Práva polície

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zásah poriadkovej polície (Česko)

Práva polície je súbor legislatívnych predpisov upravujúcich činnosť príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky

Oprávnenie požadovať vysvetlenie[upraviť | upraviť zdroj]

Policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k odhaleniu trestného činu alebo priestupku. V prípade potreby je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila za týmto účelom na útvar Policajného zboru. Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania (Policajt o tom musí vopred poučiť.) Predvedenú osobu musí policajt po podaní vysvetlenia prepustiť alebo ihneď odovzdať orgánom činným v trestnom konaní. Osoba, ktorá sa dostaví na podanie vysvetlenia, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého zárobku. (Náhradu poskytuje Policajný zbor.) Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie. Nárok na náhradu zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní (Oprávnenú osobu je nutné o tom vopred poučiť.)

Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Policajt je oprávnený vyzvať osobu, aby preukázala svoju totožnosť. Dokladom totožnosti je občiansky preukaz, prípadne cestovný pas. (Okrem toho sa za doklad totožnosti považuje len preukaz poslanca NR SR, preukaz člena vlády, služobný preukaz sudcu, prokurátora alebo príslušníka ozbrojeného zboru prípadne potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu.) Preukaz totožnosti teda nie je možné nahradiť iným dokladom (napr. vodičským preukazom).

Ak osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, môže ju policajt predviesť na útvar Policajného zboru za účelom zistenia totožnosti. Ak osoba nemôže preukázať meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu na mieste ani po poskytnutí súčinnosti, môže ju policajt takisto predviesť. Ak sa na základe oznámených údajov ani v evidenciách obyvateľov nepodarí zistiť totožnosť osoby, musí osoba strpieť snímanie daktyloskopických odtlačkov, zhotovovanie obrazových záznamov, vonkajšie meranie tela, zisťovanie zvláštnych telesných znamení a pod. (Vonkajšie meranie tela a zisťovanie zvláštnych znamení musí vykonať osoba rovnakého pohlavia.)

Ak ani potom nie je zistená totožnosť osoby, musí ju policajný orgán najneskôr po 24 hodinách od zadržania prepustiť alebo odovzdať súdu.

Oprávnenie na zaistenie osoby[upraviť | upraviť zdroj]

Policajt je oprávnený zaistiť osobu:

 • ak svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok,
 • ak je pristihnutá pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to potrebné na objasnenie veci,
 • ak sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je tu súvislosť so spáchaným trestným činom.

Policajt je povinný odovzdať zadržanú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu. Zaistenie nesmie trvať viac ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody. Zaistenej osobe sa umožní na jej požiadanie vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb alebo advokáta. Zaistená osoba (alebo zadržaná či zatknutá osoba, alebo predvádzaná osoba, ktorá sa pokúsila o útek alebo sa správa agresívne) je umiestnená do cely policajného zaistenia. Pre umiestneným jej policajt odoberie veci, ktorými by mohla ohroziť svoj alebo cudzí život alebo zdravie. Do cely sa umiestňujú oddelene osoby rôzneho pohlavia, osoby mladšie ako 18 rokov a dospelí a osoby, proti ktorým sa bude viesť spoločné trestné konanie. Do cely nemožno umiestniť osobu pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo liekov. Ak je osoba zranená alebo upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, policajt zaistí lekárske ošetrenie a vyžiada vyjadrenie lekára, či môže byť osoba umiestnená v cele. Cela musí byť hygienicky vyhovujúca a zodpovedať účelu zaistenia osoby. Ak osoba v cele nemá dostatočný odev alebo jej odev je hygienicky nevyhovujúca, požičia jej odev útvar Policajného zboru. Strava sa osobe poskytuje spravidla do šiestich hodín od umiestnenia do cely. Osoba umiestnená v cele môže podávať návrhy, podnety a sťažnosti. Písomné sťažnosti sa odovzdajú veliteľovi útvaru Policajného zboru na ďalšie riešenie. Ústne podané policajt spíše a odovzdá veliteľovi.

Oprávnenie zaistiť vec[upraviť | upraviť zdroj]

Policajt je oprávnený zaistiť vec maximálne na 90 dní, ak je podozrenie, že vec súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku. Vydá o tom potvrdenie.

Oprávnenie odňať zbraň[upraviť | upraviť zdroj]

Policajt sa môže presvedčiť, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá zbraň, a ak ju má, odňať ju. Po skončení zákroku zbraň vráti alebo vydá potvrdenie o jej odňatí.

Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku[upraviť | upraviť zdroj]

Dopravný policajt vykonávajúci dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

Policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona oprávnený dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku.

Je zároveň oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku:

 • ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku bol spáchaný trestný čin,
 • pri pátraní po hľadaných osobách, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných látkach, veciach, pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti určených osôb[upraviť | upraviť zdroj]

Policajný psovodvykonáva prehliadku batožiny na letisku (USA)

V súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti určených osôb môže policajt vykonať prehliadku osôb, batožiny, vecí a dopravných prostriedkov nachádzajúcich sa v priestore, z ktorého by bolo možné ohroziť bezpečnosť určených osôb (no len vtedy, ak tieto osoby na jeho výzvu uvedený priestor ihneď neopustia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania). Prehliadka nesmie sledovať iný záujem než zaistenie bezpečnosti určených osôb.

Policajt má takisto oprávnenie prikázať osobe, aby zostala na mieste, či aby nevstupovala do určeného priestoru, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných osôb.

Oprávnenie otvoriť byt[upraviť | upraviť zdroj]

Policajt je oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doň a vykonať opatrenia:

 • ak je ohrozený život alebo zdravie osoby, ak hrozí závažná škoda na majetku a vec neznesie odklad alebo ak sa v byte zdržuje páchateľ úmyselného trestného činu a nerešpektuje výzvy polície na jeho opustenie
 • ak je v byte zomretá osoba.

Pri otvorení bytu sa zabezpečí prítomnosť nezúčastnenej osoby (ak nehrozí nebezpečenstvo z omeškania a ak by nebol ohrozený život alebo zdravie). Policajt po vykonaní služobného zákroku vyrozumie nájomcu bytu a uzatvorí byt.

Donucovacie prostriedky[upraviť | upraviť zdroj]

Donucovacími prostriedkami sú:

 • hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany
 • prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku (obušky, obranné tyče, štíty, slzotvorné prostriedky, elektrické paralyzátory)
 • putá
 • služobný pes
 • vytláčanie motorovými vozidlami a koňmi
 • technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku (papuča - ak dopravný prostriedok stojí na mieste, kde je to zakázané a vodič sa v blízkosti nezdržuje)
 • zastavovací pás a iné na zastavenie dopravného prostriedku
 • vodná striekačka
 • zásahová výbuška
 • úder strelnou zbraňou
 • hrozba zbraňou
 • varovný výstrel do vzduchu
 • zbraň (o. i. zneškodnenie zvieraťa ohrozujúceho zdravie)

Použitie každého z donucovacích prostriedkov je presne vymedzené. Pred použitím donucovacích prostriedkov je policajt povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitý donucovací prostriedok. Od výzvy a výstrahy môže upustiť, ak je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti. Donucovací prostriedok nesmie byť zjavne neprimeraný nebezpečnosti útoku. Pri použití zbrane musí policajt dbať na to, aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje. Ak pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu, je policajt povinný, ak to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť jej lekárske ošetrenie. Policajt musí hlásiť nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom použil donucovacie prostriedky.