Technická práca

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Technická práca je práca konaná pracovnou látkou na hriadeli stroja pracujúceho v otvorenom termodynamickom systéme. Môže ísť napríklad o prácu na výstupnom hriadeli parnej alebo vodnej turbíny. Na rozdiel od objemovej práce, je dôsledkom zmeny tlaku tekutiny prúdiacej strojom resp. vyšetrovaným kontrolným objemom. Patrí medzi procesové veličiny a jej hodnota závisí od cesty akou sa látka dostala z vstupného do výstupného stavu.

Označuje sa symbolom , alebo a jej základnou jednotkou je Joule (J).

Špecifická technická práca[upraviť | upraviť zdroj]

V technických aplikáciách pracujúcich v otvorenom systéme je výhodnejšie pracovať so špecifickou technickou prácou vztiahnutou na jeden kilogram pracovnej látky. Na základe prietoku a času je potom možný prepočet na celkovú technickú prácu.

Označuje sa symbolom , alebo a jej základnou jednotkou je J.kg-1.

Výpočet[upraviť | upraviť zdroj]

Pre zjednodušený prípad kvázirovnovážneho procesu, prebiehajúceho malou rýchlosťou (aby bolo možné zanedbať zmenu kinetickej energie) so zanedbaním zmien potenciálnej polohovej energie (napríklad prúdenie plynu) platí rovnica:

po postupnom dosadení :

a úpravách dostávame rovnicu:

    resp.         (J.kg-1)

kde:

  • dq — diferenciál špecifického tepla (J.kg-1)
  • dh — diferenciál entalpie (J.kg-1)
  • dwt — diferenciál špecifickej technickej práce (J.kg-1)
  • du — diferenciál vnútornej energie (J.kg-1)
  • p — tlak (Pa)
  • dp — diferenciál tlaku (Pa)
  • vmerný objem (m3.kg-1)
  • dv — diferenciál merného objemu (m3.kg-1)

Zobrazenie[upraviť | upraviť zdroj]

Zobrazením špecifickej technickej práce pre ľubovoľný proces v p-v diagrame je plocha ohraničená krivkou procesu, zvislou súradnicovou osou (v = 0) a priamkami, ktoré premietajú koncové body krivky na zvislú súradnicú os.

Technická práca v uzavretom systéme[upraviť | upraviť zdroj]

Aj keď sa s technickou prácou operuje najmä pri aplikáciách s prúdiacou pracovnou látkou, je ju možné identifikovať aj v uzavretých systémoch. Ak je napríklad plyn uzavretý v pevnej nádobe, s miešadlom a nádoba je izolovaná, pri otáčaní miešadla sa plyn zahreje, bez výmeny tepla s okolím. Stúpnutie vnútornej energie plynu teda spôsobila dodaná technická práca.


Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Antal, Š.: Termodynamika. 1. vydanie. 1992. Bratislava, SjF STU.