Modul:Medical cases chart

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Túto dokumentáciu [vytvoriť] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Dokumentácia pre tento modul zatiaľ neexistuje. Môžete ju vytvoriť na Modul:Medical cases chart/Dokumentácia


Ak máte otázku k tomuto modulu, alebo potrebujete jeho rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k modulu. Pokiaľ je potrebné modul urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu.

local getArgs = require('Modul:Arguments').getArgs
local yesno = require('Modul:Yesno')
local barBox = require('Modul:Medical cases chart/Bar box')

local language = 'sk-SK' -- local default language

local i18n = require("Modul:Medical cases chart/i18n")[language]

local function is(v)
	return (v or '') ~= ''
end

local p = {}

function p._barColors(n)
	local colors = {
		'#A50026', --deaths
		'SkyBlue', --recoveries
		'Tomato', --cases or altlbl1
		'Gold', --altlbl2
		'OrangeRed' --altlbl3
	}

	return colors[n]
end

function p._legend0(args)
	return '<span style="font-size:90%; margin:0px">' .. '<span style="' .. 'background-color:' .. (args[1] or 'none') .. '; border:' .. (args.border or 'none') .. '; color:' .. (args[1] or 'none') .. '">' .. '&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;' .. '</span>' .. '&nbsp;' .. (args[2] or '') .. '</span>'
end

function p._customBarStacked(args)
	barargs = {}
	barargs[1] = args[1]

	local function _numwidth(nw)
		if nw == 'n' then
			return 0
		elseif nw == 't' then
			return 2.45
		elseif nw == 'm' then
			return 3.5
		elseif nw == 'w' then
			return 4.55
		elseif nw == 'x' then
			return 5.6
		elseif nw == 'd' then
			return 3.5
		end

		return 3.5
	end

	width1 = 3.5
	width2 = 3.5
	if is(args.numwidth) then
		width1 = _numwidth(mw.ustring.sub(args.numwidth,1,1))
		width2 = _numwidth(mw.ustring.sub(args.numwidth,2,2))
		width3 = _numwidth(mw.ustring.sub(args.numwidth,3,3))
		width4 = _numwidth(mw.ustring.sub(args.numwidth,4,4))
	end

	barargs[2] =
		'<span class="cbs-ibr" style="padding:0 0.3em 0 0">' .. (args[7] or '') .. '</span>' ..
		'<span class="cbs-ibl" style="width:' .. width2 .. 'em">' .. (args[8] or '') .. '</span>'

	if mw.ustring.len(args.numwidth) == 4 then
		local padding = '0.3em'
		if mw.ustring.sub(args.numwidth,3,3) == 'n' then
			padding = '0'
		end

		barargs.note2 =
			'<span class="cbs-ibr" style="padding:0 ' .. padding .. ' 0 0; width:' .. width3 .. 'em">' .. (args[9] or '') .. '</span>' ..
			'<span class="cbs-ibl" style="width:' .. width4 .. 'em">' .. (args[10] or '') .. '</span>'
	end

	for i=1,5 do
		barargs[2*i + 1] = p._barColors(i)
		barargs[2*i + 2] = (tonumber(args[i+1]) or 0)/(tonumber(args.divisor) or 1)
		barargs['title' .. i] = args[i+1]
	end

	barargs.align = 'cdcc'
	barargs.collapsed = args.collapsed
	barargs.id = args.id
	barargs.rowstyle = is(tonumber(args.rowheight)) and ('line-height:'..args.rowheight..';') or nil

	return barBox._stacked(barargs)
end

function p._row(args)
	local barargs = {}
	local rowDate = args.prevDate or ''

	if is(args[1]) then
		if pcall(function () mw.getContentLanguage():formatDate('j. n. Y', args[1]) end) then
			barargs[1] = mw.getContentLanguage():formatDate('j. n. Y', args[1])
			rowDate = args[1]
		else
			barargs[1] = '<strong class="error">' .. i18n.invalidTime .. '</strong>'
		end
	else
		barargs[1] = '⋮'
	end

	barargs[2] = args[2] or 0
	barargs[3] = args[3] or 0

	if is(args['alttot1']) then
		barargs[4] = args['alttot1']
	elseif args[4] then
		barargs[4] = (tonumber(args[4]) or 0) - (tonumber(barargs[2]) or 0) - (tonumber(barargs[3]) or 0)
	else
		barargs[4] = 0
	end

	barargs[5] = args[5] or 0

	if is(args['alttot2']) then
		barargs[6] = args['alttot2']
	elseif args[6] then
		barargs[6] = (tonumber(args[6]) or 0) - (tonumber(barargs[2]) or 0) - (tonumber(barargs[3]) or 0)
	else
		barargs[6] = 0
	end

	barargs[7] = args[7] or ''

	local function changeArg(firstright, valuecol, changecol)
		local change = ''
		if yesno(args['firstright' .. firstright]) == true then
			change = '(' .. i18n.na .. ')'
		elseif yesno(args['firstright' .. firstright]) == false or not is(args['firstright' .. firstright]) then
			if not is(args[1]) and is(args[valuecol]) then
				change = '(' .. i18n['='] .. ')'
			else
				change = is(args[changecol]) and '(' .. args[changecol] .. ')' or ''
			end
		end

		return change
	end

	barargs[8] = changeArg(1,7,8)
	barargs[9] = args[9] or ''
	barargs[10] = changeArg(2,9,10)

	barargs.divisor = args.divisor or 1
	barargs.numwidth = args.numwidth
	barargs.rowheight = args.rowheight

	if yesno(args.collapsible) == true then
		local duration = tonumber(args.duration) or 15
		if args.collapsed then
			barargs.collapsed = args.collapsed
		elseif args.rowsToEnd >= duration then
			barargs.collapsed = 'y'
		else
			barargs.collapsed = ''
		end

		if args.id then
			barargs.id = args.id
		elseif args.nooverlap and args.rowsToEnd < duration then
			barargs.id = 'l' .. duration
		else
			barargs.id = mw.ustring.lower(mw.getLanguage('en'):formatDate('M', rowDate))
			if args.rowsToEnd < duration then
				barargs.id = barargs.id .. '-l' .. duration
			end
		end
	else
		barargs.collapsed = ''
		barargs.id = ''
	end

	return p._customBarStacked(barargs)
end

function p._buildBars(args)
	local lines = mw.text.split(args.data, '\n')
	local frame = mw.getCurrentFrame()
	local lang = mw.getContentLanguage()

	local bars, rows, months, prevRow, maxparam = {}, {}, {}, '', 1
	for k, line in pairs(lines) do
		local barargs, i = {}, 1
		for parameter in mw.text.gsplit(line, ';') do
			parameter = mw.text.trim(parameter)
			if string.find(parameter, '^%a') then
				parameter = mw.text.split(parameter, '=')
				if parameter[1] == 'alttot1' or parameter[1] == 'alttot2' then
					parameter[2] = tonumber(frame:callParserFunction('#expr', parameter[2]))
					if is(parameter[2]) then
						maxparam = math.max(maxparam, parameter[2])
					end
				end
				barargs[parameter[1]] = parameter[2]
			else
				if is(parameter) then
					if i >= 2 and i <= 6 then
						parameter = tonumber(frame:callParserFunction('#expr', frame:callParserFunction('formatnum',parameter,'R')))
						maxparam = math.max(maxparam, parameter or 1)
					end
					barargs[i] = parameter
					if i == 7 or i == 9 then
						parameter = tonumber(mw.ustring.match(frame:callParserFunction('formatnum',parameter,'R'), '^%d*'))
						maxparam = math.max(maxparam, parameter or 1)
					end
				end
				i = i + 1
			end
		end

		local function fillCols(col, change)
			local data = args['right' .. col .. 'data']
			local changetype = args['changetype' .. col]
			local value, num, prevnum

			if data == 'alttot1' then
				num = tonumber(barargs.alttot1 or barargs[4])
				prevnum = tonumber(prevRow.alttot1 or prevRow[4])
			elseif data == 'alttot2' then
				num = tonumber(barargs.alttot2 or barargs[6])
				prevnum = tonumber(prevRow.alttot2 or prevRow[6])
			elseif is(data) then
				num = tonumber(barargs[tonumber(data) + 1])
				prevnum = tonumber(prevRow[tonumber(data) + 1])
			end

			if is(data) and num then -- nothing in column, source found, and data exists
				value = changetype == 'o' and '' or lang:formatNum(num) -- set value to num if changetype isn't 'o'
				
				if not change and yesno(barargs['firstright' .. col] ~= true) then
					if prevnum and prevnum ~= 0 then -- data on previous row
						if num - prevnum ~= 0 then --data has changed since previous row
							change = num-prevnum
							if changetype == 'a' then -- change type is "absolute"
								if change > 0 then
									change = '+' .. lang:formatNum(change)
								end
							else -- change type is "percent", "only percent" or undefined
								local percent = 100 * change / prevnum -- calculate percent
								local rounding = math.abs(percent) >= 10 and "%.0f" or math.abs(percent) >= 1 and "%.1f" or "%.2f"
								percent = tonumber(mw.ustring.format(rounding, percent)) -- round to two sigfigs
								
								if percent > 0 then
									change = '+' .. lang:formatNum(percent) .. ' %'
								elseif percent < 0 then
									change = lang:formatNum(percent) .. ' %'
								else
									change = i18n['=']
								end
							end
						else -- data has not changed since previous row
							change = i18n['=']
						end
					else -- no data on previous row
						barargs['firstright' .. col] = true -- set to (n.a.)
					end
				end
			end

			return value, change
		end

		if not is(barargs[7]) then
			barargs[7], barargs[8] = fillCols(1, barargs[8])
		end
		if not is(barargs[9]) then
			barargs[9], barargs[10] = fillCols(2, barargs[10])
		end
		
		if is(barargs[1]) then
			local e,f,g = pcall(
				function ()
					return mw.getLanguage('en'):formatDate('M',barargs[1]),
						mw.getLanguage('en'):formatDate('j',barargs[1])
				end
			)
			if e then
				months[#months+1] = {f,g}
			end
		end
		
		barargs.prevDate = prevRow[1]
		rows[#rows + 1] = barargs
		prevRow = barargs
	end

	for i=1,#rows do -- build rows
		rows[i].divisor = tonumber(args.divisor) and tonumber(args.divisor) or maxparam / (0.95 * args.barwidth)
		rows[i].numwidth = args.numwidth
		rows[i].collapsible = args.collapsible
		rows[i].rowsToEnd = #rows - i
		rows[i].rowheight = args.rowheight
		rows[i].duration = args.duration
		if #months>(args.duration or 0) then
			rows[i].nooverlap = args.nooverlap
		end
		
		bars[i] = p._row(rows[i])
	end
	
	return table.concat(bars), months
end

function p._monthToggleButton(args)
	local month = mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(args.month[1] or '',1,3))
	local outString = ''
	local newline = (args.nonewline or false) and '' or '\n'
	if is(month) then
		local collapsed = (args.active == '') and '' or ' mw-collapsed'
		local uncollapsed = (args.active == '') and ' mw-collapsed' or ''
		if args.nooverlap then
			outString = '<span class="mw-collapsible mw-customtoggle-' .. month .. ' %s" id="mw-customcollapsible-' .. month .. '" style="padding:0 8px">%s</span>\n' ..
				'<span class="mw-collapsible mw-customtoggle-' .. month .. ' %s" id="mw-customcollapsible-' .. month .. '" style="border:2px solid lightblue; padding:0 8px">%s</span>' .. newline
			
			if mw.ustring.sub(month,1,1) == 'l' and tonumber(mw.ustring.sub(month,2)) == args.duration then
				--"Last ## days"
				local lastDays = mw.ustring.format(i18n.lastDays, args.duration)
			
				outString = mw.ustring.format( outString,
					collapsed, lastDays,
					uncollapsed, lastDays )
			else
				if i18n.m[month] then
					if is(args.month[2]) and is(args.month[3]) then
						if (args.month[2] ~= args.month[3]) then -- "Mmm ##–##"
							month = mw.ustring.gsub(i18n.toggleRange,'$.', {
								['$m'] = i18n.m[month],
								['$s'] = args.month[2],
								['$e'] = args.month[3]})
						else -- "Mmm ##""
							month = mw.ustring.gsub(i18n.toggleSingleDate,'$.', {
								['$m'] = i18n.m[month],
								['$s'] = args.month[2]})
						end
					else --"Mmm"
						month = i18n.m[month]
					end
				end
						
				outString = mw.ustring.format( outString,
					uncollapsed, month,
					collapsed, month )
			end
		elseif mw.ustring.sub(month,1,1) == 'l' and tonumber(mw.ustring.sub(month,2)) == args.duration then
			local customtoggles = {(' mw-customtoggle-l' .. args.duration)}
			for k in pairs(i18n.m) do --list of months
				customtoggles[#customtoggles + 1] = ' mw-customtoggle-' .. k .. '-l' .. args.duration
			end
			
			local lastDays = mw.ustring.format(i18n.lastDays, args.duration)
			
			outString = '<span class="mw-collapsible' .. table.concat(customtoggles) .. collapsed .. '" id="mw-customcollapsible-' .. month .. '" style="padding:0 8px">' .. lastDays .. '</span>\n' ..
				'<span class="mw-collapsible' .. table.concat(customtoggles) .. uncollapsed .. '" id="mw-customcollapsible-' .. month .. '" style="border:2px solid lightblue; padding:0 8px">' .. lastDays .. '</span>' .. newline
			
		else
			local customtoggles = ' mw-customtoggle-' .. month .. ' mw-customtoggle-' .. month .. '-l' .. args.duration
			
			outString = '<span class="mw-collapsible' .. customtoggles .. uncollapsed .. '" id="mw-customcollapsible-' .. month .. '" style="padding:0 8px">' .. (i18n.m[month] or month)  .. '</span>\n' ..
				'<span class="mw-collapsible mw-customtoggle-' .. customtoggles .. collapsed .. '" id="mw-customcollapsible-' .. month .. '" style="border:2px solid lightblue; padding:0 8px">' .. (i18n.m[month] or month)  .. '</span>'  .. newline
		end
	end
	
	return outString
end

function p._chart(args)
	local navbar = require('Modul:Navbar')._navbar

	local barargs = {}

	local function _numwidth(p)
		local nw = mw.ustring.sub(args.numwidth or '',p,p)
		if nw == 'n' then
			return 0
		elseif nw == 't' then
			return 40
		elseif nw == 'm' then
			return 55
		elseif nw == 'w' then
			return 70
		elseif nw == 'x' then
			return 85
		elseif nw == 'd' then
			return 55
		end

		return 0
	end

	local numwidth = 120
	local right1 = numwidth - 8 -- -8 because of padding
	if args.numwidth then
		numwidth = _numwidth(1) + 10 + _numwidth(2)
		if mw.ustring.len(args.numwidth) == 4 then
			numwidth = numwidth + _numwidth(3) + _numwidth(4)
			if mw.ustring.sub(args.numwidth,3,3) == 'n' then
				numwidth = numwidth + 6
			else
				numwidth = numwidth + 10
			end
		end

		right1 = _numwidth(1) + 2 + _numwidth(2)
		if not args.right2 and mw.ustring.len(args.numwidth) == 4 then
			right1 = right1 + _numwidth(3) + _numwidth(4)
			if mw.ustring.sub(args.numwidth,3,3) == 'n' then
				numwidth = numwidth + 6
			else
				numwidth = numwidth + 10
			end
		end
	end

	local barwidth = 280

	if args.barwidth == 'thin' then
		barwidth = 120
	elseif args.barwidth == 'medium' then
		barwidth = 280
	elseif args.barwidth == 'wide' then
		barwidth = 400
	elseif args.barwidth == 'auto' then
		barwidth = 'auto'
	end

	if tonumber(barwidth) then
		barargs.width = 85 + barwidth + numwidth .. 'px'
		barargs.barwidth = barwidth .. 'px'
	else
		barargs.width = 'auto'
		barargs.barwidth = 'auto'
	end

	barargs.float = args.float and args.float or 'right'
	local location = mw.ustring.gsub(args.location, 'the ', '')
	location = mw.ustring.upper(mw.ustring.sub(location,1,1)) .. mw.ustring.sub(location,2)

	local navbartitle = args.navbartitle
	
	-- get duration for toggles
	local duration = 15 -- default if manual togglesbar is last 15 days
	if yesno(args.collapsible) == true and ( not is(args.togglesbar) ) then
		duration = tonumber(args.duration) or 15 -- default if auto togglesbar is last 15 days
	end
	
	local months, togglesbar, lastdate = {{}}, '', nil
	if args.rows then
		barargs.bars = args.rows
		if yesno(args.collapsible) == true then
			togglesbar = is(args.togglesbar) and args.togglesbar or ''
		end
	elseif is(args.data) or is(args.datapage) then
		local buildargs = {}
		
		local nooverlap = yesno(args.nooverlap)
		
		buildargs.barwidth = tonumber(barwidth) or 280
		buildargs.data = is(args.datapage) and require('Module:Medical cases chart/data')._externalData(args) or args.data -- modul není založen!!!
		buildargs.divisor = args.divisor
		buildargs.numwidth = args.numwidth
		buildargs.collapsible = args.collapsible
		buildargs.right1data = args.right1data or -- if no right1data and right1 title is default, use 3rd classification
				not args.right1 and 3
		buildargs.right2data = args.right2data or -- if no right2data and right2 title is deaths, use 1st classification
				(args.right2 == i18n.noOfDeaths or args.right2 == i18n.noOfDeaths2) and 1
		buildargs.changetype1 = mw.ustring.sub(args.changetype1 or (args.changetype or ''),1,1) -- 1st letter
		buildargs.changetype2 = mw.ustring.sub(args.changetype2 or (args.changetype or ''),1,1) -- 1st letter
		buildargs.rowheight = args.rowheight
		buildargs.duration = duration
		if is(args.togglesbar) then
			buildargs.nooverlap = false
		else
			buildargs.nooverlap = nooverlap
		end
		
		barargs.bars, monthList = p._buildBars(buildargs)
		
		local lastRow = #monthList
		if nooverlap == true then
			if #monthList <= duration then
				nooverlap = false
			else
				lastRow = #monthList - duration
			end
		end

		for i=1,(lastRow) do -- deduplicate months
			if monthList[i][1] ~= months[#months][1] then --new month
				if #months > 1 and i > 1 then
					months[#months][3] = monthList[i-1][2] --store end of previous month
				end
				months[#months+1] = monthList[i] --store start of this month
			end
		end
		months[#months][3] = monthList[lastRow][2] --store end of final month
		
		-- automatically generate toggles
		if yesno(args.collapsible) == true then
			if is(args.togglesbar) then
				togglesbar = args.togglesbar
			else
				local toggles = {}
				for i=1,#months do
					toggles[#toggles+1] = p._monthToggleButton({month=months[i], duration=duration, nooverlap=nooverlap})
				end
				toggles[#toggles+1] = p._monthToggleButton({month={('l' .. duration)}, duration=duration, nooverlap=nooverlap})
				togglesbar = '<div class="nomobile" style="text-align:center">\n' .. table.concat(toggles) .. '</div>'
			end
		end
	end
	
	local title = {}
	title[1] = (args.pretitle and args.pretitle .. ' ' or '') ..
		i18n.casesIn .. ' ' .. args.disease ..  ' ' .. args.location ..
		(args.location2 and ', ' .. args.location2 or '') ..
		(args.location3 and ', ' .. args.location3 or '') ..
		(args.posttitle and ' ' .. args.posttitle or '') .. '<span class="nowrap">&nbsp;&nbsp;</span>(' ..
		navbar({[1] = navbartitle, titleArg = ':' .. mw.getCurrentFrame():getParent():getTitle(), mini = 1, nodiv = 1}) ..
		')<br />'
	title[2] = p._legend0({[1] = p._barColors(1), [2] = i18n.deaths})
	if yesno(args.recoveries) == false then
		title[3] = ''
	else
		title[3] = '<span class="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>' .. p._legend0({[1] = p._barColors(2), [2] = args.reclbl or i18n.recoveries})
	end
	title[4] = '<span class="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>' .. p._legend0({[1] = p._barColors(3), [2] = args.altlbl1 or i18n.activeCases})
	if args.altlbl2 then
		title[5] = '<span class="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>' .. p._legend0({[1] = p._barColors(4), [2] = args.altlbl2})
	else
		title[5] = ''
	end
	if args.altlbl3 then
		title[6] = '<span class="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>' .. p._legend0({[1] = p._barColors(5), [2] = args.altlbl3}) ..'\n'
	else
		title[6] = '\n'
	end
	title[7] = togglesbar
	

	barargs.title = table.concat(title)
	barargs.left1 =
		'<div class="center" style="width:77px">' .. -- 85-8 because of padding
			"'''" .. i18n.date .. "'''" ..
		'</div>'

	barargs.right1 =
		'<div class="center" style="width:' .. right1 .. 'px">' ..
			"'''" .. (args.right1 or i18n.noOfCases) .. "'''" ..
		'</div>'

	if args.right2 then
		local right2 = _numwidth(3) + _numwidth(4)
		if mw.ustring.sub(args.numwidth,3,3) == 'n' then
			right2 = right2 - 2
		else
			right2 = right2 + 2
		end

		barargs.right2 =
		'<div class="center" style="width:' ..right2 ..'px">' ..
			"'''" .. args.right2 .. "'''" ..
		'</div>'
	end

	barargs.caption = args.caption
	barargs.css = 'Šablóna:Graf_počtu_prípadov_epidémie/styles.css'
	return barBox._box(barargs)
end

function p.chart(frame)
	local args = getArgs(frame, {
		valueFunc = function (key, value)
			if value then
				value = mw.text.trim(value)
				if ({['numwidth']=1,['barwidth']=1,['recoveries']=1,['changetype']=1})[mw.ustring.gsub(key,"%A","")] then
					value = mw.ustring.lower(value) --make numwidth, barwidth, recoveries, and changetype lower case
				end
				if is(value) then
					return value
				end
			end
			return nil
		end
	})
	return p._chart(args)
end

function p.barColors(frame)
	return p._barColors(tonumber(frame:getParent().args[1]))
end

function p.buildBars(frame)
	local bars = p._buildBars(frame.args)
	return bars
end

function p.monthToggleButton(frame)
	local args = {}
	args.month = {frame:getParent().args.month or frame:getParent().args[1] or 'l15'}
	args.active = frame:getParent().args.active or 'true'
	args.duration = frame:getParent().args.duration or 15
	args.nonewline = true
	return p._monthToggleButton(args)
end

return p