Matematické značky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Niektoré matematické značky[upraviť | upraviť zdroj]

 • =

rovná sa , nespisovne aj je rovné alebo rovnítko

nerovná sa, je rôzne od, nespisovne aj nie je rovné

je totožné, je kongruentné, nespisovne aj je identicky rovné

je približne rovné

 • <

je menšie ako

 • >

je väčšie ako

je menšie alebo rovné, rovné najviac

je väčšie alebo rovné, rovné najmenej

 • Є

je prvkom (množiny)

 • |a|

absolútna hodnota čísla

 • +

plus, a, značka pre sčítanie, pre kladnú hodnotu

 • -

mínus, menej, bez, značka pre odčítanie, zápornú hodnotu

 • .
 • ×

krát, násobené, znamienko pre násobenie

 • /

delené, lomené, značka pre delenie, zlomková čiara

 • %

percento (počet stotín celku),

promile (počet tisícin celku)

 • n√

n-tá odmocnina

druhá odmocnina

 • ( )

okrúhle zátvorky

 • [ ]

hranaté zátvorky

 • { }

zložené zátvorky

 • n!

n-faktoriál

súčet (suma) viacerých sčítancov

 • π

súčin viacerých činiteľov

je kolmé

 • ||

je rovnobežné

delta

nekonečno

 • (a;b)
 • (a,b)

otvorený interval

 • <a;b>
 • <a,b>

uzavretý interval

 • {an}

postupnosť a1, a2, a3, …, an

 • lim

limita

 • x → a

x sa blíži k a, x konverguje k a

 • Max
 • max

maximum, najväčšia hodnota

 • Min
 • min

minimum, najmenšia hodnota

 • ƒ ', dƒ /dx

derivácia funkcie f

 • ∂ ƒ / ∂ x

parciálna derivácia funkcie f podľa x

integrál neurčitý

 • a ∫ b

integrál určitý (s označením hornej a dolnej medze)

 • Re z

reálna časť komplexného čísla z

 • Im z

imaginárna časť komplexného čísla z

 • ex
 • exp x

prirodzená exponenciálna funkcia

 • lg x
 • ln x

prirodzená logaritmická funkcia, prirodzený (Napierov) logaritmus

 • loga x

logaritmická funkcia, logaritmus o základe a

 • log x

dekadický logaritmus (základ 10)

 • sign
 • sgn

signum čísla

 • ~

je podobné

 • Δ

trojuholník

 • °

stupeň (jednotka uhla pri šesťdesiatkovom delení)

 • '

minúta (jednotka uhla pri šesťdesiatkovom delení)

 • ''

sekunda (jednotka uhla pri šesťdesiatkovom delení)

 • R, ∟

pravý uhol (90°=100g)

 • g

grád (jednotka uhla pri stotinovom delení)

 • c

centigrád (jednotka uhla pri stotinovom delení)

 • cc

centicentigrád (jednotka uhla pri stotinovom delení)

 • arc

arkus (veľkosť uhlu v oblúkovej miere).

- desatinná čiarka