Notár

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Notár je na Slovensku (podobne v iných štátoch) osoba určená štátom na vykonávanie notárskej činnosti podľa zákona č. 323/92 Zb. (a prípadne ďalšej činnosti podľa toho istého zákona alebo podľa osobitných predpisov). [1]

Súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej osobe na výkon notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/92 Zb., trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný, sa volá notársky úrad.

Listiny a osvedčovacie doložky vyhotovené v rámci notárskej činnosti sa nazývajú notárske listiny.

Notárska činnosť na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Vyššie spomínanou notárskou činnosťou sa konkrétne rozumie[1]:

 • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (podrobnosti sú uvedené v § 46 až 55 zákona č. 323/92 Zb.)
 • osvedčovanie právne významných skutočností (podrobnosti sú uvedené v § 56 až 64 spomínaného zákona),
 • konania vo veciach notárskych úschov (podrobnosti sú uvedené v § 65 až 73 spomínaného zákona).
 • úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov (podobnosti sú uvedené v § 73a až 73j spomínaného zákona).

Ako ďalšiu činnosť môže notár vykonávať napríklad funkciu mediátora a funkciu rozhodcu.

Platí, že[1]:

 • Notársku činnosť môže vykonávať len notár.
 • Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi.
 • Pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa.
 • Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár (fyzickým alebo právnickým) osobám[1]:

 • poskytovať právne rady,
 • spisovať iné listiny,
 • vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak,
 • poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.

Notárske listiny, ich osvedčené odpisy a listiny vyhotovené pri ďalšej povolenej činnosti notára (t.j. činnosti inej než notárska činnosť) sú verejnými listinami.

Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Notárska zápisnica

Notári spisujú účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o zmluvách, závetoch a iných právnych úkonoch.

Osvedčovanie právne významných skutočností[upraviť | upraviť zdroj]

Na žiadosť notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia o správnosti odpisu alebo fotokópie ... listiny (vidimácia), o pravosti podpisu na listine (legalizácia), o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo, o protestácii zmeniek, o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, o tom, že je niekto nažive, o vyhlásení o vydržaní, o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom, o iných skutočnostiach. [1]

O osvedčení prvých troch vyššie uvedených skutočností pripojí notár osvedčovaciu doložku na predloženej listine alebo na listine pevne s ňou spojenej. O osvedčení ostatných vyššie uvedených skutočností spíše notár notársku zápisnicu.[1]

Konania vo veciach notárskych úschov[upraviť | upraviť zdroj]

Notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy:[1]

 • a) listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemôže posúdiť,
 • b) peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi,
 • c) peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.

Notárske centrálne registre[upraviť | upraviť zdroj]

Notárske centrálne registre sú verejné zoznamy vedené v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom stanovené údaje. Medzi hlavné registre patrí Notársky centrálny register závetov, Notársky centrálny register záložných práv, Notársky centrálny register dražieb a Notársky centrálny register listín.[2]

Kto sa môže stať notárom[upraviť | upraviť zdroj]

Za notára môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý[1]:

 • a) je plne spôsobilý na právne úkony,
 • b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
 • c) je bezúhonný,
 • d) vykonal právnu prax v dĺžke päť rokov, z toho najmenej dva roky notársku prax,
 • e) zložil notársku skúšku,
 • f) nemá uložené disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu...,
 • g) nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolania z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov.

Aby notár mohol vykonávať svoju činnosť, musí splniť sľub, uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti a zložiť peňažitú istotu na účet Notárskej komory SR v čiastke určenej prezídiom komory k zaistení pripojení jeho notárskeho úradu s centrálnym informačným systémom komory.

Vymenovanie a odvolanie notára[upraviť | upraviť zdroj]

Notára vymenúva minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe výsledkov výberového konania, a to spravidla do sídla v obvode súdu prvého stupňa. Notárska komora Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie vždy, ak sa zvýši počet notárskych úradov, alebo ak výkon notárskeho úradu zanikol.[1]

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky odvolá notára[1]:

 • a) na žiadosť notára,
 • b) ak notár stratí štátne občianstvo Slovenskej republiky,
 • c) ak je notár právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony,
 • d) ak bol notár právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo za trestný čin súvisiaci s notárskou činnosťou,
 • e) na základe disciplinárneho opatrenia o zbavení notárskeho úradu,
 • f) ak zanikne jeho poistenie zodpovednosti za škodu a notár ho ani po upozornení komory v určenej lehote neobnoví,
 • g) ak si notár do troch mesiacov po zložení sľubu bez vážnych dôvodov neotvorí vo svojom sídle kanceláriu a nezačne vykonávať notársku činnosť,
 • h) ak notár vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku nie je trvale spôsobilý riadne vykonávať notársku činnosť a vo veci na návrh komory rozhodol súd.

Notárska komora[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Notárska komora Slovenskej republiky

Všetkých notárov združuje Notárska komora Slovenskej republiky.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d e f g h i j zákon č. 323/92 Zb., účinný od 1.7.2010
 2. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2011-07-29]. Dostupné online. Archivované 2011-08-08 z originálu.