Preskočiť na obsah

Poistný vzťah

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Poistný vzťah predstavuje formu spoločenského spojenia hospodárskych subjektov alebo osôb a poistiteľov, ktorého charakter je predovšetkým ekonomický. Poistný vzťah je obojstranným vzťahom, ktorého cieľom je ochrana a zabezpečenie hospodárstva, záujmov a zdravia podnikateľov, jednotlivcov, firiem, podnikov a ďalších organizácií.

Účastníci poistného vzťahu[upraviť | upraviť zdroj]

Poistný vzťah vzniká na základe poistnej zmluvy alebo na základe zákona. Poistná zmluva sa uzatvára medzi poistiteľom a poistníkom. Poistiteľom môže byť právnická osoba, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť. Poistiteľ musí hospodáriť tak, aby bol schopný neustále a trvale plniť svoje záväzky. Ten kto uzatvára s poistiteľom poistnú zmluvu je poistník. Jeho povinnosťou je platiť poistné. Ten, na ktorého riziká sa poistenie zjednáva, je poistený a má právo na poistné plnenie od poisťovne v prípade vzniku poistnej udalosti. Väčšinou platí, že ten kto uzatvára poistnú zmluvu s poisťovňou, je zároveň aj poisteným.

V poistení vystupujú okrem poistiteľa a poistníka aj ďalšie subjekty. V poistení zodpovednosti za škodu vystupuje poškodený, ktorému poisťovňa poskytne poistné plnenie za poisteného, ktorý je za škodu spôsobenú poškodenému zodpovedný. Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže poistník určiť osobu (tzv. oprávnená osoba), ktorej sa vyplatí poistné plnenie v prípade smrti poisteného.[1] Oprávnenou osobou je osoba, ktorej v dôsledku poistnej udalosti vznikne právo na poistné plnenie.

Princípy poistenia[upraviť | upraviť zdroj]

Na základe poistných vzťahov dochádza k vytváraniu a rozdeľovaniu poistných rezerv. Poistné rezervy sa tvoria z poistného a sú nevyhnutným predpokladom k realizácii poistného vzťahu a výplate poistného plnenia pri vzniku poistnej udalosti. Poistné vzťahy sú založené na troch princípoch poistenia.

Princíp solidárnosti znamená, že poistníci, resp. poistení spoločne prispievajú poistným do poistných rezerv poisťovne. Zároveň však rešpektujú, že poistné plnenie je vyplatené iba tým, ktorým nastane poistná udalosť. Druhým princípom poistenia je princíp podmienenej návratnosti. Tento princíp znamená, že poistná náhrada sa poskytne poistenému iba v prípade, pokiaľ nastane poistná udalosť, ktorá bola dopredu dohodnutá v poistnej zmluve a v poistných podmienkach. Posledným princípom je princíp neekvivalentnosti. Znamená, že poistné plnenie nie je závislé na výške plateného poistného. Fungovanie poistenia na základe týchto princípov sa líši od ostatných ekonomicko–peňažných vzťahov.

Práva a povinnosti účastníkov poistného vzťahu[upraviť | upraviť zdroj]

Práva a povinnosti účastníkov poistného vzťahu sú upravené v právnych predpisoch. Poistiteľ je povinný v prípade vzniku poistnej udalosti poskytnúť poistné plnenie. Poistná udalosť je bližšie vymedzená zákonom, rovnako je v zákone upravené právo na plnenie z poistnej udalosti, vymedzenie osoby, ktorej je poistiteľ povinný poskytnúť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti a rovnako aj výška plnenia poistiteľa. Ďalej je poistiteľ povinný poskytnúť poistenému primeranú zálohu na poistné plnenie v prípade, že o ňu poistený požiada a ide o situáciu, kedy šetrenie poistnej udalosti, ktoré je potrebné pre stanovenie výšky škôd, trvá dlhšie ako 3 mesiace. Poistiteľ má právo na úhradu poistného a rovnako má právo znížiť poistné plnenie. Je oprávnený požadovať náhradu čiastok vyplatených z poistenia zodpovednosti za škodu.

Na druhej strane poistník je povinný pri zjednávaní poistenia a pri akejkoľvek zmene poistenia, pravdivo a úplne odpovedať na otázky poistiteľa vzťahujúce sa k danému poisteniu. Ďalej je poistník povinný platiť poistné a v prípade vzniku poistnej udalosti nahlásiť túto skutočnosť bez odkladu poisťovni a podať pravdivé vysvetlenie o vzniku danej poistnej udalosti a doložiť požadované doklady. Poistený má zo zákona právo byť informovaný o rozsahu a obsahu uzatvoreného poistenia, má právo na výplatu poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti. Výplata poistného plnenia musí byť vyplatená najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy bolo šetrenie poistnej udalosti ukončené. Poistený má právo požiadať poistiteľa o poskytnutie primeranej zálohy na poistné plnenie v prípade, že šetrenie poistnej udalosti neskončilo do 3 mesiacov.

Poistenie vzniká uzavretím poistnej zmluvy a to prvým dňom po uzavretí poistnej zmluvy, alebo dňom dohodnutým v poistnej zmluve. Povinnosti z poistenia všeobecne začínajú plynúť nultou hodinou nasledujúceho dňa po dni uzavretia poistnej zmluvy, no je možné dohodnúť aj iný termín.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. SLOV-LEX. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník [online]. Slov-lex, [cit. 2023-05-18]. Dostupné online.