Fenické písmo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Fenické písmo
Klasifikácia
ISO 15924: 115 / Phnx

Fenické písmo (resp. abeceda: fenická abeceda; slovo fenické je kodifikovaný tvar, vyskytuje sa ale zriedkavo aj tvar foinické a nesprávne (bohemizmus) fénické) je kváziabecedné spoluhláskové písmo, ktoré používali Feničania na zápis feničtiny, severozápadného semitského jazyka.

Vyvinulo sa z proto-kanaánskej abecedy približne v 11. storočí pred Kr. Malo 22 hlások. Z fenického písma bolo neskôr odvodené hebrejské písmo, arabské písmo, grécke písmo, latinka aj cyrilika.

Tabuľka fenickej abecedy[upraviť | upraviť zdroj]

V prvom stĺpci tabuľky je uvedená podoba fenického písmena. Druhý stĺpec obsahuje názov daného písmena. V treťom stĺpci je uvedené, čo pôvodne daný obrázkový symbol vyznačoval. Nasledujú ekvivalenty v odvodených abecedách.

Písmeno Meno Význam Prepis Zodpovedajúce písmeno v abecede
hebrejskej arabskej gréckej latinskej cyrilskej
Aleph ʼālef býk ʼ א A α A a А а
Beth bēth dom b ב Β β B b Б б, В в
Gimel gīmel ťava g ג Γγ Cc, Gg Гг
Daleth dāleth dvere d ד ﺩ، ذ Δδ Dd Дд
He okno h ה Εε Ee Ее, Єє
Waw wāw hák w ו (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy Уу
Zayin zajin zbraň z ז Ζζ Zz Зз
Heth ḥēth plot ח ﺡ، خ Ηη Hh Ии, Йй
Teth ṭēth koleso ט ﻁ، ظ Θθ
Yodh jōdh ruka y י ﻱ، ى Ιι Ii, Jj Іі, Її, Јј
Kaph kaf dlaň k כ,ך Κκ Kk Кк
Lamedh lāmedh bodec l ל Λλ Ll Лл
Mem mēm voda m מ,ם Μμ Mm Мм
Nun nun ryba n נ,ן Νν Nn Нн
Samekh sāmekh stĺp s ס Ξξ, Χχ Xx Хх
Ayin ʼajin oko ʼ ע ﻉ، غ Οο Oo Оо
Pe ústa p פ,ף Ππ Pp Пп
Sade ṣādē papyrus ? צ,ץ ﺹ، ض (Ϡϡ) Цц, Чч
Qoph qōf opica q ק (Ϙϙ) Qq
Res rēš hlava r ר Ρρ Rr Рр
Sin šin zub š ש س، ش Σ(ϲ)σς Ss Сс, Шш
Taw tāw značka t ת ﺕ، ث Ττ Tt Тт