Termínovaný vklad

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Termínovaný vklad je bankový produkt, určený na zhodnotenie voľných finančných prostriedkov. Ide o produkt, ktorý je vhodný pre ľudí, ktorí si plánujú vložiť určitú sumu peňazí na vopred stanovenú dobu (viazanosti). Termínovaný vklad môže byť buď jednorazový alebo automaticky obnovovaný. Jednorazový termínovaný vklad zaniká v termíne svojej viazanosti. Vkladateľ sa pri založení termínovaného vkladu rozhodne, či po skončení splatnosti sa vklad automaticky obnoví na rovnaké obdobie, alebo sa ukončí a prostriedky aj s úrokmi sa prevedú na bežný účet.

Úroky sa pri termínovaných vkladoch buď pripisujú k vkladu pravidelne v určitých intervaloch, alebo ich banka môže prevádzať na bežný účet. Pokiaľ sú pripisované k vkladu, tie sa ďalej úročia čím vkladateľ získava aj úroky z úrokov.

Z pohľadu lehoty viazanosti (fixácie úrokovej sadzby) možno termínované vklady rozdeliť na krátkodobé s lehotou viazanosti od niekoľkých dní do 1 roka a strednodobé s lehotou viazanosti vyššou ako 1 rok. Dlhodobé termínované vklady s lehotou viazanosti dlhšou ako 5 rokov sú zriedkavé.

Úročenie termínovaných vkladov závisí od lehoty viazanosti vkladu a výšky vloženej sumy. Čím je dlhšia viazanosť a čím vyššia je vložená suma, tým je úročenie vkladu vyššie. Lehoty viazanosti si klient zvolí pri zriaďovaní vkladu. Najčastejšie banky ponúkajú termínované vklady na 1,3,6,9 mesiacov a potom 1 až 5 rokov.

Predčasné výbery z termínovaného vkladu pred uplynutím lehoty viazanosti sú zväčša spoplatňované. Tieto poplatky sú vo forme časti zarobených úrokov, prípadne niektoré banky strhnú aj celý úrok. V súčasnosti sú termínované vklady v ponuke všetkých obchodných bánk na Slovensku.

Termínované vklady sú chránené Fondom ochrany vkladov.

Termínovaný vklad predstavuje pre banku pomerne stabilný finančný zdroj, ktorý môže využívať pre svoje aktívne operácie (poskytovanie úverov).