Sestra (zdravotníctvo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Detská sestra
sestra (neoficiálne: zdravotný brat)

Sestra (iné názvy: mimo súčasných právnych predpisov aj zdravotná sestra, expresívne sestrička; pre mužov aj zdravotný brat[1]) je zdravotnícky pracovník zodpovedajúci za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Riadi poskytovanie starostlivosti v ambulantnej, ústavnej a domácej sfére. Sestra zodpovedá aj za riadenie nižšieho zdravotníckeho personálu (napríklad: sanitár).

Pojem sestra[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasné právne predpisy používajú výraz „sestra“ (v súčasnosti napr. zákon č. 578/2004, predtým zákon č. 277/1994, pričom príslušný paragraf v ňom bol pridaný až od 1.8.1998). Staršie právne predpisy používali výraz „zdravotná sestra“ (vyhláška č. 79/1981 Zb. [bola účinná do 27.3.2002], predtým vyhláška č. 77/1971 Zb. a predtým vyhláška č. 44/1966 Zb.). Pokiaľ ide o mužský rod, žiaden z týchto predpisov neuvádza tvary pre oba rody jednotlivých pracovníkov v zdravotníctve (napr. sa uvádza len tvar lekár, nie aj tvar lekárka; farmaceut, nie aj tvar farmaceutka atď.), otázku tvaru pre mužský rod k slovu „sestra“ teda nechávajú otvorenú. Súčasná kodifikačná príručka Krátky slovník slovenského jazyka[2] (a staršie rovnako už napr. Peciarov Slovník slovenského jazyka[3]) uvádza tvar „sestra“ aj tvar „zdravotná sestra“ pre ženský rod a (od roku 1997[4]) tvar „zdravotný brat“ pre mužský rod.

História povolania[upraviť | upraviť zdroj]

Históriu povolania môžeme rozdeliť na tri celky:

 1. Neprofesionálny celok - historicky najdlhšie obdobie, už v najstarších dobách mal človek potrebu starostlivosti o seba a o svoje zdravie, zdravie rodiny a príbuzných. Túžba udržania zdravia súvisela s prežitím jedinca. Dominujúce postavenie prislúchalo ženám. Vedomosti si predávali s pokolenia na pokolenie. Na liečenie používali prírodné zdroje. Tento celok starostlivosti prevládal až do príchodu kresťanstva, avšak sa s ním môžeme stretnúť aj v dnešnej dobe.
 2. Charitatívny celok - starostlivosť sa vyvíjala spolu s kresťanstvom. Úzko súvisí zo zakladaním mníšskych rádov. Starostlivosť bola zameraná na uspokojovanie najnákladnejších potrieb chorého (napr. teplá strava, teplo, ...)
 3. Profesionálny celok - starostlivosť sa rozvíjala spolu s rozvojom medicíny a zo vznikom nemocníc. Zakladateľkou je Florence Nightingaleová.

Florence Nightingaleová sa narodila 12. mája 1820 a zomrela v roku 1910. Pokladáme ju za prvú teoretičku v odbore ošetrovateľstvo. Je považovaná za symbol ošetrovateľstva, ako vedného odboru. Založila v roku 1860 prvú zdravotnícku školu v Londýne, kde sa mohli sestry profesionálne vzdelávať. V deň jej narodenia, t.j. 12. máj sa oslavuje Medzinárodný deň sestier.

Ošetrovateľská starostlivosť[upraviť | upraviť zdroj]

Ošetrovateľská starostlivosť - je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra a za ktorú si je sestra právne zodpovedná. Kompetencie a rozsah starostlivosti poskytovanej sestrou upravuje vyhláška 364/2005 Z.z. Ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje formou ošetrovateľského procesu. Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti spolupracujú aj nižší zdravotnícki pracovníci, sestra riadi ich činnosti pri poskytovaní starostlivosti.

Kategórie povolania a vzdelávanie sestier[upraviť | upraviť zdroj]

 • Sestra s úplným stredoškolským vzdelaním, ukončenou maturitnou skúškou v odbore: všeobecná sestra, zdravotná sestra, detská sestra, ženská sestra.
 • Sestra s vyšším odborným vzdelaním, ukončeným v odbore: diplomovaná všeobecná sestra.
 • Sestra s vysokoškolským vzdelaním I., II. a III. stupňa, ukončeným v odbore: ošetrovateľstvo.
 • Sestra so špecializáciou, s ukončením špecializačného vzdelania, ktorá je erudovaná na poskytovanie špecializovaných výkonov v príslušných odboroch špecializácie (napríklad chirurgická, interná, pediatrická špecializácia, ...)
 • Sestra s certifikátom, s ukončeným certifikátom na vykonávanie určitého odborného výkonu.

Základné vzdelávanie sestier[upraviť | upraviť zdroj]

Vzdelanie sestier je ako jedno z mála povolaní regulované zákonom 578/2004 Z.z a pri povolaní sestra, platí princíp sústavného (celoživotného) vzdelávania v príslušnom povolaní.

Špecializačné a certifikačné vzdelávanie[upraviť | upraviť zdroj]

Zákon 296/2010 Z.z. ustanovuje zoznam špecializačných odboroch a sústavu certifikovaných činností pre sestru.

Špecializačné odbory

Špecializačné odbory s dĺžkou minimálne jeden rok:

 • anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • inštrumentovanie v operačnej sále
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
 • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
 • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
 • ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
 • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

Špecializačné odbory s dĺžkou jeden rok, po získaní II. vysokoškolského vzdelania v odbore ošetrovateľstvo :

 • ošetrovateľstvo v zdraví pri práci
 • revízne ošetrovateľstvo

Certifikované pracovné činnosti

 • audiometria
 • endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
 • funkčné vyšetrovacie metódy
 • invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii
 • kalmetizácia
 • klasifikačný systém v zdravotníctve
 • ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
 • ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii
 • ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách
 • ortoptika a pleoptika
 • paliatívna ošetrovateľská starostlivosť
 • starostlivosť o drogovo závislých
 • sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
 • vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike

Certifikované pracovné činnosti, po získaní II. vysokoškolského vzdelania v odbore ošetrovateľstvo:

 • psychoterapia

Výkon praxe sestry[upraviť | upraviť zdroj]

Sestra vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť na základe svojich kompetencií stanovených vyhláškou 95/2018 Z.z. pomocou ošetrovateľského procesu a stanovuje sesterskú diagnózu podľa vyhláška 306/2005 Z.z.

Sestra okrem zabezpečovania starostlivosti v ambulantnej a ústavnej forme poskytuje starostlivosť aj v domácom prostredí formou ADOS (agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti).

Sestra je právne zodpovedná za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Lekár zodpovedá za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Lekár spolupracuje so sestrou a sú si pri poskytovaní starostlivosti rovnocenný. Nadriadeným sestry je vedúca sestra oddelenia a námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť a nie lekár.

Sestra tiež vedie zdravotnú dokumentáciu, presnejšie jej ošetrovateľskú časť. Za druhú časť, zdravotnú, je zodpvedný lekár.

Zoznam sesterských diagnóz na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Zoznam sesterských diagnóz na území Slovenska ustanovuje vyhláška 306/2005 Z.z., ktorá stanovuje diagnózy používané sestrou, súčet sesterských diagnóz používaných v praxi je 328. Sestra je povinná každému pacientovi pri prijme stanoviť sesterské diagnózy, počas hospitalizácie riešiť stanovené diagnózy a po prepustení pacienta napísať prepúšťaciu ošetrovateľskú správu, kde stanový sesterské diagnózy pri ukončení hospitalizácie pacienta, ktoré musí riešiť sestra všeobecného lekára pacienta alebo agentúrna sestra (sestra pracujúca v ADOS).

Sesterské diagnózy[upraviť | upraviť zdroj]

 • A 100 - 109 Adaptácia
 • A 110 - 119 Aktivita
 • A 120 - 129 Alergická reakcia
 • B 100 - 109 Bezmocnosť, beznádej
 • D 110 - 119 Dekubit
 • D 110 - 119 Dojčenie
 • D 120 - 129 Dýchanie
 • E 100 - 119 Edukácia a vedomosti
 • I 100 - 109 Intoxikácia
 • I 110 - 119 Izolácia sociálna
 • I 120 - 129 Infekcia
 • K 100 - 109 Komunikácia
 • K 110 - 129 Koža a tkanivá
 • P 100 - 119 Psychické stavy a procesy
 • R 100 - 109 Rast a vývin
 • R 110 - 119 Rodina
 • R 120 - 129 Rola
 • S 100 - 119 Sebaopatera
 • S 120 - 129 Sebakoncepcia
 • S 130 - 139 Sexualita
 • S 140 - 149 Spánok
 • S 150 - 159 Spolupráca
 • T 100 - 109 Telesné tekutiny
 • T 110 - 119 Telesná teplota
 • V 100 - 119 Vyprázdňovanie
 • V 120 - 139 Výživa
 • Z 100 - 119 Zmyslové vnímanie

Sesterská diagnostika vo svete[upraviť | upraviť zdroj]

Vo svete používajú na diagnostiku deficitov u pacientov rôzne systémy. Buď sú to národné, ako na Slovensku vyhláška 306/2005 Z.z. alebo nadnárodné systémy ako je NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), NIC, NOC, POP (Praxisorientierte Pflegediagnostik) - využíva sa v nemecky hovoriacich krajinách. Každá krajina civilizovaného sveta sa musela zaviazať Medzinárodnej rade sestier (ICN), že bude používať buď národnú alebo nadnárodnú klasifikáciu diagnóz pre prácu sestier.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. brat. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 75.
 2. sestra. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 662.
 3. sestra. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 4. brat. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Veda, 1997. 943 s. ISBN 80-224-0464-0. S. 73.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]