Preskočiť na obsah

Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami v súvislosti so socioekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Podkapitola Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami v súvislosti so socioekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami (Z55-Z65) je súčasťou XXI. kapitoly 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb - Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami.


Podkapitola zahŕňa nasledujúce kategórie:

Z55 PROBLÉMY SÚVISIACE SO VZDELANÍM A GRAMOTNOSŤOU
Nezahŕňa:

Poruchy psychického vývinu (F80 - F89)
 • Z55.0 Negramotnosť a nízky stupeň gramotnosti
 • Z55.1 Nedostupné a nedosiahnuteľné školovanie
 • Z55.2 Nezvládnutie skúšok
 • Z55.3 Neprospievanie v škole
 • Z55.4 Neprispôsobivosť pri vyučovaní a konflikty s učiteľmi a spolužiakmi
 • Z55.8 Iné problémy so školovaním a gramotnosťou

Zahŕňa:

Neprimerané vyučovanie
 • Z55.9 Bližšie neurčené problémy so školovaním a s gramotnosťou


Z56 PROBLÉMY SÚVISIACE SO ZAMESTNANÍM A NEZAMESTNANOSŤOU
Nezahŕňa:

Profesionálne vystavenie rizikovým faktorom (Z57.-)
Problémy súvisiace s bývaním a ekonomickou situáciou (Z59.-)
 • Z56.0 Bližšie neurčená nezamestnanosť
 • Z56.1 Zmena zamestnania
 • Z56.2 Hrozba straty zamestnania
 • Z56.3 Zaťažujúci pracovný režim
 • Z56.4 Konflikt s predstaveným a spolupracovníkmi
 • Z56.5 Nevhodná práca

Zahŕňa:

Sťažené podmienky v práci
 • Z56.6 Iné fyzické a duševné preťaženie z práce
 • Z56.7 Iné a bližšie neurčené problémy súvisiace so zamestnaním


Z57 RIZIKOVÉ FAKTORY NA PRACOVISKU

 • Z57.0 Profesionálne vystavenie hluku
 • Z57.1 Profesionálne vystavenie ionizačnému žiareniu
 • Z57.2 Profesionálne vystavenie prachu
 • Z57.3 Profesionálne vystavenie iným znečisťujúcim látkam v ovzduší
 • Z57.4 Profesionálne vystavenie toxickým látkam v poľnohospodárstve

Zahŕňa:

Tuhé látky, tekutiny, plyny a výpary
 • Z57.5 Profesionálne vystavenie toxickým látkam v iných priemyselných odvetviach

Zahŕňa:

Tuhé látky, tekutiny, plyny a výpary
 • Z57.6 Profesionálne vystavenie extrémnej teplote
 • Z57.7 Profesionálne vystavenie vibráciám
 • Z57.8 Profesionálne vystavenie iným rizikovým faktorom
 • Z57.9 Profesionálne vystavenie bližšie neurčenému rizikovému faktoru


Z58 PROBLÉMY SÚVISIACE SO ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM
Nezahŕňa:

Profesionálne vystavenie (Z57.-)
 • Z58.0 Vystavenie hluku
 • Z58.1 Vystavenie znečistenému ovzdušiu
 • Z58.2 Vystavenie znečistenej vode
 • Z58.3 Vystavenie znečistenej pôde
 • Z58.4 Vystavenie žiareniu
 • Z58.5 Vystavenie inému znečisteniu
 • Z58.6 Nedostatočné zásobovanie pitnou vodou

Nezahŕňa:

Následky smädu (T73.1)
 • Z58.8 Iné problémy súvisiace so životným prostredím
 • Z58.9 Bližšie neurčený problém súvisiaci so životným prostredím


Z59 PROBLÉMY SÚVISIACE S BÝVANÍM A EKONOMICKÝMI OKOLNOSŤAMI
Nezahŕňa:

Nedostatočné zásobovanie pitnou vodou (Z58.6)
 • Z59.0 Bezdomovec
 • Z59.1 Neprimerané bývanie

Zahŕňa:

Bez kúrenia
Nedostatok priestoru
Technické nedostatky v údržbe
Neprimerané okolie

Nezahŕňa:

Problémy súvisiace so životným prostredím (Z58.-)
 • Z59.2 Nezhody so susedmi, nájomníkmi a vlastníkom
 • Z59.3 Problémy súvisiace s bývaním v ubytovacom zariadení

Zahŕňa:

Obyvateľ internátnej školy

Nezahŕňa:

Ústavnú výchovu (Z62.2)
 • Z59.4 Nedostatok primeranej potravy

Nezahŕňa:

Následky hladovania (T73.0)
Neprimeranú stravu alebo stravovacie návyky (Z72.4)
Podvýživu (E40 - E46)
 • Z59.5 Extrémna bieda
 • Z59.6 Nízky príjem
 • Z59.7 Nedostatočné sociálne poistenie a sociálna starostlivosť
 • Z59.8 Iné problémy súvisiace s bývaním a ekonomickou situáciou

Zahŕňa:

Vyvlastnenie pre nesplatenie dlhu
Bývanie na laze
Problémy s veriteľmi
 • Z59.9 Bližšie neurčený problém súvisiaci s bývaním a ekonomickou situáciou


Z60 PROBLÉMY SÚVISIACE SO SOCIÁLNYM PROSTREDÍM

 • Z60.0 Problémy s prispôsobením sa zmenám životného cyklu

Zahŕňa:

Prispôsobenie sa penzijnému veku
Syndróm prázdneho rodinného hniezda
 • Z60.1 Atypická rodičovská situácia

Zahŕňa:

Problémy súvisiace s výchovou detí jedným rodičom alebo s inou situáciou okrem výchovy spolužijúcimi biologickými rodičmi
 • Z60.2 Osamelo žijúca osoba
 • Z60.3 Ťažkosti s kultúrnou asimiláciou

Zahŕňa:

Migrácia
Zmena sociálneho prostredia
 • Z60.4 Spoločenské vytvorenie a odvrhnutie

Zahŕňa:

Vylúčenie a odvrhnutie na základe osobných charakteristík, ako nezvyčajný výzor, choroba alebo správanie

Nezahŕňa:

Rasovú alebo náboženskú diskrimináciu (Z60.5)
 • Z60.5 Diskriminácia a perzekúcia

Zahŕňa:

Perzekúcia alebo diskriminácia pociťovaná alebo skutočná na podklade príslušnosti k určitej skupine (určenej farbou kože, náboženstvom, etnickým pôvodom) a nie osobnostných charakteristík.

Nezahŕňa:

Spoločenské vytvorenie a odvrhnutie (Z60.4)
 • Z60.8 Iné problémy súvisiace so sociálnym prostredím
 • Z60.9 Bližšie neurčený problém súvisiaci so sociálnym prostredím


Z61 PROBLÉMY SÚVISIACE S NEGATÍVNYMI ZÁŽITKAMI V DETSTVE
Nezahŕňa:

Týranie v detstve (T74.-)
 • Z61.0 Strata objektu lásky v detstve

Zahŕňa:

Strata úzkeho emočného vzťahu, napr. s rodičmi, súrodencom, veľmi dobrým priateľom alebo obľúbeným domácim zvieraťom, v dôsledku smrti, trvalého odchodu alebo odvrhnutia.
 • Z61.1 Strata domova v detstve

Zahŕňa:

Prijatie do detského domova, nemocnice alebo iného ústavu vedúce k psychosociálnemu stresu alebo nedobrovoľná dlhotrvajúca aktivita mimo domova.
 • Z61.2 Zmena podoby rodinných vzťahov v detstve

Zahŕňa:

Príchod novej osoby do rodiny s následným narušením vzťahov dieťaťa. Môže to byť nové manželstvo rodiča alebo narodenie súrodenca.
 • Z61.3 Udalosti vedúce k strate sebaúcty v detstve

Zahŕňa:

Udalosti vedúce u dieťaťa k negatívnemu prehodnoteniu vlastnej osoby. Zlyhanie pri úlohách s vysokou osobnou zaangažovanosťou. Odhalenie hanebnej alebo stigmatizujúcej udalosti týkajúcej sa vlastnej osoby alebo rodiny. Ponižujúce zážitky.
 • Z61.4 Problémy súvisiace s údajným sexuálnym zneužitím dieťaťa osobou z okruhu primárnej starostlivosti

Zahŕňa:

Problémy súvisiace s akoukoľvek formou fyzického kontaktu medzi dospelým členom domácnosti dieťaťa a dieťaťom, ktorý viedol k sexuálnemu podráždeniu bez ohľadu na ochotu alebo neochotu dieťaťa k sexuálnym aktom (napr. každý genitálny kontakt, manipulácia alebo úmyselné odhaľovanie prsníkov alebo pohlavných orgánov).
 • Z61.5 Problémy súvisiace s údajným sexuálnym zneužitím dieťaťa osobou mimo okruhu primárnej starostlivosti

Zahŕňa:

Problémy súvisiace s kontaktom alebo pokusom o kontakt s prsníkmi alebo pohlavnými orgánmi dieťaťa, prípadne druhej osoby; sexuálna expozícia v tesnej blízkosti alebo pokus o vyzlečenie alebo zvedenie dieťaťa podstatne staršou osobou mimo rodiny dieťaťa buď na základe postavenia tejto osoby, prípadne proti vôli dieťaťa.
 • Z61.6 Problémy súvisiace s údajným fyzickým zneužitím dieťaťa

Zahŕňa:

Problémy súvisiace s incidentmi, pri ktorých bolo dieťa v minulosti - z lekárskeho hľadiska závažne - poranené hociktorým dospelým v domácnosti (napr. zlomenina, zreteľné podliatiny), alebo s tým, že použité spôsoby násilia boli abnormálne (napr. bitie dieťaťa tvrdými alebo ostrými predmetmi, popálenie alebo zväzovanie dieťaťa).
 • Z61.7 Zážitok hrôzy v detstve

Zahŕňa:

Zážitok vzbudzuje strach dieťaťa z budúcnosti, ako napr. únos, prírodné pohromy s ohrozením života, poranenie s ohrozením sebaobrazu alebo bezpečnosti, prípadne prítomnosť pri ťažkej traume milovanej osoby.
 • Z61.8 Iné negatívne zážitky v detstve
 • Z61.9 Bližšie neurčený negatívny zážitok v detstve


Z62 INÉ PROBLÉMY SÚVISIACE S VÝCHOVOU
Nezahŕňa:

Syndróm zlého zaobchádzania (T74.-)
 • Z62.0 Neprimeraný rodičovský dozor a kontrola

Zahŕňa:

Nevedomosť rodičov o tom, čo dieťa robí a kde je; nedostatočná kontrola; nedostatok záujmu alebo chýbanie snahy zasiahnuť v rizikových situáciách dieťaťa.
 • Z62.1 Nadmerná rodičovská ochrana

Zahŕňa:

Typ výchovy vedúcej k infantilizácii a nesamostatnosti.
 • Z62.2 Ústavná výchova

Zahŕňa:

Skupinová starostlivosť, pri ktorej rodičovské povinnosti preberá určitá forma inštitúcie (ako sú týždenné jasle, sirotinec, detský domov), alebo dlhodobá liečebná starostlivosť v nemocnici, v zotavovni a podobne bez toho, aby aspoň jeden rodič žil s dieťaťom.
 • Z62.3 Nepriateľstvo voči dieťaťu, dieťa ako obetný baránok

Zahŕňa:

Dlhotrvajúce negatívne správanie rodiča voči dieťaťu bez ohľadu na rozdiely v správaní dieťaťa (napr. automatické obviňovanie dieťaťa zo všetkých problémov v domácnosti alebo pripisovanie negatívnych vlastností dieťaťu).
 • Z62.4 Emočné zanedbávanie dieťaťa

Zahŕňa:

Rodič hovoriaci s dieťaťom odmietavým a necitlivým spôsobom. Nedostatok záujmu o dieťa, pochopenia pre jeho ťažkosti, chýbanie pochvaly a povzbudenia. Podráždená reakcia na úzkostné správanie a nedostatok fyzického pohodlia a citu.
 • Z62.5 Iné problémy súvisiace so zanedbávaním pri výchove

Zahŕňa:

Nedostatky v učení a v skúsenosti s hrami.
 • Z62.6 Neprimeraný rodičovský nátlak a iné abnormality výchovy

Zahŕňa:

Nátlak rodiča na dieťa, aby bolo iné, ako je miestna norma, či už neprimeraný pohlaviu (napr. obliekanie chlapca do dievčenských šiat), neprimeraný veku (napr. nútenie dieťaťa na prevzatie povinností nad úroveň jeho veku) alebo inak neprimeraný (napr. nútenie dieťaťa angažovať sa v odmietaných alebo náročných činnostiach).
 • Z62.8 Iné bližšie určené problémy súvisiace s výchovou
 • Z62.9 Bližšie neurčený problém súvisiaci s výchovou


Z63 INÉ PROBLÉMY SÚVISIACE SO SKUPINOU PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI VRÁTANE RODINNEJ SITUÁCIE
Nezahŕňa:

Syndróm zlého zaobchádzania (T74.-)
Problémy súvisiace s negatívnymi zážitkami v detstve (Z61.-)
Problémy súvisiace s výchovou (Z62.-)
 • Z63.0 Problémy medzi manželmi alebo partnermi

Zahŕňa:

Nesúlad medzi partnermi ústiaci do závažnej alebo dlhodobej straty sebaovládania, nepriateľských pocitov, hyperkriticizmu alebo do pretrvávajúcej atmosféry interpersonálneho násilia (strkanie a bitie).
 • Z63.1 Problémy s rodičmi a so svokrovcami
 • Z63.2 Nadmerná rodinná podpora
 • Z63.3 Neprítomnosť člena rodiny
 • Z63.4 Zmiznutie a smrť člena rodiny

Zahŕňa:

Predpokladaná smrť člena rodiny
 • Z63.5 Rozpadnutie rodiny rozídením a rozvodom

Zahŕňa:

Odcudzenie
 • Z63.6 Príbuzný v rodine odkazáný na domácu starostlivosť
 • Z63.7 Iné zaťažujúce životné udalosti postihujúce rodinu a domácnosť

Zahŕňa:

Úzkosť (normálna) pri chorobe člena rodiny
Zdravotné problémy v rodine
Chorý alebo psychicky postihnutý člen rodiny
Izolovaná rodina
 • Z63.8 Iné bližšie určené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti

Zahŕňa:

Rodinný nesúlad NS
Zvýšené emočné napätie v rodine
Neprimeraná alebo narušená komunikácia v rodine
 • Z63.9 Bližšie neurčené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti


Z64 PROBLÉMY SÚVISIACE S ISTÝMI PSYCHOSOCIÁLNYMI OKOLNOSŤAMI

 • Z64.0 Problémy súvisiace s nechcenou ťarchavosťou

Nezahŕňa:

Dohľad nad rizikovou ťarchavosťou v dôsledku sociálnych problémov (Z35.7)
 • Z64.1 Problémy súvisiace s multiparitou

Nezahŕňa:

Dohľad nad ťarchavosťou mnohorodičky (Z35.4)
 • Z64.2 Hľadanie a zaznamenávanie fyzikálnych, nutričných a chemických postupov, o ktorých sa vie, že sú rizikové a škodlivé

Nezahŕňa:

Závislosť od látky
 • Z64.3 Hľadanie a zaznamenávanie behaviorálnych (týkajúcich sa správania) a psychologických postupov, o ktorých sa vie, že sú rizikové a škodlivé
 • Z64.4 Nesúhlas s poradcami

Zahŕňa:

Nesúhlas so sociálnym kurátorom
Nesúhlas so sociálnym pracovníkom


Z65 PROBLÉMY SÚVISIACE S INÝMI PSYCHOSOCIÁLNYMI OKOLNOSŤAMI
Nezahŕňa:

Bežné poranenie - pozri Abecedný zoznam
 • Z65.0 Odsúdenie v civilnom a trestnom procese bez uväznenia
 • Z65.1 Uväznenie a iná izolácia
 • Z65.2 Problémy súvisiace s prepustením z väzenia
 • Z65.3 Problémy súvisiace s inými právnymi okolnosťami

Zahŕňa:

Zaistenie
Starostlivosť o dieťa
Súdny spor
Súdne stíhanie
 • Z65.4 Obeť kriminálneho činu a terorizmu

Zahŕňa:

Obeť mučenia
 • Z65.5 Ohrozenie prírodnou katastrofou, vojnou alebo iným nepriateľstvom

Nezahŕňa:

Objekt zjavnej diskriminácie alebo perzekúcie (Z60.5)
 • Z65.8 Iné bližšie určené problémy súvisiace s psychosociálnymi okolnosťami
 • Z65.9 Problém súvisiaci s bližšie neurčenými psychosociálnymi okolnosťami

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]