Podnikateľský plán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Podnikateľský plán (iné názvy: obchodný plán, business plán, biznis plán, angl. business plan) je dokument, ktorý sprostredkováva prvý a najdôležitejší dojem o firme. Mapuje a analyzuje celé obdobie od úmyslu podnikať až po obdobie, kedy sa podnikateľovi začnú vracať vložené prostriedky (vrátenie investícií závisí od druhu podnikateľskej činnosti, od veľkosti podniku a iných faktorov). Podnikateľský plán opisuje všetky kľúčové vonkajšie i vnútorné faktory súvisiace so založením a chodom podniku.

Podnikateľ ho vypracováva pre seba, pre úspešné uchytenie sa a presadenie sa na trhu, prípadne pre investorov a na získanie úveru. Podnikateľský plán je dokument, ktorý zachytáva dlhé obdobie, preto musíme pri jeho tvorbe zohľadňovať riziká, ktoré môžu byť odvetvové alebo ekonomické. Medzi najvýznamnejšie odvetvové riziká patrí konkurencia, sezónnosť, prípadne iné podľa odvetvia. Medzi najvýznamnejšie ekonomické riziká zaraďujeme politické faktory, ekonomickú stabilitu krajiny, vývoj inflácie, úrokové sadzby, kurzy cudzích mien, legislatíva na podnikanie, daňová politika, exportná a importná politika. Najrizikovejší je začínajúci podnik, menej rizikové sú nové aktivity v existujúcom, dobre fungujúcom podniku.

Význam podnikateľského plánu[upraviť | upraviť zdroj]

 • poskytuje všetky podstatné informácie o podniku, produkte, marketingových aktivitách, o výrobe, o personáli, o nákladoch, výnosoch, výsledku hospodárenia
 • umožňuje vykonávať lepšie rozhodnutia v budúcnosti
 • zabezpečiť kontrolu dosahovania stanovených cieľov
 • má presvedčiť:
  • a) investorov (návratnosť vlož. investícií, ziskovosť podniku, prežitie, úspech podniku)
  • b) ľudí, ktorí požičiavajú peniaze (cash flow)
  • c) manažment firmy (použité metódy pri vypracovaní plánu, poloha prevádzky, určené ciele, cenotvorba, očakávaný výsledok hospodárenia...)

Využitie plánu[upraviť | upraviť zdroj]

 • pre prezentáciu podniku, v prípade potreby získania finančných prostriedkov, či už formou úveru alebo formou získania kapitálu od potencionálnych investorov
 • podnikateľ ho vypracováva pre seba, pre úspešné presadenie sa na trhu (napríklad pred začatím podnikania)
 • slúži ako nástroj kontroly po začatí prevádzky

Funkcie podnikateľského plánu[upraviť | upraviť zdroj]

1. Budúcemu podnikateľovi má preukázať reálnosť alebo nereálnosť realizácie jeho zámeru, ak sa dodržia stanovené podmienky.
2. Podnikateľ získa informácie o potrebnej výške prevádzkového kapitálu, výške nákladov (výdavkov), výnosov (príjmov), efektívnosti podnikania a pod.
3. Je podkladom na získanie úveru alebo podpory z rôznych podporných programov, resp od tzv. tichého spoločníka.
4. Je nástrojom kontroly a riadenia podnikateľskej činnosti, či sa plnia zámery v podnikateľskom pláne a umožňuje analyzovať dôvody prípadných odchyliek.

Odporúčaná štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Napriek tomu, že neexistuje ideálny vzor spracovania podnikateľského zámeru (vždy bude originálom „šitým“ na mieru danej firmy), mal by obsahovať predovšetkým predstavenie firmy (právna forma, účel založenia, pôvod kapitálu, organizačná a riadiaca štruktúra atď.), predstavenie predmetu činnosti firmy, definovanie trhu, na ktorom chce firma pôsobiť, finančné plány. Pri vypracovávaní podnikateľského plánu sa doporučuje využiť takúto štruktúru:

 1. Zhrnutie
 2. charakteristika podniku
 3. charakteristika produktu ( výrobky a služby)
 4. odvetvie a ekologizácia
 5. marketing
 6. výroba
 7. riadenie podniku, ľudské zdroje
 8. finančné údaje
 9. prílohy - zvyšujú vierohodnosť plánu, obsahujú grafy, tabuľky , pomocné výpočty, opisy, schémy, mapky ap.

Podnikateľský plán musí preukázať[upraviť | upraviť zdroj]

 • adekvátny trh pre daný biznis
 • schopnosť manažmentu riadiť budúci biznis
 • kvalitu a výnimočnosť výrobkov a služieb
 • opodstatnené financovanie vzhľadom na požiadavky

Samotné vypracovanie podnikateľského plánu[upraviť | upraviť zdroj]

Na podnikateľský plán sa kladú určité požiadavky, ktorých dodržiavanie je znakom jeho kvality a profesionality spracovania. Je to najmä:

 • rozsah plánu, najčastejšie býva 40 – 50 strán, prílohy v rozmedzí 50-100 strán (v prílohách by mali byť uvedené podrobné prepočty, grafy, tabuľky, obrázky, zmluvy a iné doplňujúce materiály. Prílohy sú veľmi dôležité, pretože toho, kto dôverne nepozná podnik, môžu nepodložené informácie odradiť)
 • jednoduchosť
 • predstaviť výhody a jedinečnosť poskytovaných tovarov, výrobkov, služieb
 • vierohodnosť a reálnosť plánu
 • neskrývať slabé miesta, ale tiež upozorniť na silné stránky plánu, produktu a podniku
 • preukázať schopnosť splácať úroky a splátky úveru
 • podnikateľský plán je dokument, ktorý reprezentuje firmu, preto je potrebné dbať na kvalitné spracovanie aj formálnej stránky plánu

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]