Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, skrátene nariadenie REACH (z angl. registration, evaliuation, authorisation and restriction of chemicals) je nariadenie stanovujúce novú chemickú politiku Európskej únie.

• Registráciu všetkých chemických látok, ktoré sú vyrobené alebo dovezené v rámci EÚ v množstve nad 1 t/r v centrálnej databáze Európskej Agentúry pre chemické látky, • Hodnotenie všetkých chemických látok, ktoré sa uvádzajú na trh EÚ v množstvách nad 10 t, 100 t, 1 000 t a viac ako 1 000 t/r v zmysle rizika, ktoré môžu predstavovať pre zdravie ľudí a pre životné prostredie, pričom rozsah požadovaných testov závisí od množstva látky uvedenej na trh, • Oznamovanie chemických látok, u ktorých sa predpokladá obava z ich nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí alebo životné prostredie (týka sa to karcinogénov, mutagénov a látok poškodzujúcich reprodukciu kategórie 1 a 2 a perzistentných organických látok), • Povinnosť vypracovania Správy o chemickej bezpečnosti a vykonanie hodnotenia rizika pre látky uvádzané na trh v množstve nad 10 t/r, • Povinnosť pre používateľov chemických látok podieľať sa na ich registrácii, resp. hodnotení a poskytovať údaje o používaní chemických látok svojim dodávateľom. Jednotný regulačný rámec tak nahradí súčasný duálny systém hodnotenia rizikovosti „existujúcich“ chemikálií (tých, ktoré sa na trh dostali pred rokom 1981) a látok nových. Po odpočítaní výnimiek, ktoré sú regulované iným typom legislatívy (farmaceutiká, rádioaktívne látky...) sa REACH bude týkať asi 30 000 chemikálií. Od schválenia REACH by všetky chemikálie na trhu mali prejsť sériou testov a registráciou do 11 rokov. [1]

Klúčové dátumy[upraviť | upraviť zdroj]

Implementácia REACH bude prebiehať počas 11 rokov.

  • 18. decembra 2006 - schválenie nariadenia
  • 29. května 2007 - oprava textu (corrigendum) nariadenia
  • 1. června 2007 - nariadenia vstúpilo v platnosť
  • 1. prosince 2008 - ukončenie pred-registrácie
  • 1. června 2018 - ukončenie pred-registrácie posledných chemických látok (dovážaných alebo vyrábaných v množstve nad 1 tunu)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. EU's REACH chemicals law begins life in Helsinki