Modul:Šachovnica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Túto dokumentáciu [vytvoriť] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Dokumentácia pre tento modul zatiaľ neexistuje. Môžete ju vytvoriť na Modul:Šachovnica/Dokumentácia


Ak máte otázku k tomuto modulu, alebo potrebujete jeho rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k modulu. Pokiaľ je potrebné modul urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu.

local p = {}

local function image_square( pc, row, col, size )
	local colornames = { l = 'biely', d = 'čierny' }
	local piecenames = { 
		p = 'Pešiak',
		r = 'Veža',
		n = 'Jazdec',
		b = 'Strelec',
		q = 'Dáma',
		k = 'Kráľ',
		a = 'archbishop',
		c = 'chancelor',
		z = 'champion',
		w = 'wizard',
		t = 'fool',
		h = 'upside-down pawn',
		m = 'upside-down rook',
		s = 'upside-down knight',
		f = 'upside-down king',
		e = 'upside-down bishop',
		g = 'upside-down queen',
	}
	local symnames = {
		xx = 'čierny krížik',
		ox = 'biely krížik',
		xo = 'čierny kruh',
		oo = 'biely kruh',
		ul = 'up-left arrow',
		ua = 'up arrow',
		ur = 'up-right arrow',
		la = 'left arrow',
		ra = 'right arrow',
		dl = 'down-left arrow',
		da = 'down arrow',
		dr = 'down-right arrow',
		lr = 'left-right arrow',
		ud = 'up-down arrow',
		x0 = 'zero',
		x1 = 'one',
		x2 = 'two',
		x3 = 'three',
		x4 = 'four',
		x5 = 'five',
		x6 = 'six',
		x7 = 'seven',
		x8 = 'eight',
		x9 = 'nine',
	}
	local colchar = {'a','b','c','d','e','f','g','h'}
  local color = mw.ustring.gsub( pc, '^.*(%w)(%w).*$', '%2' ) or ''
  local piece = mw.ustring.gsub( pc, '^.*(%w)(%w).*$', '%1' ) or ''
  local alt = colchar[col] .. row .. ' '
  
  if colornames[color] and piecenames[piece] then
		alt = alt .. colornames[color] .. ' ' .. piecenames[piece]
  else
		alt = alt .. ( symnames[piece .. color] or piece .. ' ' .. color )
	end

	return string.format( '[[File:Chess %s%st45.svg|%dx%dpx|alt=%s|%s]]', piece, color, size, size, alt, alt )

end
  
local function innerboard(args, size, rev)
	local root = mw.html.create('div')
	root:addClass('chess-board')
		:css('position', 'relative')
		:wikitext(string.format( '[[File:Chessboard480.svg|%dx%dpx|link=]]', 8 * size, 8 * size ))
	
  for trow = 1,8 do
    local row = rev and trow or ( 9 - trow )
    for tcol = 1,8 do
      local col = rev and ( 9 - tcol ) or tcol
      local piece = args[8 * ( 8 - row ) + col + 2] or ''
      if piece:match( '%w%w' ) then
        local img = image_square(piece:match('%w%w'), row, col, size )
        root:tag('div')
        		:css('position', 'absolute')
        		:css('z-index', '3')
        		:css('top', tostring(( trow - 1 ) * size) .. 'px')
        		:css('left', tostring(( tcol - 1 ) * size) .. 'px')
        		:css('width', size .. 'px')
        		:css('height', size .. 'px')
        		:wikitext(img)
      end
    end
  end

  return tostring(root)
end

function chessboard(args, size, rev, letters, numbers, header, footer, align, clear)
  function letters_row( rev, num_lt, num_rt )
    local letters = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h'}
    local root = mw.html.create('')
    if num_lt then
    	root:tag('td')
    		:css('vertical-align', 'inherit')
    		:css('padding', '0')
    end
    for k = 1,8 do
    	root:tag('td')
    		:css('padding', '0')
    		:css('vartical-align', 'inherit')
    		:css('height', '18px')
    		:css('width', size .. 'px')
    		:wikitext(rev and letters[9-k] or letters[k])
    end
    if num_rt then
    	root:tag('td')
    		:css('vertical-align', 'inherit')
    		:css('padding', '0')
    end
    return tostring(root)
  end
  
  local letters_tp = letters:match( 'both' ) or letters:match( 'top' )
  local letters_bt = letters:match( 'both' ) or letters:match( 'bottom' )
  local numbers_lt = numbers:match( 'both' ) or numbers:match( 'left' )
  local numbers_rt = numbers:match( 'both' ) or numbers:match( 'right' )
  local width = 8 * size + 2
  if ( numbers_lt ) then width = width + 18 end
  if ( numbers_rt ) then width = width + 18 end

  local root = mw.html.create('div')
  	:addClass('thumb')
  	:addClass(align)
  	:css('clear', clear)
  	:css('text-align', 'center')
  	:wikitext(header)
  local div = root:tag('div')
  	:addClass('thumbinner')
  	:css('width', width .. 'px')
  local b = div:tag('table')
  	:attr('cellpadding', '0')
  	:attr('cellspacing', '0')
  	:css('background', 'white')
  	:css('font-size', '88%')
  	:css('border' , '1px #b0b0b0 solid')
  	:css('padding', '0')
  	:css('margin', 'auto')

  if ( letters_tp ) then
    b:tag('tr')
    	:css('vertical-align', 'middle')
    	:wikitext(letters_row( rev, numbers_lt, numbers_rt ))
  end
  local tablerow = b:tag('tr'):css('vertical-align','middle')
  if ( numbers_lt ) then 
  	tablerow:tag('td')
  		:css('padding', '0')
  		:css('vertical-align', 'inherit')
  		:css('width', '18px')
  		:css('height', size .. 'px')
  		:wikitext(rev and 1 or 8) 
  end
  local td = tablerow:tag('td')
  	:attr('colspan', 8)
  	:attr('rowspan', 8)
  	:css('padding', '0')
  	:css('vertical-align', 'inherit')
  	:wikitext(innerboard(args, size, rev))
	
  if ( numbers_rt ) then 
  	tablerow:tag('td')
  		:css('padding', '0')
  		:css('vertical-align', 'inherit')
  		:css('width', '18px')
  		:css('height', size .. 'px')
  		:wikitext(rev and 1 or 8) 
  end
  if ( numbers_lt or numbers_rt ) then
    for trow = 2, 8 do
     local idx = rev and trow or ( 9 - trow )
     tablerow = b:tag('tr')
     	:css('vertical-align', 'middle')
     if ( numbers_lt ) then 
     	tablerow:tag('td')
     		:css('padding', '0')
     		:css('vertical-align', 'inherit')
     		:css('height', size .. 'px')
     		:wikitext(idx)
     end
     if ( numbers_rt ) then 
     	tablerow:tag('td')
     		:css('padding', '0')
     		:css('vertical-align', 'inherit')
     		:css('height', size .. 'px')
     		:wikitext(idx)
     end
    end
  end
  if ( letters_bt ) then
    b:tag('tr')
    	:css('vertical-align', 'middle')
    	:wikitext(letters_row( rev, numbers_lt, numbers_rt ))
  end

  if (footer and footer ~= '') then
		div:tag('div')
			:addClass('thumbcaption')
			:wikitext(footer)
	end

  return tostring(root)
end

function convertFenToArgs( fen )
  -- converts FEN notation to 64 entry array of positions, offset by 2
  local res = { ' ', ' ' }
  -- Loop over rows, which are delimited by /
  for srow in string.gmatch( "/" .. fen, "/%w+" ) do
    -- Loop over all letters and numbers in the row
    for piece in srow:gmatch( "%w" ) do
      if piece:match( "%d" ) then -- if a digit
        for k=1,piece do
          table.insert(res,' ')
        end
      else -- not a digit
        local color = piece:match( '%u' ) and 'l' or 'd'
        piece = piece:lower()
        table.insert( res, piece .. color )
      end
    end
  end

  return res
end

function convertArgsToFen( args, offset )
  function nullOrWhitespace( s ) return not s or s:match( '^%s*(.-)%s*$' ) == '' end
  function piece( s ) 
    return nullOrWhitespace( s ) and 1
    or s:gsub( '%s*(%a)(%a)%s*', function( a, b ) return b == 'l' and a:upper() or a end )
  end
  
  local res = ''
  offset = offset or 0
  for row = 1, 8 do
    for file = 1, 8 do
      res = res .. piece( args[8*(row - 1) + file + offset] )
    end
    if row < 8 then res = res .. '/' end
  end
  return mw.ustring.gsub(res, '1+', function( s ) return #s end )
end

function p.board(frame)
  local args = frame.args
  local pargs = frame:getParent().args
  local size = args.size or pargs.size or '26'
  local reverse = ( args.reverse or pargs.reverse or '' ):lower() == "true"
  local letters = ( args.letters or pargs.letters or 'both' ):lower() 
  local numbers = ( args.numbers or pargs.numbers or 'both' ):lower() 
  local header = args[2] or pargs[2] or ''
  local footer = args[67] or pargs[67] or ''
  local align = ( args[1] or pargs[1] or 'tright' ):lower()
  local clear = args.clear or pargs.clear or ( align:match('tright') and 'right' ) or 'none'
  local fen = args.fen or pargs.fen
    
  size = mw.ustring.match( size, '[%d]+' ) or '26' -- remove px from size
  if (fen) then
    align = args.align or pargs.align or 'tright'
    clear = args.clear or pargs.clear or ( align:match('tright') and 'right' ) or 'none'
    header = args.header or pargs.header or ''
    footer = args.footer or pargs.footer or ''
    return chessboard( convertFenToArgs( fen ), size, reverse, letters, numbers, header, footer, align, clear )
  end
  if args[3] then
    return chessboard(args, size, reverse, letters, numbers, header, footer, align, clear)
  else
    return chessboard(pargs, size, reverse, letters, numbers, header, footer, align, clear)
  end
end

function p.fen2ascii(frame)
  -- {{#invoke:Chessboard|fen2ascii|fen=...}}
  local b = convertFenToArgs( frame.args.fen )
  local res = '|=\n'
  local offset = 2
  for row = 1,8 do
    local n = (9 - row)
    res = res .. n .. ' |' .. 
      table.concat(b, '|', 8*(row-1) + 1 + offset, 8*(row-1) + 8 + offset) .. '|=\n'
  end
  res = mw.ustring.gsub( res,'\| \|', '| |' )
  res = mw.ustring.gsub( res,'\| \|', '| |' )
  res = res .. '  a b c d e f g h'
  return res
end

function p.ascii2fen( frame )
  -- {{#invoke:Chessboard|ascii2fen|kl| | |....}}
  return convertArgsToFen( frame.args, frame.args.offset or 1 )
end

return p