Skalná kosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Skalná kosť (lat. os petrosum, pyramis) je hlavnou súčasťou skalnej časti spánkovej kosti. Svojim tvarom pripomína pyramídu, ktorej dlhá os smeruje zozadu dopredu a z boku smerom k stredu, a ktorá zapadá medzi veľké krídlo klinovej kosti a telo záhlavnej kosti. S veľkým krídlom sa spája klinovoskalným chrupkovým spojením (synchondrosis sphenopetrosa), so záhlavnou kosťou skalnozáhlavným chrupkovým spojením (sychondrosis petrooccipitalis). V oblasti hrotu je spojenie neúplné a nachádza sa tam jarmový otvor (foramen lacerum). Vzadu v oblasti bázy prechádza skalná kosť do hlávkového výbežku (processus mastoideus).

Skalná kosť má 4 plochy:

 • prednú (facies anterior) - v lebečnej dutine, smeruje šikmo dopredu a hore; dá sa na nej rozlíšiť:
  • impressio trigeminalis (vtlačok trojklanného nervu) - jamka v oblasti hrotu pyramídy, v ktorej leží ganglion semilunare (polmesiačikovité ganglion) V. hlavového nervu
  • hiatus canalis nervi petrosi majoris a sulcus nervi petrosi majoris (otvor kanála väčšieho skalného nervu a brázda väčšieho skalného nervu) - otvor a dopredu k hrotu pyramídy smerujúci odtlačok laterálne od impresie, ktorým prebieha nervus petrosus major (väčší skalný nerv)
  • hiatus canalis nervi petrosi minoris a sulcus nervi petrosi minoris (otvor kanála menšieho skalného nervu a brázda menšieho skalného nervu) - otvor a dopredu k hrotu pyramídy smerujúci odtlačok laterálne od predchádzajúcej brázdy, ktorým prebieha nervus petrosus minor (menší skalný nerv)
  • tegmen tympani (strieška bubienkovej dutiny) - za otvormi a brázdami, tvorí strechu stredoušnej dutiny
  • eminentia arcuata (oblúkovitá vyvýšenina) - za strieškou, ktorú vytvára predný polkruhový kanál vnútroušného labyrintu
 • zadnú (facies posterior) - v lebečnej dutine, smeruje šikmo dozadu a je orientovaná vertikálne; hranicu medzi prednou a zadnou plochou tvorí hrana (margo superior, crista pyramidis), na ktorú sa upína tentorium cerebelli (mozočkový šiator). Na zadnej ploche sa nachádzajú tieto anatomické útvary:
  • porus acusticus internus (vnútorný zvukový otvor), ktorý tvorí vstup do vnútorného zvukovodu (meatus acusticus internus)
  • fossa subarcuata (podoblúková jama) - jamka za vnútorným zvukovým otvorom
  • apertura canaliculi vestibuli (otvor kanálika predsiene) je vyústenie canaliculus vestibuli (kanálika predsiene) za fossa subarcuata; v kanáliku sa nachádza ductus endolyphaticus (vnútromiazgový kanál), ktorý je v oblasti otvoru slepo ukončený
  • incisura jugularis (jarmový zárez) na zadnom okraji, tvoriaci spolu so záhlavnou kosťou foramen jugulare (jarmový otvor); cez tento otvor z lebky vystupuje vena jugularis interna (vnútorná hrdlová žila)
 • dolnú (facies inferior) - tvorí spodnú vonkajšiu plochu lebečnej bázy; nachádzajú sa na nej tieto anatomické útvary:
  • apertura externa canalis carotici (vonkajší otvor krčnicového kanála), pokračujúci v kosti dopredu a mediálne ako canalis caroticus (krčnicový kanál) a vystupujúci v oblasti hrotu pyramídy ako apertura interna canalis carotici (vnútorný otvor krčnicového kanála); cez tento kanál vstupuje do lebky vnútorná krčnica (arteria carotis interna)
  • fossa jugularis (hrdlová jama) - jamka za canalis caroticus; nadväzuje na foramen jugulare
  • medzi canalis caroticus a fossa jugularis sú dva drobné kanáliky: canaliculus tympanicus (bubienkový kanálik), do ktorého vstupuje vetva IX. hlavového nervu nervus tympanicus (bubienkový nerv) a ktorý pokračuje dopredu ako nervus petrosus minor v príslušnej brázde na prednej ploche pyramídy; hneď vedľa neho ale ďalej od bočnej steny lebky je vyústenie canaliculus cochleae (kanálik slimáka)
  • canaliculus mastoideus (hlávkový kanálik) - začína na prednej stene fossa jugularis, prechádza ním vetva X. hlavového nervu ramus auricularis nervi vagi (ušnicová vetva blúdivého nervu) vyúsťujúca vo fissura tympanomastoidea (bubienkovohlávkovej štrbine) a inervujúca bubienok, vonkajší zvukovod a časť ušnice
 • facies ventrobasalis - tvorí vnútornú stenu bubienkovej dutiny, kryje ju os tympanicum (bubienková kosť); anatómia tejto dutiny je bližšie opísaná v samostatnom článku.
  • promontorium (predhorie) - zaoblené vyklenutie do stredoušnej dutiny, nachádzajúce sa uprostred plochy, kryje prvý závit slimáka vnútorného ucha
   • sulcus promontorii alebo sulcus nervi tympanici (brázda predhoria alebo brázda bubienkového nervu) - zvislá ryha na promontóriu, v ktorej leží nervus tympanicus (ten smerom nahor vystupuje stropom stredoušnej dutiny ako nervus petrosus minor)
   • fenestra vestibuli (predsieňové okno) - otvor na zadnom hornom okraji promontória, do ktorého je zasadený stredoušná kosť strmienok
   • fenestra cochleae (slimákové okno) - otvor na zadnom dolnom okraji promontória, ktorý je krytý blanou (membrana tympanica secundaria - druhotná bubienková blana)
   • eminentia pyramidalis (pyramídová vyvýšenina) - medzi okienkami, upína sa na ňu šľacha musculus stapedius (strmienkový sval)
  • prominentia canalis semicircularis lateralis (výčnelok bočného polkruhovitého kanála) - horizontálny val nad fenestra vestibuli, tvorený jednou z chodieb vnútroušného labyrintu
  • prominentia canalis facialis (výčnelok tvárového kanála) - prebieha pod predchádzajúcim výčnelkom ako vyklenutie spôsobené priebehom canalis nervi facialis, za okienkami sa stáča kaudálne
   • canaliculus chordae tympani (kanálik struny bubienka) - zo zostupného úseku canalis nervi facialis vstupuje do stredoušnej dutiny, vedie ním vetva nervus facialis menom chorda tympani (struna bubienka), ktorá prechádza stredoušnou dutinou a vystupuje z nej v oblasti fissura petrotympanica (skalnobubienkovej štrbiny)

Plochy sa vpredu zbiehajú do hrotu pyramídy (apex pyramis).

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]