Náklad (opak výnosov)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Náklad je opak pojmu výnos vo finačnom alebo vnútropodnikovom účtovníctve. Podrobnosti pozri nižšie.

Finančné účtovníctvo[upraviť | upraviť zdroj]

Definícia podľa slovenského zákona o účtovníctve (k 1.1.2009) znie: Nákladom je zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť.

Definícia podľa IAS/IFRS znie: Náklady (angl. expenses) predstavujú zníženie ekonomického potenciálu počas účtovného obdobia vo forme úbytku alebo zníženie aktív (majetku) resp. zvýšenia záväzkov, ktoré má za následok zníženie vlastného imania iného charakteru než je jeho zníženie v dôsledku rozdelenia vlastného imania vlastníkom (podniku). Podľa IAS/IFRS sa náklady delia na:

  • náklady z bežnej činnosti (angl. "expenses that arise in the course of the ordinary activities")
  • pasívne straty (angl. losses; niekedy prekladané ako len "straty")

Presné členenie nákladov podľa slovenskej právne predpísanej štruktúry výkazu ziskov a strát pozri v článku výkaz ziskov a strát.

Nákladové účtovníctvo[upraviť | upraviť zdroj]

Náklad v nákladovom účtovníctve sa od nákladu vo finančnom účtovníctve odlišuje napríklad úpravou o odlišné odpisy na vnútropodnikové účely, odčítaním nákladov vôbec sa netýkajúcich normálnej činnosti podniku (napr. dar Červenému krížu) a mimoriadnych nákladov, zohľadnením platu podnikateľa (ako oportunitných nákladov) a podobne.