Preskočiť na obsah

Snoezelen

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Snoezelen miestnosť - Spojená škola internátna v Trenčíne

Snoezelen je kombináciou dvoch holandských slov „snuffelen“ a „doezelen“, čo v preklade znamená čuchať a driemať. Pôvodne bol koncept vytvorený ako voľnočasová aktivita pre osoby s ťažkým postihnutím v Holandsku. V súčasnosti sú jeho možnosti využitia širšie. Slúži aj ako forma terapie alebo ako podporný pedagogický prístup. Koncept sa využíva u všetkých cieľových skupín: ľudia s rôznym druhom postihnutia, poruchami správania, autizmom, ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), demenciou, psychiatrickými diagnózami, traumatickými poraneniami mozgu, v paliatívnej starostlivosti a v neposlednom rade u bežnej populácie. Realizuje sa v špecificky upravenom prostredí so svetelnými efektmi, hudbou, zvukmi, vôňami. Prostredie navodzuje príjemnú atmosféru, pocit bezpečia, pohody a zároveň podnecuje k aktivite, skúmaniu, vyvoláva spomienky. Snoezelen je nedirektívny prístup, pri ktorom sa terapeut alebo iný odborník necháva viesť klientom. Ten má vo zvolenom multisenzorickom prostredí dostatok času a priestoru na zaoberanie sa podnetmikomponentmi, má možnosť voľby. Snoezelen musí zakaždým vzbudiť pozitívny zážitok a skúsenosť, všetko je na slobodnej voľbe klienta. Multisenzorické prostredie (tiež označované ako Snoezelen) by malo umožňovať plnú kontrolu v zmysle voľby množstva a intenzity podnetov, pretože len tak je možné prispôsobiť sa individuálnym potrebám a požiadavkám klienta.

Multisenzorické prostredie (Snoezelen)[upraviť | upraviť zdroj]

Multisenzorické prostredie by malo ponúkať širokú škálu podnetov pre všetky zmysly. Niektoré miestnosti sú však budované špeciálne na stimuláciu len jedného alebo dvoch zmyslových systémov. Vestibulárny a proprioceptívny systém môže stimulovať vodná posteľ (stále je základným prvkom mnohých miestností), polohovacie vaky, hojdačky, poprípade bazén naplnený guľôčkami. Na stimuláciu hmatu možno použiť predmety rôznej štruktúry, tvaru, veľkosti alebo váhy. Inou možnosťou je inštalácia hmatovej steny alebo panelu. Netreba zabúdať ani na zaistenie príjemného miesta na sedenie, ležanie, napríklad v podobe kresla alebo hojdacieho kresla. Na stimuláciu čuchu sa používajú rôzne vône, ktoré sú použité cielene k dosiahnutiu určitého stavu alebo dotvoria celkovú atmosféru miestnosti. V prípade osôb s demenciou možno využiť aj fakt, že vône vyvolávajú spomienky a asociácie. Pri stimulácii osôb s demenciou sa dajú okrem klasických vôní použiť aj vône čajov, korenín, byliniek. Nepostrádateľné v multisenzorickej miestnosti sú hudba a zvuky. Hudba, ako nosný alebo dotvárajúci prvok by mala spĺňať určité kritériá. Človek v miestnosti zvuky nielen vníma (prostredníctvom hudby alebo jednoduchých nástrojov), ale mal by byť vedený aj k vlastnej produkcii zvukov. Zrakové podnety poskytuje samotné osvetlenie miestnosti, ktoré môže byť volené cielene. Špecifické postavenie majú komponenty ako bublinkové valce, optické vlákna, projektory s točiacimi sa obrazcami... pomaly sa meniace farby, voda v bublinkovom valci alebo pomaly rotujúce obrazce. Zo zrakových podnetov možno použiť aj známe obrazy, projekciu alebo fotografie.

Snoezelen na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku sa Snoezelen využíva približne od roku 2002, kedy vznikla multisenzorická miestnosť v prvom zariadení pre jednotlivcov s mentálnym postihnutím. V súčasnosti je Snoezelen pomerne rozšírenou metódou práce s osobami s rôznym druhom postihnutia (mentálnym, telesným, poruchami autistického spektra...) najmä v špeciálnych základných školách a domovoch sociálnych služieb. Často sa využíva aj u ľudí s demenciou. Využíva sa aj u ľudí s psychiatrickými diagnózami, poruchami správania alebo v rámci rehabilitácie, aj keď menej často.

Na Slovensku sa v tejto oblasti angažuje občianske združenie 3lobit, ktorého zámerom je šíriť povedomie o koncepcii k čo najširšej cieľovej skupine a skvalitňovať prácu odborníkov v tejto oblasti. Realizuje rôzne vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť a poradenstvo pri zriaďovaní, budovaní a práci v multisenzorických prostrediach. V roku 2011 úspešne zorganizovalo 1. Medzinárodnú konferenciu „Snoezelen a senzorická integrácia v procese učenia“, ktorej sa zúčastnil aj „otec Snoezelenu“ Ad Verheul.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • HRČOVÁ, J. To some aspects of education and support of pupils with severe and multiple disabilities. In ORIEŠČIKOVÁ. H. What will be the next, special educational system? Milano: EDUCatt , 2015. s. 103 - 121, 19 s. ISBN 978-88-6780-767-3.
  • HRČOVÁ, J. Snoezelen ako prostriedok zvyšovania kvality života u osôb s demenciou v zariadeniach sociálnych služieb. In Irena Kamanová. Zborník z XII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 2015. s. 163 - 170, 8 s. ISBN 978-80-89542-50-5.
  • ORIEŠČIKOVÁ, H. - HRČOVÁ, J., Snoezelen. 1. vydanie. Ružomberok: Verbum 2010. 88 stran, ISBN 978-80-8084-639-8.
  • MERTENS, K. Snoezelen – Anwendungsfelder in der Praxis. Modernes lernen, Dortmund 2005, ISBN 978-3-8080-0577-4.
  • SCHWANECKE, F. Snoezelen – Möglichkeiten und Grenzen in verschiedenen Anwendungsbereichen, Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Marburg 2004, ISBN 978-3-88617-310-5.