Slovné spojenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Slovné spojenie môže znamenať aj ustálené slovné spojenie.

Slovné spojenie je skupina za sebou nasledujúcich slov, ktoré môžu vykonávať niekoľko funkcií, môžu vstupovať do rozličných vonkajších a vnútorných vzťahov.

Sú dva druhy slovných spojení:

Slovné spojenia oboch typov sa riadia rovnakými zákonitosťami syntaxe. Základné dva faktory umožňujúce vstupovanie slov do slovných spojení sú lexikálna a gramatická valencia.

Štruktúra slovných spojení[upraviť | upraviť zdroj]

Klasifikácia podľa slovnodruhovej príslušnosti a poradia členov:

 • verbálno-nominálne spojenia (to see something)
 • verbálno-prepozitívno-nominálne spojenia (to see to something)
 • atď.

Klasifikácia podľa syntaktickej funkcie celého spojenia:

Klasifikácia podľa syntaktického vzťahu medzi členmi:

 • predikatívne slovné spojenie: John works. He went.
 • neprediktívne slovné spojenie:
  • subordinatívne: a red flower, a man of wisdom (red, of wisdom - podriadené členy)
  • koordinatívne: women and children, day and night, do or die

Význam slovných spojení[upraviť | upraviť zdroj]

Podobne ako slová aj slovné spojenia majú:

 • A) lexikálny význam
 • B) gramatický význam

Lexikálny význam[upraviť | upraviť zdroj]

Lexikálny význam slovného spojenia je spojením lexikálnych významov členov slovného spojenia (a red flower = red + flower).

Pri polysémantických slovách významy jednotlivých členov slovného spojenia sú vzájomne od seba závislé, význam celku prevažuje nad jednotlivými významami členov (napr. a blind1 man1 = unable to see(slepý), man1 = a human being(človek) a blind2 copy = blind= illegible (nečitateľný), man2 and wife= man= husband, taktiež- blind= slepý človek, slepá ulička, slepá vášeň, slepý náboj).

Pri monosémantických slovách tiež význam celku prevažuje nad sumou významov členov - pr. atomic weight(atómová hmotnosť) - atomic warefare (atómová vojna)

Taktiež štylistické zaradenie slovného spojenia môže byť iné ako je štylistické zaradenie jeho zložiek:

 • old, boy - neutrálne
 • old boy(oslovenie-priateľko) - informal, old-fashioned
 • big, cheese - neutrálne
 • big cheese - an important person (veľké zviera)- colloquial/slang

Gramatický význam[upraviť | upraviť zdroj]

Gramatický význam je význam gramatickej skladby slovného spojenia. Napr.:

Ship sails - lodné plachty (Adj+N), loď pláva (N+Vfin, pošlite plachty (V+N)
School children: školáci (Adj+N), škoľte deti (V+N)

Gramatický význam nesie v sebe určitý sémantický obsah, ktorý nemusí byť závislý od lexikálneho významu konkrétnych slov.

Vzťah lexikálneho a gramatického významu[upraviť | upraviť zdroj]

Sú od seba závislé a od seba neoddeliteľné, možno to najlepšie pozorovať pri zámernom porušení kolokability (napr. zo štyl. dôvodov): all the sun long - all the day/night/week long - zovšeobecnenie štrukturálneho významu časovej jednotky.

Čím je gramatická štruktúra jednoduchšia tým je sémantická zložitejšia a naopak.

Motivácia slovného spojenia[upraviť | upraviť zdroj]

Delenie:

 • motivované slovné spojenia : význam celku je odvoditeľný z čiastkových lexikálnych významov zložiek a gramatického významu spojenia - a red flower= RED + FLOWER/ vlastnosť + substancia
 • nemotivované slovné spojenia : nemajú túto vlastnosť - sú to ustálené slovné spojenia ( frazeologizmy) - red tape = RED + TAPE /vlastnosť + substancia ALE = byrokratické metódy, papierovanie (je nepočitateľné)

Stupne motivácie - od úplnej cez jej rôzne stupne až k nulovej :

100% black dress - čierne šaty
50% black market -čierny trh - nezákonný obchod
0% black death - mor (14.stor.)