Exotická opcia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Exotické opcieopcie, ktoré sa líšia od klasických vanilkových (plain vanilla) opcií, t. j. americké a európske opcie. Medzi základné rozdiely patrí exspiračná doba, vedomosť pri zakladaní opčného kontraktu, či ide a kúpnu alebo predajnú opciu, atď. Tieto opcie sa najčastejšie obchodujú na OTC (over the counter) trhoch, čiže na trhoch cez prepážku. Na ocenenie takýchto opcií využívame rovnako ako pri vanilkových opciách Black-Sholesov oceňovací model, resp. jeho modifikácie, ale aj modely iné, čo je v niektorých prípadoch veľmi ťažké určiť. V nasledujúcom texte sú popísané typy exotických opcií.

Zložené opcie[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa typu použitia rozlišujeme opcie na call a put, čiže kúpne a predajné, ktorých podkladovým aktívom môže byť napr. akcia. Zložené opcie reprezentujú opcie, ktorých podkladové aktívum je opäť opcia. Vzhľadom na to, že máme dva druhy opcií, celkovo dostávame 4 typy zložených opcií, t. j. call na call, call na put, put na call a put na put. Aby sme mohli takúto popísať, musíme mať dve realizačné ceny s dvoma časmi exspirácie a takúto opciu teda oceníme Black-Scholesovým modelom, ale pomocou dvojrozmerného normálneho rozdelenia.

Bariérové opcie[upraviť | upraviť zdroj]

Bariérové opcie sú exotické opcie, ktoré sa od klasických líšia v dobe platnosti a čase uplatnenia opcie. Delíme ich teda podľa typu bariéry, t. j. podľa toho či sa opcia po dosiahnutí tejto bariéry aktivuje alebo deaktivuje a druhé delenie je podľa vzájomnej polohy bariéry a súčasnej ceny.

Z hľadiska prvého delenia, rozlišujeme knock-in a knock-out opcie. Povedzme že hodnota bariéry je nejaké reálne číslo, potom knock-in opcia začína platiť, len ak cena podkladového aktíva – akcie dosiahne bariéru H v čase 0 až T. Naopak knock-out opcia sa deaktivuje alebo je bezcenná, ak cena akcie dosiahne bariéru H v čase 0 až T. Podľa druhého rozdeľovacieho kritéria delíme opcie na opcie s bariérou zdola (down), kde hodnota bariéry je menšia ako cena podkladového aktíva a naopak dostávame opciu s bariérou zhora (up), t. j. hodnota akcie je menšia ako hodnota bariéry. Ak tieto 4 typy skombinujeme, dostávame 4 druhy bariérových opcií, up and in, up and out, down and in a down and out.

Takto popísané opcie majú jednu bariéru, preto ich nazývame jednobariérové opcie. Poznáme však aj opcie dvojbariérové, medzi ktoré patria double knock-in, double knock-out a knock-in knock-out. Double knock-in opcia vzniká, ak sa cena podkladového ktíva dotkne alebo prerazí aspoň jednu z dvoch bariér, zatiaľ čo double knock-out opcia zanikne. Pre knock-in knock-out opciu zasa platí, že vznikne, ak sa cena akcie dotkne alebo prerazí vopred určenú knock-in bariéru a naopak zanikne, ak sa hodnota akcie dotkne alebo prerazí vopred určenú knock-out bariéru. Hodnota takýchto opcií opäť vychádza z upraveného Black-Scholesovho modelu so znalosťou volatility.

Look back opcie[upraviť | upraviť zdroj]

Tieto opcie sa od vanilkových líšia ich výplatou. Na rozdiel od amerických a európskych, výplata look back opcií závisí nielen na cene opcie na konci doby exspirácie, ale aj na maximálnej, resp. minimálnej cene, ktorú opcia dosiahne počas celej životnosti opcie. Dôležitá je taktiež realizačná cena, ktorá môže plávajúca (floating) alebo fixná a na základe tohto rozlišujeme dva druhy look back opcií.

Výplata je teda závislá od maxima, resp. minima hodnoty opcie počas jej životnosti. Konkrétne pre call opciu s plávajúcou realizačnou cenou je jej výplata vyjadrená rozdielom minima jej ceny počas celej doby držania opcie a cenou podkladového aktíva v čase exspirácie, pre put platí cena podkladového aktíva v čase exspirácie mínus minimum ceny opcie až po čas exspirácie. Pre look back opcie s fixnou realizačnou cenou platia rovnaké vzťahy, ale namiesto ceny podkladového aktíva uvažujeme fixnú realizačnú cenu opcie. Na týchto opciách sa dá veľa získať, ak je náš cieľ kúpiť za lacno a predať drahšie, ale tieto opcie sú veľmi drahé, a preto sa s nimi neobchoduje až tak často.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]