Kvalita (ekonomika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kvalita (z lat. qualitas) alebo staršie akosť je v oblasti ekonomiky a techniky (a pod.) "miera, s akou súbor vlastných charakteristík objektu spĺňa požiadavky" (toto je definícia podľa STN EN ISO 9000:2016). "Vlastný" tu znamená inherentný, čiže existujúci priamo v objekte a obyčajne teda trvalý; opakom vlastných charakteristík sú pridelené charakteristiky, napr. cena objektu, vlastník objektu. Pojem "objekt" je tu chápaný veľmi široko, môže to byť napr. výrobok, služba, proces, osoba, organizácia, systém, stroj, materiál, nejaký ukazovateľ, plán, budúci stav organizácie a pod.[1][2]

Existujú aj iné definície kvality pre oblasť ekonomiky a techniky, pričom mnohé sa vzťahujú len na výrobky alebo služby (ide teda len o kvalitu výrobku či kvalitu služby), napr.:

 • Kvalita je súhrn charakteristík (vlastností, znakov) výrobku alebo služby (prípadne aj procesu), ktoré majú schopnosť uspokojovať určené (t.j. vopred stanovené) alebo predpokladané (t.j. očakávané) potreby [3][4][5][6]
 • "Akosť (kvalita) – v užšom zmysle kategória úžitkovej hodnoty tovaru, vyjadrovaná technickými, technologickými a ďalšími kvalitatívnymi parametrami a znakmi. V širšom zmysle ide zároveň o kategóriu so spoločenskými aspektami. Od miery akosti výrobku závisí stupeň uspokojovania potrieb..." [7]
 • Kvalita v ekonomickom význame: "kvalita výrobkov a služieb je daná súhrnom ich úžitkových a spoločensky významných vlastností....V širšom zmysle zahŕňa kvalita výrobkov tak hľadisko úžitkovej hodnoty, ako aj [hľadisko] hodnoty a ekonomického efektu (náklady výrobcu, ekonomický dopad na spotrebiteľa)." [8]

Kvalitou v podnikoch a podobných inštitúciách sa zaoberá manažérstvo kvality.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. STN EN ISO 9000:2016
 2. MATEIDES, Alexander, a kol. Manažérstvo kvality : história, koncepty, metódy. 1. vyd. Bratislava : Epos, 2006. 751 s. ISBN 80-8057-656-4. S. 50.
 3. EN ISO 8402 (prebrané ale aj do viacerých iných noriem)
 4. STN EN ISO 5492:2010
 5. MICHNÍK, Ľubomír. Ekonomická encyklopédia. Slovník A-Ž. 1. vyd. Bratislava : Sprint, 1995. 629 s. ISBN 80-967122-2-5. S. 296.
 6. STN IEC 61513:2004
 7. jakost. In: Encyklopedie zahraničního obchodu, Bratislava, Praha, 1986, S. 240
 8. kvalita. In: Malá československá encyklopedie 3, S. 677