Koncern (trhová ekonomika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Koncern je ekonomický pojem, kotrý má viacero podobných (ale odlišných) definícií:

 • hospodárske spojenie (naďalej navonok právne samostatných) podnikov v dôsledku spoločného vedenia týchto podnikov[1][2]
 • (najširšia definícia:) hospodárske spojenie dvoch alebo viacerých (naďalej navonok právne samostatných) podnikov, ktoré v dôsledku tohto spojenia majú obmedzenú hospodársku samostatnosť[3]; podobná definícia: podnik, ktorý sa skladá z aspoň dvoch právne samostatných členských [hospodárskych] podnikov[4][5]
 • hospodárske spojenie dvoch alebo viacerých (naďalej navonok právne samostatných) podnikov vytvorené na základe ovládacej zmluvy, t.j. zmluvy o spoločnom vedení týchto podnikov (toto sa nazýva aj zmluvný koncern)[6]
 • definícia (typická pre staršie slovenské texty) zameraná na monopolné postavenie koncernu:
  • jedna z foriem kapitalistických monopolov združujúca rôznorodé, formálne samostatné podniky, v skutočnosti však závislé od určitej skupiny finančného kapitálu[7]
  • zoskupenie právne samostatných podnikateľských jednotiek, ktoré sa usilujú o získanie a zlepšenie, ako aj o ekonomickú realizáciu, monopolne výsadného postavenia, a ktoré (na rozdiel od trustu) na seba technicky a technologicky nemusia nadväzovať (t.j. koncern sa na rozdiel od trustu opiera o diverzifikáciu); vzájomná spätosť podnikateľských jednotiek sa udržiava pomocou finančnej kontroly [8]

Jednotlivé podniky koncernu sa nazývajú koncernové podniky.

Pôvod výrazu[upraviť | upraviť zdroj]

Termín v tomto ekonomickom význame vznikol v Nemecku (der Konzern) pred prvou svetovou vojnou.[9] Nemecké slovo Konzern z čisto jazykového hľadiska pochádza z anglického slova concern (=podnik, obchodná spoločnosť, [obchodný] vzťah), ktoré sa zas do angličtiny dostalo cez francúzštinu z latinčiny (sloveso "concernere").[10][11] Význam nemeckého slova Konzern (a teda aj slovenského slova koncern) ale nie je zhodný s významom anglického slova concern - pozri nižšie.

Staršie definície[upraviť | upraviť zdroj]

Nemecká encyklopédia z roku 1910 spomína koncern takto: Ak sa spoja podniky prislúchajúce rôznym výrobným štádiám (napr. uhoľné bane a železiarne), je to kombinácia [teda hovoríme o tzv. kombinácii], ak sa účel kombinácie nedosiahne nadobudnutím samotných podnikov, ale akciových podielov, hovoríme o akciovej účasti, spoločenstve záujmov [záujmovom združení], koncerne, [či] skupine.[12]

Slovenský náučný slovník z roku 1932 definuje koncern ako spojenie priemyslových podnikov na základe úzkej vnútornej spolupráce s porušením samostatnosti členových podnikov.

Podľa jednej definície z roku 1958 sa termín koncern pôvodne vzťahoval len na podniky z oblasti rovnakého výrobného procesu (čomu ale protirečí vyššie uvedený citát z roku 1910). Iná definícia z roku 1972 zdôrazňuje, že cieľom koncernu nie je monopolizácia konkrétneho trhu, ale spravidla vertikálna integrácia sektora podniku s ostatnými sektormi.[13]

Druhy[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa spôsobu spojenia podnikov:[3]

 • efektový koncern (=faktický koncern) - jeden podnik má taký majetkový podiel na druhom podniku (druhých podnikoch), že ho (ich) fakticky ovláda
 • zmluvný koncern - podniky sa slobodne zmluvne dohodnú, že upravia vzájomné hospodárske vzťahy spôsobom obmedzujúcim hospodársku samostatnosť jednej alebo viacerých zmluvných strán
 • koncern vytvorený začlenením

Podľa vnútornej štruktúry:[14]

 • jednostupňový koncern - žiadna z dcérskych spoločností nemá ďalšie dcérske spoločnosti
 • viacstupňový koncern - aspoň jedna z dcérskych spoločností má ďalšie dcérske spoločnosti

Podľa druhu spájanej výroby resp. hospodárskych cieľov:[15]

 • vertikálny koncern - spojenie podnikov z rôznych výrobných stupňov (cieľ je zabezpečenie odberateľských a dodávateľských kanálov)
 • horizontálny koncern - spojenie podnikov z toho istého výrobného stupňa (cieľ je dosiahnutie synergických efektov)
 • zmiešaný koncern - spojenie podnikov z rôznych odvetví (cieľ je diverzifikácia rizika)

Podľa druhu závislosti koncernových podnikov:[15]

Podľa organizácie koncernu:[15]

 • koncern materského podniku - podnik na čele koncernu sa venuje celému operatívnemu riadeniu naprieč všetkými funkčnými oblasťami podniku
 • holding - podnik na čele koncernu sa venuje len strategickému riadeniu (Poznámka: Holdingová spoločnosť je tu definovaná ako spoločnosť, ktorá len iné podniky spravuje bez toho, aby sama aj vyrábala či obchodovala)

Podobné termíny[upraviť | upraviť zdroj]

Termín efektový koncern je veľmi podobný, resp. zhodný, s (v slovenčine novším) termínom skupina podnikov (angl. group of companies).

Termín koncern (najmä ak ide o koncern efektový, dobrovoľne vytvorený a má monopolné postavenie) je prakticky zhodný s ekonomickou (nie právnou) definíciou anglosaského termínu trust.

Pozor na zámenu s anglickým termínom concern, ktorý v tomto kontexte znamená akýkoľvek podnik alebo obchodnú či výrobnú prevádzku.[16]

Koncern môže mať napr. formu holdingu (Holding je vlastne efektový koncern alebo v užšom zmysle efektový koncern, v ktorom podnik na čele koncernu podriadené podniky len strategicky spravuje).[3] Český Obchodný zákonník v §66a(7), zdá sa, stotožňuje termín holding s termínom koncern (holding je uvedený v zátvorke za slovom koncern).[17]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Wöhe 2007 str. 240; [1]; Konzen in: Woll 1992
 2. Český (ale nie slovenský) Obchodný zákonník obsahuje definíciu koncernu priamo v texte zákonníka: §66a(7): Jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení (dále jen "řízená osoba") jinou osobou (dále jen "řídící osoba"), tvoří tyto osoby s řídící osobou koncern (holding) a jejich podniky včetně podniku řídící osoby jsou koncernovými podniky. Není-li prokázán opak, má se za to, že ovládající osoba a osoby jí ovládané tvoří koncern. Jednotnému řízení lze podrobit osoby i smlouvou (dále jen "ovládací smlouva"). Ovládací smlouvu lze uzavřít i ve vztazích mezi ovládající osobou a jí ovládanými osobami.... Definíciu obsahuje aj nemecký Aktiengesetz v §18: Ak sú vládnuci [t.j. ovládajúci] a jeden alebo viacero závislých [t.j. ovládaných] podnikov spojené pod jednotným vedením vládnuceho podniku, tvoria koncern; jednotlivé podniky sú koncernové podniky. Podniky, medzi ktorými existuje ovládacia zmluva (...) alebo z ktorých je jeden začlenený do druhého (...), sa považujú za podniky pod jednotným vedením. O závislom podniku platí domnienka, že s vládnucim podnikom tvorí koncern.
 3. a b c koncern in: Ovečková 1994
 4. Dichtl, E., Issing, O.: Vahlens Wirtschaftslexikon, 1993, str. 1198
 5. Z hľadiska podnikového hospodárstva sa aj koncern, teda spojenie podnikov ako celok, niekedy označuje ako podnik - pozri napr. [2] Archivované 2016-03-04 na Wayback Machine.
 6. Konzern in: Woll 1992
 7. koncern. In: Malá encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1987. s. 238-239.; podobne napr. koncern in: Ekonomický slovník, 1986
 8. Michník, Ľ. et al.: Ekonomická encyklopédia: Slovník A - Ž , 1995
 9. Niekedy sa uvádza (pozri napr. tu [3]), že vznikol počas prvej svetovej vojny, ale napr. tu [4] je jasne použitý v texte encyklopédie už v roku 1910.
 10. Kon­zern, der [online]. Bibliographisches Institut GmbH, [cit. 2012-12-08]. Dostupné online. (po nemecky)
 11. Konzern [online]. CNRTL, [cit. 2012-12-08]. Dostupné online. (po francúzsky)
 12. Lueger, Otto: Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, zv. 8, Stuttgart, Lipsko 1910., str. 730-733
 13. KONZERN : Définition de KONZERN [online]. www.cnrtl.fr, [cit. 2024-03-23]. Dostupné online.
 14. Konzern [online]. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, [cit. 2012-12-08]. Dostupné online. (po nemecky)
 15. a b c Wöhe 2007; Wöhe 1981
 16. "concern, n.". OED Online. September 2012. Oxford University Press. 28. november 2012 Dostupné online: concern ... - A business organization; a business, a firm; a commercial or manufacturing establishment.
 17. Obchodní zákoník, Hlava I: Obchodní společnosti [online]. podnikatel.cz, [cit. 2012-12-08]. Dostupné online. (po česky)

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994
 • Wöhe, G.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 1981
 • Wöhe, G.: Úvod do podnikového hospodářství, 2007 [5] (preklad z nemeckého Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre)
 • Woll, A. (ed.): Wirtschaftslexikon, 1992