Paradigma (rozsah foriem)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Paradigma označuje súhrn všetkých tvarov slova.
Paradigma podstatného mena obsahuje 12 tvarov (vokatív sa nepokladá za súčasť paradigmy; v slovenčine tvar vokatívu zanikol). Ostatné (ohybné)slovné druhy majú zložitejšiu paradigmu. Adjektíva a iné slová adjektívneho rázu (napr.opytovacie zámená, radové číslovky) majú tri razy toľko tvarov v paradigme. Najzložitejšiu paradigmu majú slovesá. Napríklad osobné nezvratné dokonavé sloveso chytať má 160 tvarov; tie sa zoskupujú do čiastkových sústav osobných - neosobných tvarov. Pritom pádové tvary príčastí (trpného, činného - a to prítomného, minulého) a slovesného podstatného mena sa neberú do úvahy. Ak by sa zrátali, celá paradigma slovesa chytať by mala vyše 250 tvarov.