekových stolíc v priamom alebo korýtkovom usporiadaní. U dlhších systémov má pás tendenciu zbiehať na jednu stranu dopravníka, preto často mávajú bočné, zvislé vodiace valčeky. Napínanie pásu je realizované:

 • pomocou závažia (dlhšie pásy)
 • nastavovacou skrutkou (kratšie pásy)

Ako pohon slúži hnací elektromotor, ktorý môže byť umiestnený na strane plnenia alebo vyprázdňovania. Všeobecne je výhodnejšie umiestnenie na strane vyprázdňovania.

Výrobou pásových dopravníkov a dopravníkových systémov sa na Slovensku zaoberá firma NMH, s.r.o. v Seredi.

Korčekové dopravníky[upraviť | upraviť zdroj]

Korčekové dopravníky sú určené na dopravu kusových alebo sypkých materiálov. Sú vhodné aj na prekonanie stúpania alebo klesania v závislosti od druhu prepravovaného materiálu a použitých korčekov. Konštrukcia pásového dopravníka by mala zabezpečovať plynulý presun materiálu bez otrasov a vibrácií.
Použité korčeky môžu byť:

 • plytké (napr. preprava múky),
 • hlboké (napr. preprava obilia).

Použitý typ ovplyvňuje rýchlosť pásu.

Plnenie korčekov môže byť riešené načieraním, nasypávaním alebo kombináciou prvých dvoch spôsobov.

Hrnúce dopravníky[upraviť | upraviť zdroj]

Ich charakteristickým znakom je, že svojimi funkčnými časťami hrnú pred sebou dopravovaný materiál v dopravnej dráhe. Materiál pritom môže do určitej miery rýchlosťou zaostávať za funkčnou časťou. Existuje niekoľko základných typov:

Hrablicové dopravníky[upraviť | upraviť zdroj]

Hrnú materiál pomocou hrablíc v žľabe. Používajú sa na dopravu hlavne steblových materiálov v prípadoch, keď nevadí ich čiastočné poškodzovanie pri doprave. Dopravujú sa nimi objemové krmivá, maštaľný hnoj, okopaniny a podobne.

Tvar hrablice je závislý od druhu dopravovaného materiálu a od tvaru žľabu. Podľa uchytenia hrablíc sa dopravníky delia na:

 • jednoreťazové,
 • dvojreťazové.

Závitovkové dopravníky[upraviť | upraviť zdroj]

Pohyb materiálu v tomto type dopravníka prebieha po závitovke s rôznym, i kombinovaným stúpaním. Sú určené na dopravu jemného, drobno zrnitého, nelepivého, sypkého materiálu, prípadne krátkorezaných steblových materiálov. Pracujú v rovine vodorovnej, sklonenej a výnimočne vo zvislom smere. Ich prednosťou je jednoduchá konštrukcia a spoľahlivá prevádzka, nevýhodou poškodzovanie materiálu a separácia zmesí. Vstup a výstup materiálu môže byť na viacerých miestach konštrukcie alebo priebežný.

Špirálové dopravníky[upraviť | upraviť zdroj]

Sú určené na dopravu jemných a ľahkých materiálov pri nutnosti dopravy v oblúkoch a na veľké vzdialenosti (až do 100 m na jednu pohonnú jednotku).

Hlavnou výhodou ohybných špirálových dopravníkov je možnosť používať na dopravnej trase oblúky. Polomery oblúkov sú navrhnuté pre jednotlivé priemery dopravníkov optimálnym spôsobom tak, aby bol zachovaný hlavný princíp, t. j. vystredenie bezosovej špirály dopravovaným materiálom. Na jednej trase je možné používať i niekoľko oblúkov v závislosti od fyzikálnych vlastností dopravovaného materiálu.

Na celej dopravnej trase nie sú medziložiská, čo umožňuje dopravovať materiál v celom priereze pri výkone o cca 70 % väčšom než je výkon klasických závitovkových dopravníkov s hriadeľom a medziložiskami pri porovnateľných parametroch.

Reťazové dopravníky[upraviť | upraviť zdroj]

Slúžia na prachotesnú dopravu sypkých a kusových materiálov prostredníctvom nekonečnej reťaze s dopravnými diskmi, pohybujúcej sa v uzatvorenom priestore. Používajú sa na vodorovnú a šikmú dopravu do sklonu 20°.

Výhodou je prachotesnosť, nízka hlučnosť, nízke nároky na prevádzku a údržbu, vysoká spoľahlivosť a jednoduchá montáž. Napínanie reťaze sa rieši napínacím reťazovým kolesom uloženým v ložiskách s napínacími skrutkami. Vpádový otvor je na strane napínacieho kolesa. Rýchlosť reťaze sa pohybuje do 0,5 m/s. Podobnú konštrukciu majú aj lanové dopravníky.