Trhová konkurencia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Trhová konkurencia je proces, v ktorom sa stretávajú subjekty trhu, pričom každý z nich sa snaží dosiahnuť maximálnu hmotnú výhodu. Je to jeden z prvkov trhového mechanizmu.

Delí sa na:

 • Konkurencia medzi ponukou a dopytom – kompromis medzi dopytom a ponukou – rovnovážna cena
 • Konkurencia medzi spotrebiteľmi – tzv. konkurencia na strane dopytu , prejavuje sa najviac v období, keď dopyt prevyšuje ponuku, teda keď nastane nedostatok určitého tovaru na trhu
 • Konkurencia medzi výrobcami – tzv. konkurencia na strane ponuky, snaha výrobcu o maximalizáciu zisku a posilnenia svojej pozície na trhu. Snaha vytlačiť konkurenta najzjavnejšie v období, keď ponuka prevyšuje dopyt.

Konkurencia medzi výrobcami sa môže uskutočňovať v dvoch základných formách:

 • Cenová konkurencia – využíva ako nástroj boja cenu. Výrobcovia dobrovoľne znižujú cenu tovarov. Snažia sa prilákať k sebe spotrebiteľa i za cenu dočasnej straty. Snaha o posilnenie pozície na trhu, zničenia konkurencie
 • Necenová konkurencia – je založená na získaní zákazníka inými metódami ako cenovými. Napr. reklama, vyššia kvalita, dizajn, servis…

Z hľadiska podmienok, aké majú jednotliví výrobcovia na trhu, hovoríme o dokonalej a nedokonalej konkurencii.

  • Dokonalá konkurencia – by teoreticky existovala len vtedy, ak by všetci účastníci na trhu mali vytvorené úplne rovnaké podmienky. Model dokonalej konkurencie by fungoval ak by existovali:
  • veľký počet podnikov
  • malý(žiadny) vplyv na trhovú cenu
  • dokonale homogénne produkty
  • možnosti substitúcie produktov
  • voľný vstup a výstup z odvetvia
  • dokonalá informovanosť
 • Nedokonalá konkurencia – reálne funguje a zahŕňa už aj monopolové prvky. Medzi jej základné znaky patria:
  • podnik môže v menšej alebo väčšej miere ovplyvňovať cenu
  • neúplnosť, rôznorodosť informácií
  • bariéry pre vstup do odvetvia
  • produkt je diferencovateľný
 • Monopolistická konkurencia – trh určitého tovaru, ktorý vyrábajú viacerí výrobcovia
 • oligopol – malý počet veľkých konkurujúcich si firiem disponuje takou ekonomickou silou, že čiastočne obmedzuje vstup ďalších firiem na trh daného odvetvia
 • monopol – existuje len jeden výrobca určitého tovaru, ktorý nemá žiadnu konkurenciu, a na základe toho môže určovať monopolistické ceny.