Reštrukturalizácia (konkurzné právo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Reštrukturalizácia je (na Slovensku od roku 2006) zákonom riadené ozdravenie podniku, s cieľom uspokojiť veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze.[1] Reštrukturalizácia je alternatívou k likvidačnému konkurzu. Na Slovensku sa reštrukturalizácia riadi Zákonom 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Do roku 2005 sa na Slovensku namiesto reštrukturalizácie používal inštitút nazývaný vyrovnanie, ktorý bol prevzatý z rakúsko-nemeckého práva, ale neosvedčil sa.

Právne predpisy upravujúce konkurzné právo po celom svete umožňujú predísť krízovej situácii podnikateľov alebo aspoň minimalizovať jej nepriaznivé dôsledky tým, že sa snažia vytvoriť právne inštitúty, za pomoci ktorých môže dlžník predísť likvidačnému konkurzu. Podstatou takýchto postupov je zabezpečenie právnej ochrany dlžníka pred jeho veriteľmi a to najmä zabránenie výkonu exekúcií a zabránenie výkonu zabezpečovacích práv. Poskytnutím právnej ochrany dlžníkovi sa vytvorí priestor pre sanačné konanie, ktorým sa má dosiahnuť ekonomická záchrana dlžníka. Sanačné konanie, ktoré sa na Slovensku označuje ako reštrukturalizačné konanie, umožňuje dlžníkovi počas jej priebehu pokračovať v podnikateľskej činnosti a to pod dohľadom súdu, reštrukturalizačného správcu a samozrejme veriteľov.

Reštrukturalizácia má zákonom prísne stanovený postup a určené procesné lehoty, to všetko tak, aby nemohlo prísť k neúmernému predlžovaniu celého konania. Podmienkou reštrukturalizácie je uspokojenie pohľadávok veriteľov dlžníka v reštrukturalizácii vo väčšom rozsahu ako by boli uspokojené v prípade likvidačného konkurzu, ďalej aby bola zachovaná podstatná časť prevádzky podniku, dlžníkovi musí hroziť úpadok, alebo sa už v úpadku nachádza a dlžník musí byť podnikateľským subjektom.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. PORACKÝ, Marek. Čo by ste mali vedieť o reštrukturalizácii. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2015-04-19. Dostupné online [cit. 2024-04-08]. ISSN 1336-1996.