Preskočiť na obsah

Osoby, ktoré navštívili zdravotnícke služby kvôli konkrétnym výkonom a zdravotnej starostlivosti (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Podkapitola Osoby, ktoré navštívili zdravotnícke služby kvôli konkrétnym výkonom a zdravotnej starostlivosti (Z40-Z54) je súčasťou XXI. kapitoly 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb - Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami.

Poznámka: Položky Z40 - Z54 sa majú používať na označenie dôvodu starostlivosti. Môžu sa používať pri pacientoch, ktorí sa už liečili pre nejakú chorobu alebo poranenie, ale ktorí potrebujú ďalšie sledovanie alebo profylaktickú starostlivosť, starostlivosť v rekonvalescencii alebo konsolidáciu výsledkov liečby, riešenie zvyškových stavov a prevenciu recidívy patologického stavu.

Nezahŕňa:

Následné vyšetrenie kvôli lekárskemu dohľadu po liečení (Z08 - Z09)

Podkapitola zahŕňa nasledujúce kategórie:

Z40 PROFYLAKTICKÝ CHIRURGICKÝ ZÁKROK

 • Z40.0 Profylaktický operačný zákrok pre ohrozenie zhubným nádorom

Zahŕňa:

Prijatie na chirurgické oddelenie kvôli profylaktickému vybratiu orgánu.
 • Z40.8 Iný profylaktický operačný zákrok
 • Z40.9 Neurčený profylaktický operačný zákrok


Z41 VÝKONY Z INÝCH DÔVODOV AKO ZO ZDRAVOTNEJ INDIKÁCIE

 • Z41.0 Transplantácia vlasov
 • Z41.1 Iná plastická operácia pre neprijateľnú kozmetickú chybu

Zahŕňa:

Prsníkový implantát

Nezahŕňa:

Plastickú a rekonštrukčnú operáciu po zahojenom poranení alebo operácii (Z42.-)
 • Z41.2 Rutinná a rituálna obriezka
 • Z41.3 Prepichnutie uší
 • Z41.8 Iné chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody
 • Z41.9 Bližšie neurčené chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody


Z42 NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ NA PLASTICKEJ CHIRURGII
Zahŕňa:

Plastickú a rekonštrukčnú operáciu po zahojenom poranení alebo operácii
Úpravu zjazveného tkaniva

Nezahŕňa:

Plastickú operáciu ako liečbu čerstvého poranenia - kóduje sa podľa príslušného poranenia
Plastickú operáciu pre kozmeticky neprijateľnú chybu (Z41.1)
 • Z42.0 Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu hlavy a krku
 • Z42.1 Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu prsníka
 • Z42.2 Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu iných častí trupu
 • Z42.3 Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu hornej končatiny
 • Z42.4 Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu dolnej končatiny
 • Z42.8 Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu inej časti tela
 • Z42.9 Následná starostlivosť zahŕňajúca bližšie neurčenú plastickú operáciu


Z43 OŠETROVANIE UMELÝCH VYÚSTENÍ
Zahŕňa:

Zatvorenie
Zavedenie sond alebo dilatátorov
Úpravu
Odstránenie katétra
Toaletu alebo očistenie

Nezahŕňa:

Existenciu umelého vyústenia bez potreby starostlivosti (Z93.-)
Komplikácie vonkajšieho otvoru (J95.0, K91.4, N99.5)
Vyskúšanie a prispôsobenie pomôcok (Z44 - Z46)
 • Z43.0 Ošetrovanie tracheostómie
 • Z43.1 Ošetrovanie gastrostómie
 • Z43.2 Ošetrovanie ileostómie
 • Z43.3 Ošetrovanie kolostómie
 • Z43.4 Ošetrovanie iných umelých vyústení tráviacej sústavy
 • Z43.5 Ošetrovanie cystostómie
 • Z43.6 Ošetrovanie iných umelých vyústení močovej sústavy

Zahŕňa:

Nefrostómia
Ureterostómia
Uretrostómia
 • Z43.7 Ošetrovanie umelej pošvy
 • Z43.8 Ošetrovanie iných umelých vyústení
 • Z43.9 Ošetrovanie bližšie neurčených umelých vyústení


Z44 SKÚŠANIE A PRISPÔSOBOVANIE VONKAJŠEJ PROTETICKEJ POMÔCKY
Nezahŕňa:

Prítomnosť protetických pomôcok (Z97.-)
 • Z44.0 Skúšanie a prispôsobovanie protézy hornej končatiny (kompletná) (čiastočná)
 • Z44.1 Skúšanie a prispôsobovanie protézy dolnej končatiny (kompletná) (čiastočná)
 • Z44.2 Skúšanie a prispôsobovanie očnej protézy

Nezahŕňa:

Mechanickú komplikáciu očnej protézy (T85.3)
 • Z44.3 Skúšanie a prispôsobovanie vonkajšej protézy prsníka
 • Z44.8 Skúšanie a prispôsobovanie iných vonkajších protetických pomôcok
 • Z44.9 Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej vonkajšej protetickej pomôcky


Z45 PRISPÔSOBOVANIE A UDRŽIAVANIE IMPLANTOVANEJ POMÔCKY
Nezahŕňa:

Poruchu funkcie alebo iné komplikácie pomôcky - pozri Abecedný zoznam
Prítomnosť protetických alebo iných pomôcok (Z95 - Z97)
 • Z45.0 Prispôsobovanie a udržiavanie kardiostimulátora

Zahŕňa:

Kontrola a testovanie pulzového generátora [batérie]
 • Z45.1 Prispôsobovanie a udržiavanie infúznej pumpy
 • Z45.2 Prispôsobovanie a udržiavanie cievneho prístupu
 • Z45.3 Prispôsobovanie a udržiavanie implantovaného počúvacieho prístroja

Zahŕňa:

Prístroj na kostné vedenie
Kochleárny prístroj
 • Z45.8 Prispôsobovanie a udržiavanie iných implantovaných pomôcok
 • Z45.9 Prispôsobovanie a udržiavanie bližšie neurčenej implantovanej pomôcky


Z46 SKÚŠANIE A PRISPÔSOBOVANIE INÝCH POMÔCOK
Nezahŕňa:

Len opakované vydanie receptu (Z76.0)
Poruchu funkcie alebo iné komplikácie pomôcky - pozri Abecedný zoznam
Prítomnosť protetických a iných pomôcok (Z95 - Z97)
 • Z46.0 Skúšanie a prispôsobovanie okuliarov a kontaktných šošoviek
 • Z46.1 Skúšanie a prispôsobovanie počúvacej pomôcky
 • Z46.2 Skúšanie a prispôsobovanie iných pomôcok týkajúcich sa nervového systému a zmyslových orgánov
 • Z46.3 Skúšanie a prispôsobovanie zubnej protetickej pomôcky
 • Z46.4 Skúšanie a prispôsobovanie ortodontickej pomôcky
 • Z46.5 Skúšanie a prispôsobovanie ileostómie a iných črevných pomôcok
 • Z46.6 Skúšanie a prispôsobovanie urologických pomôcok
 • Z46.7 Skúšanie a prispôsobovanie ortopedických pomôcok

Zahŕňa:

Ortopedická podpera
Ortopedický sadrový obväz
Ortopedický korzet
Ortopedická obuv
 • Z46.8 Skúšanie a prispôsobovanie iných bližšie určených pomôcok

Zahŕňa:

Kolieskové kreslo
 • Z46.9 Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej pomôcky


Z47 INÁ NÁSLEDNÁ ORTOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ
Nezahŕňa:

Starostlivosť zahŕňajúca rehabilitačné postupy (Z50.-)
Chybná funkcia vnútorných ortopedických pomôcok, implantátov a štepov (T84.-)
Následné sledovanie po liečbe zlomeniny (Z09.4)
 • Z47.0 Následná starostlivosť zahŕňajúca odstránenie kostnej dlahy a inej vnútornej fixačnej pomôcky

Zahŕňa:

Odstránenie klincov
Odstránenie dláh
Odstránenie drôtov
Odstránenie skrutiek

Nezahŕňa:

Odstránenie vonkajšej fixačnej pomôcky (Z47.8)
 • Z47.8 Iná bližšie určená následná ortopedická starostlivosť

Zahŕňa:

Výmena, kontrola alebo odstránenie vonkajšej fixačnej alebo trakčnej pomôcky
Výmena, kontrola alebo odstránenie sadrového obväzu
 • Z47.9 Bližšie neurčená následná ortopedická starostlivosť


Z48 INÁ NÁSLEDNÁ CHIRURGICKÁ STAROSTLIVOSŤ
Nezahŕňa:

Ošetrovanie umelých vyústení (Z43.-)
Skúšanie a prispôsobovanie pomôcok (Z44 - Z46)
Následné vyšetrenie po operačnom zákroku (Z09.0)
Následné vyšetrenie po liečbe zlomeniny (Z09.4)
Následná ortopedická starostlivosť (Z47.-)
 • Z48.0 Starostlivosť o obväzy a sutúry

Zahŕňa:

Výmena obväzov
Odstránenie sutúr
 • Z48.8 Iná bližšie určená starostlivosť po operácii
 • Z48.9 Bližšie neurčená následná chirurgická starostlivosť


Z49 STAROSTLIVOSŤ S POUŽITÍM DIALÝZY
Zahŕňa:

Prípravu na dialýzu a liečenie

Nezahŕňa:

Výkon dialýzy (Z99.2)
 • Z49.0 Starostlivosť počas prípravy na dialýzu
 • Z49.1 Mimotelová dialýza

Zahŕňa:

Dialýza (obličková) NS
 • Z49.2 Iná dialýza

Zahŕňa:

Peritoneálna dialýza


Z50 STAROSTLIVOSŤ S POUŽITÍM REHABILITAČNÝCH VÝKONOV
Nezahŕňa:

Poradenstvo (Z70 - Z71)
 • Z50.0 Rehabilitácia pri srdcových chorobách
 • Z50.1 Iná fyzikálna liečba

Zahŕňa:

Liečebné a nápravné cvičenia
 • Z50.2 Rehabilitácia pri alkoholizme
 • Z50.3 Rehabilitácia pri drogovej závislosti
 • Z50.4 Psychoterapia nezaradená inde
 • Z50.5 Liečba reči
 • Z50.6 Ortopedické cvičenia
 • Z50.7 Liečba prácou a pracovná (profesná) rehabilitácia nezatriedená inde
 • Z50.8 Starostlivosť zahŕňajúca iné rehabilitačné procedúry

Zahŕňa:

Rehabilitácia pri abúze tabaku
Cvičenie každodenných činností [ADL] NS
 • Z50.9 Starostlivosť zahŕňajúca bližšie neurčené rehabilitačné procedúry

Zahŕňa:

Rehabilitácia NS


Z51 INÁ LEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ
Nezahŕňa:

Následné vyšetrenie po liečbe (Z08 - Z09)
 • Z51.0 Rádioterapia
 • Z51.1 Chemoterapia nádoru
 • Z51.2 Iná chemoterapia

Zahŕňa:

Udržiavacia chemoterapia NS

Nezahŕňa:

Profylaktickú chemoterapiu s cieľom imunizácie (Z23 - Z27, Z29.- )
 • Z51.3 Transfúzia krvi bez udania diagnózy
 • Z51.4 Prípravná starostlivosť pred následnou liečbou nezatriedená inde

Nezahŕňa:

Starostlivosť v príprave na dialýzu (Z49.0)
 • Z51.5 Paliatívna starostlivosť
 • Z51.6 Desenzibilizácia na alergény
 • Z51.8 Iná bližšie určená lekárska starostlivosť

Nezahŕňa:

Prázdninovú starostlivosť (Z75.5)
 • Z51.9 Bližšie neurčená lekárska starostlivosť


Z52 DARCOVIA ORGÁNOV A TKANÍV
Nezahŕňa:

Vyšetrenie potenciálneho darcu (Z00.5)
 • Z52.0 Darca krvi
 • Z52.1 Darca kože
 • Z52.2 Darca kosti
 • Z52.3 Darca kostnej drene
 • Z52.4 Darca obličky
 • Z52.5 Darca rohovky
 • Z52.8 Darca iného orgánu a tkaniva
 • Z52.9 Darca bližšie neurčeného orgánu a tkaniva

Zahŕňa:

Darca NS


Z53 OSOBY, KTORÉ NAVŠTÍVILI ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY KVÔLI URČITÝM NEUSKUTOČNENÝM VÝKONOM
Nezahŕňa:

Nevykonanú imunizáciu (Z28.-)
 • Z53.0 Výkon sa neuskutočnil pre kontraindikáciu
 • Z53.1 Výkon sa neuskutočnil z rozhodnutia pacienta pre náboženské dôvody a nátlak okolia
 • Z53.2 Výkon sa neuskutočnil z rozhodnutia pacienta pre iné a bližšie neurčené príčiny
 • Z53.8 Výkon sa neuskutočnil pre iné príčiny
 • Z53.9 Výkon sa neuskutočnil pre bližšie neurčenú príčinu


Z54 REKONVALESCENCIA

 • Z54.0 Rekonvalescencia po operácii
 • Z54.1 Rekonvalescencia po rádioterapii
 • Z54.2 Rekonvalescencia po chemoterapii
 • Z54.3 Rekonvalescencia po psychoterapii
 • Z54.4 Rekonvalescencia po liečení zlomeniny
 • Z54.7 Rekonvalescencia po kombinovanom liečení

Zahŕňa:

Rekonvalescencia po akejkoľvek kombinácii liečebných postupov zatriedených pod Z54.0 - .4
 • Z54.8 Rekonvalescencia po inom liečení
 • Z54.9 Rekonvalescencia po bližšie neurčenom liečení

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]