Preskočiť na obsah

Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pre iné okolnosti (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Podkapitola Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pre iné okolnosti (Z70-Z76) je súčasťou XXI. kapitoly 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb - Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami.

Podkapitola zahŕňa nasledujúce kategórie:

Z70 PORADENSTVO SÚVISIACE SO VZŤAHOM K SEXUALITE, SEXUÁLNYM SPRÁVANÍM A ORIENTÁCIOU
Nezahŕňa:

Poradenstvo pri antikoncepcii a poruchách fertility (Z30 - Z31)
 • Z70.0 Poradenstvo súvisiace so vzťahom k sexualite

Zahŕňa:

Týka sa osôb s rozpakmi, nesmelosťou a inými negatívnymi reakciami na sexuálne záležitosti.
 • Z70.1 Poradenstvo súvisiace s pacientovým sexuálnym správaním a orientáciou

Zahŕňa:

Týka sa pacientov s impotenciou
Týka sa pacientov s poruchou schopnosti reagovať
Týka sa pacientov promiskuitných
Týka sa pacientov s poruchou sexuálnej orientácie
 • Z70.2 Poradenstvo súvisiace so sexuálnym správaním a orientáciou tretej osoby

Zahŕňa:

Porada ohľadom sexuálneho správania a orientácie dieťaťa
Porada ohľadom sexuálneho správania a orientácie partnera, partnerky
Porada ohľadom sexuálneho správania a orientácie manžela (manželky)
 • Z70.3 Poradenstvo súvisiace s kombináciou problémov sexuálneho postoja, správania a orientácie
 • Z70.8 Iné sexuologické poradenstvo

Zahŕňa:

Sexuálna výchova
 • Z70.9 Sexuologické poradenstvo bez bližšieho určenia

Z71 OSOBY, KTORÉ VYHĽADALI ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY KVÔLI INÉMU PORADENSTVU NEZATRIEDENÉMU INDE
Nezahŕňa:

Poradenstvo v súvislosti s antikoncepciou a poruchami fertility (Z30 - Z31)
Sexuologické poradenstvo (Z70.-)
 • Z71.0 Osoba žiadajúca radu na požiadanie tretej osoby

Zahŕňa:

Poradenie alebo liečenie pre nezúčastnenú osobu

Nezahŕňa:

Úzkosť (normálnu) pri chorobe člena rodiny (Z63.7)
 • Z71.1 Osoba so strachom z nezistenej choroby

Zahŕňa:

Obávaná choroba sa nedokázala

Nezahŕňa:

Lekárske pozorovanie a vyhodnotenie pre podozrivé choroby a odchýlky (Z03.-)
 • Z71.2 Osoba žiadajúca vysvetlenie laboratórnych nálezov
 • Z71.3 Poradenstvo a dohľad v otázkach dietetiky

Zahŕňa:

Poradenstvo a dohľad nad diétou pri NS
Poradenstvo a dohľad nad diétou pri kolitíde
Poradenstvo a dohľad nad diétou pri diabetes mellitus
Poradenstvo a dohľad nad diétou pri potravinovej alergii a neznášanlivosti
Poradenstvo a dohľad nad diétou pri gastritíde
Poradenstvo a dohľad nad diétou pri hypercholesterolémii
Poradenstvo a dohľad nad diétou pri hypoglykémii
Poradenstvo a dohľad nad diétou pri tučnote
 • Z71.4 Poradenstvo a dohľad pri abúze alkoholu

Nezahŕňa:

Rehabilitáciu pri alkoholizme (Z50.2)
 • Z71.5 Poradenstvo a dohľad pri abúze drog

Nezahŕňa:

Rehabilitáciu pri drogovej závislosti (Z50.3)
 • Z71.6 Poradenstvo pri abúze tabaku

Nezahŕňa:

Rehabilitáciu pri abúze tabaku (Z50.8)
 • Z71.7 Poradenstvo v súvislosti s vírusom humánnej imunodeficiencie (HIV)
 • Z71.8 Iné bližšie určené poradenstvo

Zahŕňa:

Poradenstvo ohľadne pokrvnosti
 • Z71.9 Bližšie neurčené poradenstvo

Zahŕňa:

Lekárske poradenie NS

Z72 PROBLÉMY SÚVISIACE SO SPÔSOBOM ŽIVOTA
Nezahŕňa:

Problémy súvisiace so zvládnutím životných situácií (Z73.-)
Problémy súvisiace so socioekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami (Z55 - Z65)
 • Z72.0 Fajčenie

Nezahŕňa:

Závislosť od tabaku (F17.2)
 • Z72.1 Konzum alkoholu

Nezahŕňa:

Závislosť od alkoholu (F10.2)
 • Z72.2 Užívanie liekov

Nezahŕňa:

Abúzus liekov nevyvolávajúcich závislosť (F55)
Lieková závislosť od psychofarmák (F11 - F16, F19 so štvrtou charakteristikou .2)
 • Z72.3 Nedostatok fyzického pohybu
 • Z72.4 Nevhodná diéta a stravovacie návyky

Nezahŕňa:

Poruchu jedenia v dojčenskom veku a v detstve súvisiace s chybným správaním (F98.2 - .3)
Poruchy jedenia (F50.-)
Nedostatok primeranej potravy (Z59.4)
Podvýživu a iné nedostatky vo výžive (E40 - E64)
 • Z72.5 Veľmi rizikové sexuálne správanie
 • Z72.6 Hazardné hry a stávky

Nezahŕňa:

Nútivé alebo patologické hráčstvo (F63.0)
 • Z72.8 Iné problémy súvisiace so životným štýlom

Zahŕňa:

Sebapoškodzujúce správanie
 • Z72.9 Bližšie neurčené problémy súvisiace so spôsobom života

Z73 PROBLÉMY SÚVISIACE S ŤAŽKOSŤAMI SO ZVLÁDNUTÍM ŽIVOTA
Nezahŕňa:

Problémy súvisiace so socioekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami(Z55 - Z65)
 • Z73.0 Úplné vyčerpanie (burn-out)

Zahŕňa:

Stav vitálnej vyčerpanosti
 • Z73.1 Akcentácia osobnostných čŕt

Zahŕňa:

Typ A správania (typ správania charakterizovaný neviazanou ambicióznosťou, veľkou potrebou úspešnosti, netrpezlivosťou, súťaživosťou a pocitom časového tlaku)
 • Z73.2 Nedostatok relaxácie a voľného času
 • Z73.3 Inde nezatriedený stres

Zahŕňa:

Fyzické a psychické prepätie NS

Nezahŕňa:

Stres súvisiaci so zamestnaním alebo nezamestnanosťou (Z56.-)
 • Z73.4 Nedostatočná sociálna skúsenosť nezatriedená inde
 • Z73.5 Konflikt sociálnej roly nezatriedený inde
 • Z73.6 Obmedzenie aktivít zavinené neschopnosťou

Nezahŕňa:

Závislosť od opatrovateľa (Z74.-)
 • Z73.8 Iné problémy súvisiace s ťažkosťami pri zvládnutí životných situácií
 • Z73.9 Problémy súvisiace s bližšie neurčenými ťažkosťami pri zvládnutí životných situácií

Z74 PROBLÉMY SÚVISIACE SO ZÁVISLOSŤOU OD OPATROVATEĽA
Nezahŕňa:

Závislosť od pomocných prístrojov a zariadení NEC (Z99.-)
 • Z74.0 Znížená pohyblivosť

Zahŕňa:

Viazanosť na posteľ
Viazanosť na kreslo
 • Z74.1 Potreba pomoci inou osobou
 • Z74.2 Potreba pomoci doma, pričom nikto v domácnosti nie je schopný poskytnúť starostlivosť
 • Z74.3 Potreba stáleho dohľadu
 • Z74.8 Iné problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa
 • Z74.9 Bližšie neurčený problém súvisiaci so závislosťou od opatrovateľa

Z75 PROBLÉMY SÚVISIACE SO ZDRAVOTNÍCKYMI ZARIADENIAMI A INOU ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

 • Z75.0 Lekárske služby doma nedostupné

Nezahŕňa:

Nikto v domácnosti nie je schopný poskytnúť starostlivosť (Z74.2)
 • Z75.1 Osoba očakávajúca prijatie do príslušného zariadenia inde
 • Z75.2 Iný čakací termín na vyšetrenie a liečbu
 • Z75.3 Zdravotnícke služby nie sú k dispozícii

Nezahŕňa:

Nie je voľná posteľ (Z75.1)
 • Z75.4 Neprístupnosť iných pomocných služieb
 • Z75.5 Dovolenková starostlivosť

Zahŕňa:

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobe, ktorú inak opatrujú doma, aby príbuzní mohli odísť na dovolenku.
Starostlivosť umožňujúca oddych
 • Z75.8 Iné problémy súvisiace so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou starostlivosťou
 • Z75.9 Bližšie neurčený problém súvisiaci so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou starostlivosťou

Z76 OSOBY, KTORÉ NAVŠTÍVILI ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA V SÚVISLOSTI S INÝMI OKOLNOSŤAMI

 • Z76.0 Vydanie opakovaného receptu

Zahŕňa:

Vydanie receptu na pomôcku
Vydanie receptu na lieky
Vydanie receptu na okuliare

Nezahŕňa:

Vydanie lekárskeho potvrdenia (Z02.7)
Opakované predpísanie antikoncepčného prostriedku (Z30.4)
 • Z76.1 Lekársky dohľad a starostlivosť o najdúcha
 • Z76.2 Lekársky dohľad a starostlivosť o iné zdravé dojča a dieťa

Zahŕňa:

Lekárska alebo ošetrovateľská starostlivosť alebo dohľad nad zdravým dojčaťom pri nepriaznivých socioekonomických podmienkach doma
Lekárska alebo ošetrovateľská starostlivosť alebo dohľad nad zdravým dojčaťom pri očakávanom umiestnení v domove alebo pred adopciou
Lekárska alebo ošetrovateľská starostlivosť alebo dohľad nad zdravým dojčaťom pri chorobe matky
Lekárska alebo ošetrovateľská starostlivosť alebo dohľad nad zdravým dojčaťom pri toľkých deťoch v domácnosti, že nemôžu mať primeranú starostlivosť
 • Z76.3 Zdravá osoba sprevádzajúca chorého
 • Z76.4 Iný obyvateľ opatrovacieho ústavu

Nezahŕňa:

Bezdomovstvo (Z59.0)
 • Z76.5 Simulant (vedomá simulácia)

Zahŕňa:

Osoba predstierajúca chorobu (so zjavnou motiváciou)

Nezahŕňa:

Samozavinenú poruchu (F68.1)
Sťahovavého pacienta (F68.1)
 • Z76.8 Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pri iných bližšie určených okolnostiach
 • Z76.9 Vyhľadanie zdravotníckych služieb pri bližšej neurčenej okolnosti

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]