Záhlavná kosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Sagitálny rez lebkou (záhlavná kosť je vyznačená modrou farbou). Zdroj: Gray´s Anatomy, 1918
Záhlavná kosť, vonkajší pohľad. Zdroj: Gray´s Anatomy, 1918
Záhlavná kosť, vnútorný pohľad. Zdroj: Gray´s Anatomy, 1918

Záhlavná kosť (lat. os occipitale) tvorí zadnú časť bázy lebky. Obklopuje veľký alebo záhlavný otvor, foramen magnum. Delí sa na nasledovné základné časti:

  • telo (pars basilaris) pred foramen magnum,
  • bočné časti (partes laterales), laterálne od foramen magnum,
  • šupina záhlavnej kosti (squama ossis occipitalis) za foramen magnum.

Telo záhlavnej kosti (pars basilaris ossis occipitalis)[upraviť | upraviť zdroj]

Časť záhlavnej kosti smerujúca od foramen magnum dopredu a mierne nahor, kde sa spája s klinovou kosťou synchondrózou (synchondrosis sphenooccipitalis), ktorá sa po ukončení rastu mení na synostózu. Na jej vnútornej ploche sa nachádza clivus (lat. svah), plytký žliabok smerujúci nadol k foramen magnum. Na bazálnej alebo spodnej ploche sa nachádza tuberculum pharyngeum, hrbolček v strednej čiare, na ktorý sa pripája hltan.

Bočné časti záhlavnej kosti (partes laterales ossis occipitalis)[upraviť | upraviť zdroj]

Sú uložené laterálne od foramen magnum. Na bazálnej ploche sa tu nachádzajú párové condyli occipitales, kĺbne výrastky, ktoré sú súčasťou kraniovertebrálneho skĺbenia. Ďalej nimi prebieha canalis nervi hypoglossi, kanál, ktorým priečne cez kondyly prebieha XII. hlavový nerv (nervus hypoglossus). Za kondylmi sa nachádza jamka, fossa condylaris, z ktorej pokračuje intrakraniálne canalis condylaris - prechádza ním spojka medzi vnútrolebečným a extralebečným žilovým systémom.

V mieste spojenia pars lateralis so spánkovou kosťou je otvor - foramen jugulare (niekedy je drobným výbežkom čiastočne rozdelený na dorzolaterálnu a ventromediálnu časť); za ním vybieha okraj pars lateralis do výbežku - processus jugularis.

Šupina záhlavnej kosti (squama occipitalis)[upraviť | upraviť zdroj]

Časť osifikuje chondrogénne, časť dezmogénne. S párovou temennou kosťou je spojená švom - sutura lambdoidea.

Na vonkajšom povrchu šupiny sa v strede nachádza hrboľ - protuberantia occipitalis externa, ktorý pokračuje na obe strany lištami - lineae nuchales supremae, na ktoré sa upína povrchová šijová fascia. Pod nimi sú ďalšie paralelne idúce párové lišty - linea nuchalis superior (miesto úponu musculus trapezius - trapézového svalu) a linea nuchalis inferior (miesto úponu väzivových sept medzi jednotlivými vrstvami svalov šije). Crista occipitalis externa je hrana v strednej čiare za foramen magnum, na ktorú sa upína ligamentum nuchae - šijový väz.

Na vnútornom povrchu šupiny sa v strede nachádza protuberantia occipitalis interna, tvoriaca stred vyvýšeniny v tvare kríža, ktorá je odtlačkom žilových splavov - nazýva sa eminentia cruciformis. Eminentia cruciformis delí vnútornú plochu štrbiny na 2 horné jamy pre záhlavné laloky mozgu a dve dolné jamy pre hemisféry mozočka.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Čihák a kol. Anatomie I.
  • Feneis H. Anatomický obrazový slovník. Grada, 1996.
  • Gray´s Anatomy, 1918
  • Sinělnikov R. D. Atlas anatomie člověka. Avicenum, 1970.