Modul:Súradnice

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Pre použitie pozri: Šablóna:Súradnice

Pre chybné volania pozri: Kategória:Chyby hlásené modulom Súradnice


Ak máte otázku k tomuto modulu, alebo potrebujete jeho rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k modulu. Pokiaľ je potrebné modul urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu.

--[[
Tento modul je určený na nahradenie šablóny {{Coord}} a súvisiacich šablón.

Základné oužitie:
{{#Invoke:Súradnice | coord }} : všeobecné funkcie formátovania a zobrazovania 
súradníc.

{{#Invoke:Súradnice | dec2dms }} : jednoduchá funkcia pre prevod desatinných hodnôt do formátu DMS.
degree values to DMS format.

{{#Invoke:Súradnice | dms2dec }} : jednoduchá funkcia pre prevod z formátu DMS do desatinného formátu.
]]

math_mod = require( "Module:Math" );
globalFrame = nil

coordinates = {};

--[[ Pomocná funkcia, náhrada za {{coord/display/title}} ]]
function displaytitle (s, notes)
  local l = "[[Zemepisné súradnice|Súradnice]]: " .. s
  local co = '<span id="coordinates">' .. l .. notes .. '</span>';
  return '<span style="font-size: small;">' .. co .. '</span>';
end

--[[ Pomocná funkcia, náhrada za {{coord/display/inline}} ]]
function displayinline (s, notes)
  return s .. notes  
end

--[[ Pomocná funkcia, používa sa pre detekciu DMS formátovania ]]
local dmsTest = function(first, second)
  local concatenated = first:upper() .. second:upper();
  
  if concatenated == "SV" or concatenated == "SZ" or concatenated == "JV" or concatenated == "JZ" or
    concatenated == "VS" or concatenated == "ZS" or concatenated == "VJ" or concatenated == "ZJ" then
    return true;
  end
  return false;
end

--[[
parseDec

Transformuje desatinný tvar zemepisnej šírky a dĺžky do
konštrukcie, ktorá má byť použitá pri zobrazovaní súradníc
]]
function parseDec( lat, long, format )
  local coordinateSpec = {}
  local errors = {}
  
  if long == "" or long == nil then
    return nil, {{"parseDec", "Chýba dĺžka"}}
  end
  
  errors = validate( lat, nil, nil, long, nil, nil, 'parseDec', false );  
  coordinateSpec["dec-lat"] = lat;
  coordinateSpec["dec-long"] = long;

  local mode = coordinates.determineMode( lat, long );
  coordinateSpec["dms-lat"] = convert_dec2dms( lat, "S", "J", mode) -- {{coord/dec2dms|{{{1}}}|N|S|{{coord/prec dec|{{{1}}}|{{{2}}}}}}}
  coordinateSpec["dms-long"] = convert_dec2dms( long, "V", "Z", mode) -- {{coord/dec2dms|{{{2}}}|E|W|{{coord/prec dec|{{{1}}}|{{{2}}}}}}}  
  
  if format ~= "" then
    coordinateSpec.default = format
  else
    -- coordinateSpec.default = "dec"
    coordinateSpec.default = "dms" -- 2016-04-26 Teslaton: defaultné zobrazenie jednotne DMS, bez ohľadu na vstupný formát
  end

  return coordinateSpec, errors
end

--[[ Pomocná funkcia, spracováva voliteľné parametre (args). ]]
function optionalArg(arg, suplement)
  if arg ~= nil and arg ~= "" then
    return arg .. suplement
  end
  return ""
end

--[[
parseDMS

Transformuje DMS tvar zemepisnej šírky a dĺžky do
konštrukcie, ktorá má byť použitá pri zobrazovaní súradníc
]]
function parseDMS( lat_d, lat_m, lat_s, lat_f, long_d, long_m, long_s, long_f, format )
  local coordinateSpec = {}
  local errors = {}
  
  lat_f = lat_f:upper();
  long_f = long_f:upper();
  
  -- Check if specified backward
  if lat_f == 'V' or lat_f == 'Z' then
    local t_d, t_m, t_s, t_f;
    t_d = lat_d;
    t_m = lat_m;
    t_s = lat_s;
    t_f = lat_f;
    lat_d = long_d;
    lat_m = long_m;
    lat_s = long_s;
    lat_f = long_f;
    long_d = t_d;
    long_m = t_m;
    long_s = t_s;
    long_f = t_f;
  end  
  
  errors = validate( lat_d, lat_m, lat_s, long_d, long_m, long_s, 'parseDMS', true );
  if long_d == nil or long_d == "" then
    table.insert(errors, {"parseDMS", "Chýba dĺžka" })
  end
  
  if lat_m == nil and lat_s == nil and long_m == nil and long_s == nil and #errors == 0 then 
    if math_mod._precision( lat_d ) > 0 or math_mod._precision( long_d ) > 0 then
      if lat_f:upper() == 'J' then 
        lat_d = '-' .. lat_d;
      end
      if long_f:upper() == 'Z' then 
        long_d = '-' .. long_d;
      end   
      
      return parseDec( lat_d, long_d, format );
    end    
  end  

  coordinateSpec["dms-lat"] = lat_d.."°"..optionalArg(lat_m,"′") .. optionalArg(lat_s,"″") .. lat_f
  coordinateSpec["dms-long"] = long_d.."°"..optionalArg(long_m,"′") .. optionalArg(long_s,"″") .. long_f
  coordinateSpec["dec-lat"] = convert_dms2dec(lat_f, lat_d, lat_m, lat_s) -- {{coord/dms2dec|{{{4}}}|{{{1}}}|0{{{2}}}|0{{{3}}}}}
  coordinateSpec["dec-long"] = convert_dms2dec(long_f, long_d, long_m, long_s) -- {{coord/dms2dec|{{{8}}}|{{{5}}}|0{{{6}}}|0{{{7}}}}}

  if format ~= "" then
    coordinateSpec.default = format
  else
    coordinateSpec.default = "dms"
  end  

  return coordinateSpec, errors
end

--[[
specPrinter

Output formatter. Takes the structure generated by either parseDec
or parseDMS and formats it for inclusion on Wikipedia.
]]
function specPrinter(args, coordinateSpec)
  local uriComponents = coordinateSpec["param"]
  if uriComponents == "" then
    -- RETURN error, should never be empty or nil
    return "Chyba: parameter je prázdny"
  end
  if args["name"] ~= "" and args["name"] ~= nil then
    uriComponents = uriComponents .. "&title=" .. mw.uri.encode(coordinateSpec["name"])
  end
  
  local geodmshtml = '<span class="geo-dms" title="Mapy, letecké fotografie a iné dáta pre ' 
    .. coordinateSpec["dms-lat"] .. ' ' .. coordinateSpec["dms-long"] .. '">'
    .. '<span class="latitude">' .. coordinateSpec["dms-lat"] .. '</span> '
    .. '<span class="longitude">' .. coordinateSpec["dms-long"] .. '</span>'
    .. '</span>'

  local lat = tonumber( coordinateSpec["dec-lat"] ) or 0
  if lat < 0 then
    -- FIXME this breaks the pre-existing precision
    geodeclat = coordinateSpec["dec-lat"]:sub(2) .. "°J"
  else
    geodeclat = (coordinateSpec["dec-lat"] or 0) .. "°S"
  end

  local long = tonumber( coordinateSpec["dec-long"] ) or 0
  if long < 0 then
    -- FIXME does not handle unicode minus
    geodeclong = coordinateSpec["dec-long"]:sub(2) .. "°Z"
  else
    geodeclong = (coordinateSpec["dec-long"] or 0) .. "°V"
  end
  
  local geodechtml = '<span class="geo-dec" title="Mapy, letecké fotografie a iné dáta pre ' 
    .. dotToComma(coordinateSpec["dec-lat"]) .. ' ' .. dotToComma(coordinateSpec["dec-long"]) .. '">'
    .. dotToComma(geodeclat) .. ' '
    .. dotToComma(geodeclong)
    .. '</span>'

  local geonumhtml = '<span class="geo">'
    .. coordinateSpec["dec-lat"] .. '; '
    .. coordinateSpec["dec-long"]
    .. '</span>'
       
--cf http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:GeoData
  local r,s,t=string.match (coordinateSpec["param"],'(.*)_(E?W?)_(.*)')
  local globe,globend=string.match (coordinateSpec["param"],'_globe:(%w*)(_*)')
  if args['displayTitle'] and (globe == nil or globe == 'earth') then
    globalFrame:callParserFunction('#coordinates', {coordinateSpec["dec-lat"], coordinateSpec["dec-long"], 'primary', t})
  end
 
  local inner;
  inner = '<span class="' .. displayDefault(coordinateSpec["default"], "dms" ) .. '">' .. geodmshtml .. '</span>'
    .. '<span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span>'
    .. '<span class="' .. displayDefault(coordinateSpec["default"], "dec" ) .. '">';

  if args["name"] == "" or args["name"] == nil then
    inner = inner .. geodechtml .. '<span style="display:none">&#xfeff; / ' .. geonumhtml .. '</span></span>'
  else
    inner = inner .. '<span class="vcard">' .. geodechtml 
      .. '<span style="display:none">&#xfeff; / ' .. geonumhtml .. '</span>'
      .. '<span style="display:none">&#xfeff; (<span class="fn org">'
      .. args["name"] .. '</span>)</span></span></span>'
  end

  return '<span class="plainlinks nourlexpansion">' .. globalFrame:preprocess(
    '[//tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename={{FULLPAGENAMEE}}&language=sk&params=' ..
    uriComponents .. ' ' .. inner .. ']') .. '</span>'
end

--[[
Formats any error messages generated for display
]]
function errorPrinter(errors)
  local result = ""
  for i,v in ipairs(errors) do
    local errorHTML = '<strong class="error">Súradnice: ' .. v[2] .. '</strong>'
    result = result .. errorHTML .. "<br />"
  end
  return result
end

--[[
Determine the required CSS class to display coordinates

Usually geo-nondefault is hidden by CSS, unless a user has overridden this for himself
default is the mode as specificied by the user when calling the {{coord}} template
mode is the display mode (dec or dms) that we will need to determine the css class for 
]]
function displayDefault(default, mode)
  if default == "" then
    default = "dec"
  end
  
  if default == mode then
    return "geo-default"
  else
    return "geo-nondefault"
  end
end

--[[ 
Check the input arguments for coord to determine the kind of data being provided
and then make the necessary processing.
]]
function formatTest(args)
  local result, errors;
  local primary = false;
  
  if args[1] == "" then
    -- no lat logic
    return errorPrinter( {{"formatTest", "Chýba šírka"}} )
  elseif args[4] == "" and args[5] == "" and args[6] == "" then
    -- dec logic
    result, errors = parseDec( commaToDot(args[1]), commaToDot(args[2]), args['format'] )
    if result == nil then
      return errorPrinter( errors );
    end       
    result.param  = table.concat( {commaToDot(args[1]), "_N_", commaToDot(args[2]), "_E_", args[3] } );
  elseif dmsTest(args[4], args[8]) then
    -- dms logic
    result, errors = parseDMS( args[1], args[2], commaToDot(args[3]), args[4], 
      args[5], args[6], commaToDot(args[7]), args[8], args['format'] )
    result.param = table.concat( { args[1], args[2], commaToDot(args[3]), formatLatN(args[4]), args[5],
      args[6], commaToDot(args[7]), formatLongW(args[8]), args[9] } , '_' );
    if args[10] ~= '' then
      table.insert( errors, { 'formatTest', 'Neočakávaný parameter' } );
    end    
  elseif dmsTest(args[3], args[6]) then
    -- dm logic
    result, errors = parseDMS( args[1], commaToDot(args[2]), nil, args[3], 
      args[4], commaToDot(args[5]), nil, args[6], args['format'] )
    result.param = table.concat( { args[1], commaToDot(args[2]), formatLatN(args[3]), args[4], commaToDot(args[5]),
      formatLongW(args[6]), args[7] } , '_' );
    if args[8] ~= '' then
      table.insert( errors, { 'formatTest', 'Neočakávaný parameter' } );
    end    
  elseif dmsTest(args[2], args[4]) then
    -- d logic
    result, errors = parseDMS( commaToDot(args[1]), nil, nil, args[2], 
      commaToDot(args[3]), nil, nil, args[4], args['format'] )
    result.param = table.concat( { commaToDot(args[1]), formatLatN(args[2]), commaToDot(args[3]), formatLongW(args[4]), args[5] } , '_' );
    if args[6] ~= '' then
      table.insert( errors, { 'formatTest', 'Neočakávaný parameter' } );
    end    
  else
    -- Error
    return errorPrinter( {{"formatTest", "Neznámy formát parametra"}} )
  end
  result.name   = args["name"]
  
  local extra_param = {'dim', 'globe', 'scale', 'region', 'source', 'type'}
  for _, v in ipairs( extra_param ) do
    if (args[v] or '') ~= '' then 
      table.insert( errors, {'formatTest', 'Parameter: "' .. v .. '=" should be "' .. v .. ':"' } );
    end
  end
  
  if #errors == 0 then
    return specPrinter( args, result )  
  else
    return specPrinter( args, result ) .. " " .. errorPrinter(errors) .. '[[Kategória:Stránky s chybne zadanými súradnicami]][[Kategória:Chyby hlásené modulom Súradnice]]'; 
  end  
end

--[[ Pomocná funkcia, prevod desatinnej čiarky na bodku ]]
function commaToDot(num)
  return mw.ustring.gsub(num, ",", ".")
end

--[[ Pomocná funkcia, prevod desatinnej bodky na čiarku ]]
function dotToComma(num)
  return mw.ustring.gsub(num, "%.", ",")
end
--[[ Pomocná funkcia, prevod Z na W a V na E ]]
function formatLongW(dir)
  if dir:upper() == "Z" then
    return "W"
  end
  if dir:upper() == "V" then
    return "E"
  end
  return dir
end
--[[ Pomocná funkcia, prevod S na N a J na S ]]
function formatLatN(dir)
  if dir:upper() == "S" then
    return "N"
  end
  if dir:upper() == "J" then
    return "S"
  end
  return dir
end
--[[ 
Pomocná funkcia, convert decimal latitude or longitude to 
degrees, minutes, and seconds format based on the specified precision. 
]]
function convert_dec2dms(coordinate, firstPostfix, secondPostfix, precision)
  local coord = tonumber(coordinate) or 0
  local postfix
  if coord >= 0 then
    postfix = firstPostfix
  else
    postfix = secondPostfix
  end

  precision = precision:lower();
  if precision == "dms" then
    return convert_dec2dms_dms( math.abs( coord ) ) .. postfix;
  elseif precision == "dm" then
    return convert_dec2dms_dm( math.abs( coord ) ) .. postfix;
  elseif precision == "d" then
    return convert_dec2dms_d( math.abs( coord ) ) .. postfix;
  end
end

--[[ Pomocná funkcia, prevádza desatinné hodnoty na stupne ]]
function convert_dec2dms_d(coordinate)
  local d = math_mod._round( coordinate, 0 ) .. "°"
  return d .. ""
end

--[[ Pomocná funkcia, prevádza desatinné hodnoty na stupne a minúty ]]
function convert_dec2dms_dm(coordinate)  
  coordinate = math_mod._round( coordinate * 60, 0 );
  local m = coordinate % 60;
  coordinate = math.floor( (coordinate - m) / 60 );
  local d = coordinate % 360 .."°"
  
  return d .. string.format( "%02d′", m )
end

--[[ Pomocná funkcia, prevádza desatinné hodnoty na stupne, minúty a sekundy ]]
function convert_dec2dms_dms(coordinate)
  coordinate = math_mod._round( coordinate * 60 * 60, 0 );
  local s = coordinate % 60
  coordinate = math.floor( (coordinate - s) / 60 );
  local m = coordinate % 60
  coordinate = math.floor( (coordinate - m) / 60 );
  local d = coordinate % 360 .."°"

  return d .. string.format( "%02d′", m ) .. string.format( "%02d″", s )
end

--[[
Convert DMS format into a N or E decimal coordinate
]]
function convert_dms2dec(direction, degrees_str, minutes_str, seconds_str)
  local degrees = tonumber(degrees_str) or 0
  local minutes = tonumber(minutes_str) or 0
  local seconds = tonumber(seconds_str) or 0
 
  local factor = 1
  direction = mw.ustring.gsub(direction, '^[ ]*(.-)[ ]*$', '%1');
  if direction == "J" or direction == "Z" then
    factor = -1
  end
 
  local precision = 0
  if seconds_str ~= nil and seconds_str ~= '' then
    precision = 5 + math.max( math_mod._precision(seconds_str), 0 );
  elseif minutes_str ~= nil and minutes_str ~= '' then
    precision = 3 + math.max( math_mod._precision(minutes_str), 0 );
  else
    precision = math.max( math_mod._precision(degrees_str), 0 );
  end
  
  local decimal = factor * (degrees+(minutes+seconds/60)/60) 
  return string.format( "%." .. precision .. "f", decimal ) -- not tonumber since this whole thing is string based.
end

--[[ 
Checks input values to for out of range errors.
]]
function validate( lat_d, lat_m, lat_s, long_d, long_m, long_s, source, strong )
  local errors = {};
  lat_d = tonumber( lat_d ) or 0;
  lat_m = tonumber( lat_m ) or 0;
  lat_s = tonumber( lat_s ) or 0;
  long_d = tonumber( long_d ) or 0;
  long_m = tonumber( long_m ) or 0;
  long_s = tonumber( long_s ) or 0;

  if strong then
    if lat_d < 0 then
      table.insert(errors, {source, "latitude degrees < 0 with hemisphere flag"})
    end
    if long_d < 0 then
      table.insert(errors, {source, "longitude degrees < 0 with hemisphere flag"})
    end
    --[[ 
    #coordinates is inconsistent about whether this is an error. If globe: is
    specified, it won't error on this condition, but otherwise it will.
    
    For not simply disable this check.
    
    if long_d > 180 then
      table.insert(errors, {source, "longitude degrees > 180 with hemisphere flag"})
    end
    ]]
  end  
    
  if lat_d > 90 then
    table.insert(errors, {source, "latitude degrees > 90"})
  end
  if lat_d < -90 then
    table.insert(errors, {source, "latitude degrees < -90"})
  end
  if lat_m >= 60 then
    table.insert(errors, {source, "latitude minutes >= 60"})
  end
  if lat_m < 0 then
    table.insert(errors, {source, "latitude minutes < 0"})
  end
  if lat_s >= 60 then
    table.insert(errors, {source, "latitude seconds >= 60"})
  end
  if lat_s < 0 then
    table.insert(errors, {source, "latitude seconds < 0"})
  end
  if long_d >= 360 then
    table.insert(errors, {source, "longitude degrees >= 360"})
  end
  if long_d <= -360 then
    table.insert(errors, {source, "longitude degrees <= -360"})
  end
  if long_m >= 60 then
    table.insert(errors, {source, "longitude minutes >= 60"})
  end
  if long_m < 0 then
    table.insert(errors, {source, "longitude minutes < 0"})
  end
  if long_s >= 60 then
    table.insert(errors, {source, "longitude seconds >= 60"})
  end
  if long_s < 0 then
    table.insert(errors, {source, "longitude seconds < 0"})
  end
  
  return errors;
end

--[[
dec2dms

Wrapper to allow templates to call dec2dms directly.

Usage:
  {{ Invoke:Coordinates | dec2dms | decimal_coordinate | positive_suffix | 
    negative_suffix | precision }}
  
decimal_coordinate is converted to DMS format. If positive, the positive_suffix
is appended (typical N or E), if negative, the negative suffix is appended. The
specified precision is one of 'D', 'DM', or 'DMS' to specify the level of detail
to use.
]]
function coordinates.dec2dms(frame)
  globalFrame = frame
  local coordinate = frame.args[1]
  local firstPostfix = frame.args[2]
  local secondPostfix = frame.args[3]
  local precision = frame.args[4]

  return convert_dec2dms(coordinate, firstPostfix, secondPostfix, precision)
end

--[[
Helper function to determine whether to use D, DM, or DMS
format depending on the precision of the decimal input.
]]
function coordinates.determineMode( value1, value2 )
  local precision = math.max( math_mod._precision( value1 ), math_mod._precision( value2 ) );
  if precision <= 0 then
    return 'd'
  elseif precision <= 2 then
    return 'dm';
  else
    return 'dms';
  end
end    

--[[
dms2dec

Wrapper to allow templates to call dms2dec directly.

Usage:
  {{ Invoke:Coordinates | dms2dec | direction_flag | degrees | 
    minutes | seconds }}
  
Converts DMS values specified as degrees, minutes, seconds too decimal format.
direction_flag is one of N, S, E, W, and determines whether the output is 
positive (i.e. N and E) or negative (i.e. S and W).
]]
function coordinates.dms2dec(frame)
  globalFrame = frame
 
  local direction = frame.args[1]
  local degrees = frame.args[2]
  local minutes = frame.args[3]
  local seconds = frame.args[4] 
 
  if frame.args[2] == nil then 
    local explode=mw.text.split( frame.args[1]:match( '^%s*(.-)%s*$' ), '/' )
    if (#explode > 1) then
      direction = explode[#explode]
      degrees = explode[1]
    else
      local sign, val=string.match (explode[1], '([\-]*)([%d.]*)')
      if sign == '-' then direction='S' else direction='N' end
      degrees = val
    end  
    if(#explode>2) then 
      minutes = explode[2]
    end
    if(#explode>3) then 
      seconds = explode[3]
    end
  end   
 
  return convert_dms2dec(direction, degrees, minutes, seconds)
end

--[[
coord

Main entry point for Lua function to replace {{coord}}

Usage:
  {{ Invoke:Coordinates | coord }}
  {{ Invoke:Coordinates | coord | lat | long }}
  {{ Invoke:Coordinates | coord | lat | lat_flag | long | long_flag }}
  ...
  
  Refer to {{coord}} documentation page for many additional parameters and 
  configuration options.
  
Note: This function provides the visual display elements of {{coord}}. In
order to load coordinates into the database, the {{#coordinates:}} parser 
function must also be called, this is done automatically in the Lua
version of {{coord}}.
]]
function coordinates.coord(frame)
  globalFrame = frame
  local args = frame.args
  if args[1] == nil then
    local pFrame = frame:getParent();
    args = pFrame.args;
    for k,v in pairs( frame.args ) do
      args[k] = v;
    end
  end
  
  for i=1,10 do 
    if args[i] == nil then 
      args[i] = ""
    else
      args[i] = args[i]:match( '^%s*(.-)%s*$' ); --remove whitespace
    end    
  end
  args['format'] = args['format'] or '';
  
    local latdms=mw.text.split( args[1], '/' )
  local lngdms=mw.text.split( args[2], '/' )
  if #latdms > 1 or #lngdms >1 then 
    -- je copie
    local argsN=mw.clone(args)  
    local i = 1 -- point de départ
    local ia = 1 -- point de départ
    while (latdms[i] ~= nil) do
      args[ia]=mw.text.trim(latdms[i])
      i = i + 1
      ia = ia +1
    end
    local i = 1 -- point de départ
    while (lngdms[i] ~= nil) do
      args[ia]=mw.text.trim(lngdms[i])
      i = i + 1
      ia = ia +1
    end
    local i = 3 -- point de départ
    while (argsN[i] ~= nil) do
      args[ia]=argsN[i]
      i = i + 1
      ia = ia +1
    end
  end
  local Notes = args.notes or ""
  local Display = string.lower(args.display or "inline")
  if Display == '' then
    Display = 'inline';
  end
  local DisplayInline = (string.find( Display, 'inline' ) ~= nil or Display == 'i' or Display == 'it' or Display == 'ti')
  local DisplayTitle = (string.find( Display, 'title' ) ~= nil or Display == 't' or Display == 'it' or Display == 'ti')
  args['displayTitle'] = DisplayTitle
  local contents = formatTest(args)
  
  local text = ''
  if DisplayInline then
    text = displayinline(contents, Notes)
  end
  if DisplayTitle then
    text = text .. displaytitle(contents, Notes)
  end
  return text
end

return coordinates