Preskočiť na obsah

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli vyšetreniu (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Podkapitola Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli vyšetreniu (Z00-Z13) je súčasťou XXI. kapitoly 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb - Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami.

Poznámka:

Nešpecifické abnormálne nálezy, ktoré sa zistia počas týchto vyšetrení, sa zatrieďujú pod položkami R70 - R94.

Nezahŕňa:

Vyšetrenia v súvislosti s ťarchavosťou a reprodukciou (Z30 - Z36, Z39.-)

Podkapitola zahŕňa nasledujúce kategórie:

Z00 CELKOVÉ VYŠETRENIE OSÔB BEZ ŤAŽKOSTÍ A BEZ UVEDENEJ DIAGNÓZY
Nezahŕňa:

Vyšetrenie na administratívne účely (Z02.-)
Špeciálne skríningové vyšetrenia (Z11 - Z13)
 • Z00.0 Celkové lekárske vyšetrenie

Zahŕňa:

Kontrola zdravotného stavu NS
Periodické vyšetrenie (ročné) (fyzikálne)

Nezahŕňa:

Celková kontrola zdravotného stavu určitej skupiny obyvateľstva (Z10.-)
Celková kontrola zdravotného stavu dojčaťa alebo dieťaťa (Z00.1)
 • Z00.1 Rutinné vyšetrenie zdravotného stavu dieťaťa

Zahŕňa:

Testovanie stupňa vývinu dojčaťa alebo dieťaťa

Nezahŕňa:

Zdravotný dohľad nad najdúchom, iným zdravým dojčaťom alebo dieťaťom (Z76.1 - .2)
 • Z00.2 Vyšetrenie v perióde rýchleho rastu v detstve
 • Z00.3 Vyšetrenie vývinu dospievajúceho

Zahŕňa:

Konštitučný vývin v puberte
 • Z00.4 Celkové psychiatrické vyšetrenie nezatriedené inde

Nezahŕňa:

Vyšetrenie na súdnolekárske účely (Z04.6)
 • Z00.5 Vyšetrenie potenciálnych darcov orgánov a tkanív
 • Z00.6 Vyšetrenie porovnávacej kontrolnej skupiny v klinických výskumných programoch
 • Z00.8 Iné celkové vyšetrenia

Zahŕňa:

Vyšetrenia zdravotného stavu populácie v rámci prieskumu


Z01 INÉ ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA OSÔB BEZ ŤAŽKOSTÍ A BEZ UVEDENEJ DIAGNÓZY

Zahŕňa:

Rutinné vyšetrenie určitého systému

Nezahŕňa:

Vyšetrenie yšetrenie yšetrenie na administratívne účely (Z02.-)
Vyšetrenie pre nedokázané podozrenie na poruchy zdravotného stavu (Z03.-)
Špeciálne skríningové vyšetrenia (Z11 - Z13)
 • Z01.0 Vyšetrenie očí a zraku

Nezahŕňa:

Vyšetrenie kvôli vodičskému preukazu (Z02.4)
 • Z01.1 Vyšetrenie uší a sluchu
 • Z01.2 Vyšetrenie chrupu
 • Z01.3 Vyšetrenie krvného tlaku
 • Z01.4 Gynekologické vyšetrenie (celkové) (rutinné)

Zahŕňa:

Vyšetrenie krčka podľa Papanicolaua
Vyšetrenie panvových orgánov (ročné) (periodické)

Nezahŕňa:

Vyšetrenie ťarchavosti alebo test na ťarchavosť (Z32.-)
Rutinné vyšetrenie pri kontrole antikoncepcie (Z30.4 - .5)
 • Z01.5 Diagnostické kožné testy a testy senzibilizácie

Zahŕňa:

Testy na alergiu
Kožné testy na bakteriálne choroby
Kožné testy na hypersenzitivitu
 • Z01.6 Rádiologické vyšetrenie nezatriedené inde

Zahŕňa:

Rutinné RTG vyšetrenie hrudníka
Rutinný mamogram (vyšetrenie prsníka)
 • Z01.7 Laboratórne vyšetrenie
 • Z01.8 Iné bližšie určené špeciálne vyšetrenia
 • Z01.9 Bližšie neurčené špeciálne vyšetrenie


Z02 VYŠETRENIE NA ADMINISTRATÍVNE ÚČELY

 • Z02.0 Vyšetrenie pred prijatím do výchovnovzdelávacích ústavov

Zahŕňa:

Vyšetrenie pred prijatím do predškolských zariadení
 • Z02.1 Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania)

Nezahŕňa:

Pracovnolekárske vyšetrenie (Z10.0)
 • Z02.2 Vyšetrenie pred prijatím do ústavných zariadení

Nezahŕňa:

Vyšetrenie pred prijatím do väzenia (Z02.8)
Celková kontrola zdravotného stavu obyvateľov ústavov (Z10.1)
 • Z02.3 Vyšetrenie pri odvodoch brancov

Nezahŕňa:

Celkové vyšetrenie zdravotného stavu v armáde (Z10.2)
 • Z02.4 Vyšetrenie na vodičský preukaz
 • Z02.5 Vyšetrenie pred športovou súťažou

Nezahŕňa:

Vyšetrenie alkoholu a návykových látok v krvi (Z04.0)
Celková kontrola zdravotného stavu športových družstiev (Z10.3)
 • Z02.6 Vyšetrenie pre poisťovňu
 • Z02.7 Vydávanie lekárskych potvrdení

Zahŕňa:

Vydávanie lekárskych potvrdení o príčine smrti
Vydávanie lekárskych potvrdení o zdravotnej spôsobilosti
Vydávanie lekárskych potvrdení o zdravotnej nespôsobilosti

Nezahŕňa:

Požiadavka na celkové lekárske vyšetrenie (Z00 - Z01, Z02.0 - .6, .8 - .9, Z10.-)
 • Z02.8 Iné vyšetrenia na administratívne účely

Zahŕňa:

Vyšetrenie pred prijatím do väznice
Vyšetrenie pred prijatím do letného tábora
Vyšetrenie na adopciu
Vyšetrenie pred prisťahovaním (imigráciou)
Vyšetrenie pred udelením občianstva (naturalizáciu)
Vyšetrenie pred sobášom

Nezahŕňa:

Zdravotný dohľad nad najdúchom alebo iným zdravým dojčaťom alebo dieťaťom (Z76.1 - .2)
 • Z02.9 Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely


Z03 LEKÁRSKE POZOROVANIE A ZHODNOTENIE PRE PODOZRENIE Z CHOROBY A ODCHÝLKY
Zahŕňa:

Osoby s určitými subjektívnymi príznakmi alebo odchýlkami, ktoré si vyžadujú ďalšie skúmanie, ale podľa výsledku vyšetrenia a pozorovania nepotrebujú ďalšiu lekársku starostlivosť

Nezahŕňa:

Osoba so strachom z choroby, u ktorej nebola stanovená diagnóza (Z71.1)
 • Z03.0 Pozorovanie pre podozrenie na tuberkulózu
 • Z03.1 Pozorovanie pre podozrenie na zhubný nádor
 • Z03.2 Pozorovanie pre podozrenie na dušené poruchy a poruchy správania

Zahŕňa:

Pozorovanie pre asociálne správanie bez zjavnej duševnej poruchy
Pozorovanie pre podpaľačstvo bez zjavnej duševnej poruchy
Pozorovanie pre účasť v bandách bez zjavnej duševnej poruchy
Pozorovanie pre kradnutie v obchodoch bez zjavnej duševnej poruchy
 • Z03.3 Pozorovanie pri podozrení na nervové choroby
 • Z03.4 Pozorovanie pri podozrení na srdcový infarkt
 • Z03.5 Pozorovanie pri podozrení na iné srdcovocievne choroby
 • Z03.6 Pozorovanie pri podozrení na toxický účinok použitej látky

Zahŕňa:

Pozorovanie pri podozrení na nežiaduci účinok lieku
Pozorovanie pri podozrení na otravu
 • Z03.8 Pozorovanie pri podozrení na iné choroby a stavy
 • Z03.9 Pozorovanie pri podozrení na bližšie neurčené choroby a stavy


Z04 VYŠETRENIE A POZOROVANIE PRE INÉ PRÍČINY
Zahŕňa:

Vyšetrenie na súdnolekárske ciele
 • Z04.0 Krvné testy na alkohol a návykové látky

Nezahŕňa:

Prítomnosť alkoholu v krvi (R78.0)
Prítomnosť návykových látok v krvi (R78.-)
 • Z04.1 Vyšetrenie a pozorovanie po dopravnej nehode

Nezahŕňa:

Po pracovnom úraze (Z04.2)
 • Z04.2 Vyšetrenie a pozorovanie po pracovnom úraze
 • Z04.3 Vyšetrenie a pozorovanie po inom úraze
 • Z04.4 Vyšetrenie a pozorovanie po údajnom znásilnení a pokuse o znásilnenie

Zahŕňa:

Vyšetrenie obete alebo páchateľa po údajnom znásilnení alebo pokuse o znásilnenie
 • Z04.5 Vyšetrenie a pozorovanie po inom zavinenom poranení

Zahŕňa:

Vyšetrenie obete alebo páchateľa po inom zavinenom poranení
 • Z04.6 Celkové psychiatrické vyšetrenie vyžiadané úradne
 • Z04.8 Vyšetrenie a pozorovanie za iných bližšie určených dôvodov

Zahŕňa:

Žiadosť o expertízu
 • Z04.9 Vyšetrenie a pozorovanie z bližšie neurčených dôvodov

Zahŕňa:

Pozorovanie NS


Z08 NÁSLEDNÉ VYŠETRENIE PO LIEČBE ZHUBNÉHO NÁDORU
Zahŕňa:

Lekársky dohľad po liečení

Nezahŕňa:

Sledovanie, rekonvalescenčnú a ďalšiu lekársku starostlivosť (Z42 - Z51, Z54.-)
 • Z08.0 Sledovanie po operácii zhubného nádoru
 • Z08.1 Sledovanie po rádioliečbe zhubného nádoru

Nezahŕňa:

Výkon rádioliečby (Z51.0)
 • Z08.2 Sledovanie po chemoterapii pre zhubný nádor

Nezahŕňa:

Výkon chemoterapie (Z51.1)
 • Z08.7 Sledovanie po kombinovanej liečbe zhubného nádoru
 • Z08.8 Sledovanie po inej liečbe zhubného nádoru
 • Z08.9 Sledovanie po nešpecifikovanej liečbe zhubného nádoru


Z09 NÁSLEDNÉ VYŠETRENIE PO LIEČBE INÝCH CHORÔB AKO ZHUBNÝCH NÁDOROV
Zahŕňa:

Lekársky dohľad po liečení

Nezahŕňa:

Sledovanie, rekonvalescenčnú a ďalšiu lekársku starostlivosť (Z42 - Z51, Z54.-)
Lekársky dohľad po liečení zhubných nádorov (Z08.-)
Dohľad nad antikoncepciou (Z30.4 - .5)
Dohľad nad lekárskymi pomôckami (Z44 - Z46)
 • Z09.0 Sledovanie po operácii pre iné chorobné stavy
 • Z09.1 Sledovanie po rádioliečbe pre iné chorobné stavy

Nezahŕňa:

Výkon rádioliečby (Z51.0)
 • Z09.2 Sledovanie po chemoterapii pre iné chorobné stavy

Nezahŕňa:

Udržiavaciu chemoterapiu (Z51.1 - .2)
 • Z09.3 Sledovanie po psychoterapii
 • Z09.4 Sledovanie po liečbe zlomeniny
 • Z09.7 Sledovanie po kombinovanej liečbe pre iné chorobné stavy
 • Z09.8 Sledovanie po inej liečbe pre iné chorobné stavy
 • Z09.9 Sledovanie po nešpecifikovanej liečbe pre iné chorobné stavy


Z10 RUTINNÁ CELKOVÁ ZDRAVOTNÁ KONTROLA DEFINOVANEJ SUBPOPULÁCIE
Nezahŕňa:

Lekárske vyšetrenie na administratívne účely (Z02.-)
 • Z10.0 Pracovnolekárske vyšetrenie

Nezahŕňa:

Lekárske vyšetrenie pred nástupom do zamestnania (Z02.1)
 • Z10.1 Rutinná celková zdravotná kontrola obyvateľov ústavov

Nezahŕňa:

Vyšetrenie pred prijatím do ústavu (Z02.2)
 • Z10.2 Rutinná celková zdravotná kontrola v ozbrojených zložkách

Nezahŕňa:

Vyšetrenie pri odvodoch brancov (Z02.3)
 • Z10.3 Rutinná celková zdravotná kontrola členov športových družstiev

Nezahŕňa:

Vyšetrenie pred venovaním sa športu (Z02.5)
Krvné testy na alkohol a návykové látky (Z04.0)
 • Z10.8 Iná rutinná celková zdravotná kontrola určitej skupiny obyvateľstva

Zahŕňa:

Školské deti
Študenti


Z11 ŠPECIÁLNE SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIE NA INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY

 • Z11.0 Špeciálne skríningové vyšetrenie na črevné infekčné choroby
 • Z11.1 Špeciálne skríningové vyšetrenie na pľúcnu tuberkulózu
 • Z11.2 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bakteriálne choroby
 • Z11.3 Špeciálne skríningové vyšetrenie na infekčné choroby s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania
 • Z11.4 Špeciálne skríningové vyšetrenie na vírus humánnej imunodeficiencie (HIV)
 • Z11.5 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné vírusové choroby

Nezahŕňa:

Vírusové črevné choroby (Z11.0)
 • Z11.6 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné protozoárne choroby a helmintózy

Nezahŕňa:

Protozoárne črevné choroby (Z11.0)
 • Z11.8 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné infekčné a parazitárne choroby

Zahŕňa:

Chlamýdiové choroby
Ricketsiové choroby
Spirochétové choroby
Mykózy choroby
 • Z11.9 Špeciálne skríningové vyšetrenie na bližšie neurčené infekčné a parazitárne choroby


Z12 ŠPECIÁLNE SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIE NA NÁDOROVÉ CHOROBY

 • Z12.0 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor žalúdka
 • Z12.1 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor čreva
 • Z12.2 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor dýchacích orgánov
 • Z12.3 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor prsníka

Nezahŕňa:

Rutinná mamografia (Z01.6)
 • Z12.4 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor krčka maternice

Nezahŕňa:

Keď ide o rutinný test alebo súčasť celkového gynekologického vyšetrenia (Z01.4)
 • Z12.5 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor prostaty
 • Z12.6 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor močového mechúra
 • Z12.8 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádory lokalizované inde
 • Z12.9 Špeciálne skríningové vyšetrenie na bližšie neurčený nádor


Z13 ŠPECIÁLNE SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIE NA INÉ CHOROBY A PORUCHY

 • Z13.0 Špeciálne skríningové vyšetrenie na krvné choroby a choroby krvotvorných orgánov a určité poruchy imunitného systému
 • Z13.1 Špeciálne skríningové vyšetrenie na diabetes mellitus
 • Z13.2 Špeciálne skríningové vyšetrenie na poruchy výživy
 • Z13.3 Špeciálne skríningové vyšetrenie na duševné poruchy a poruchy správania

Zahŕňa:

Alkoholizmus
Depresia
Mentálna retardácia
 • Z13.4 Špeciálne skríningové vyšetrenie na určité vývinové poruchy v detstve

Zahŕňa:

Vývinové chyby v ranom detstve

Nezahŕňa:

Rutinné testy vývinu dojčiat a detí (Z00.1)
 • Z13.5 Špeciálne skríningové vyšetrenie očných a ušných chorôb
 • Z13.6 Špeciálne skríningové vyšetrenie srdcovocievnych chorôb
 • Z13.7 Špeciálne skríningové vyšetrenie na vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie
 • Z13.8 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bližšie určené choroby a poruchy

Zahŕňa:

Choroba zubov
Endokrinné a metabolické poruchy

Nezahŕňa:

Diabetes mellitus (Z13.1)
 • Z13.9 Bližšie neurčené špeciálne skríningové vyšetrenie

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]