Preskočiť na obsah

Ložisková geológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Ekonomická geológia)

Ložisková geológia alebo ekonomická geológia je geologická disciplína, ktorej úlohou je študovať zákonitosti vzniku, stavby, zloženia a rozšírenia ložísk nerastných surovín. Jej náplňou je aj riešenie vzťahov medzi ložiskovými akumuláciami a okolitým geologickým prostredím, stanovenie tvaru a tektonickej stavby ložísk, štruktúr a minerálneho obsahu ťaženej suroviny[1]. Pri tom využíva znalosti ďalších vedných odborov ako je geochémia, mineralógia, geofyzika, petrológia a štruktúrna geológia, ktoré môžu byť užitočné pri pochopení, opise alebo ťažbe surovín.

Ložiskovú geológiu vykonávajú vedeckí odborníci – geológovia, je však i predmetom záujmu investorov, burzových analytikov a iných profesií ako sú banskí inžinieri, či environmentalisti, ktorí sa podieľajú na minimalizácii nepriaznivých vplyvov ťažby na životné prostredie.

Rozvoj ložiskovej geológie úzko súvisel so získavaním životných potrieb z prírodných nálezísk, je preto logicky výrazne naviazaná na baníctvo. Spočiatku išlo o čiastkové poznatky z baníckej praxe a prospekcie nerastných surovín, ktoré boli dedené a prenášali sa ústnym podaním. Prvé filozofické základy hypotéz vzniku rúd priniesli staroveké civilizácie. Jednými z prvých významných odborných diel zaoberajúcich sa problémami ložiskovej geológie boli práce Georgia Agricolu z prelomu 15. a 16. storočia. Prvé banské školy vznikli v priebehu 18. storočia v Jáchymove, Banskej Štiavnici a Freibergu. Ložisková geológia prešla v 18. a 19. storočí značným vývojom, ktorý súvisel s hľadaním základných geologických a prírodných zákonov. Od začiatku 20. storočia boli definované základné genetické modely ložísk a ich klasifikácie. Významnou bola práca Waldemara Lindgrena, ktorý zaviedol dodnes používanú genetickú klasifikáciu ložísk. Značný pokrok vo výskume priniesli nové metodiky, najmä výskum fluidných inklúzií, ale i termodynamické a počítačové modelovanie.

V priebehu vývoja sa geológia ložísk nerastných surovín postupne diferencovala na odbory so špecifickým zameraním, sú to najmä[2]:

  • náuka o genéze ložísk nerastných surovín – študuje zákonitosti mechanizmu vzniku ložísk nerastných surovín
  • systematická ložisková geológia – charakterizuje jednotlivé surovinové typy
  • regionálna ložisková geológia – študuje a popisuje ložiskové pomery určitých geologických a hospodársko-právnych územných celkov
  • metodika a metódy vyhľadávania a prieskumu ložísk – na základe ostatných odborov navrhuje vhodné vyhľadávacích a prieskumných prístupov
  • výpočet zásob a banská geológia – sa zaoberá výpočtom zásob, vhodnosťou ťažby a dokumentáciou ložísk
  • ekonomika nerastných surovín – sa zaoberá nerastnými surovinami vo vzťahu k hospodárstvu a ich hospodárnemu využívaniu

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Oružinský, V., 1993: Úvod do geológie ložísk rúd. Univerzita Komenského, Bratislava, 127 s.
  2. Rozložník, L., Havelka, J., Čech, F., Zorkovský, V., 1987: Ložiská nerastných surovín a ich vyhľadávanie. Alfa, Bratislava, 693 s.