Waldorfská škola

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Jej reprezentantom je filozof a pedagóg Rudolf Steiner (1861 – 1925). V dnešnej organizačnej štruktúre je jednotná, dvanásťročná. V trinástej triede pripravujú žiakov na maturitu. Finančne zabezpečujú školy rodičia, sponzori, spolky a učitelia, čiastočne prispieva štát. V zmysle vlastníctva sú školay štátne aj súkromná. Školy navštevujú žiaci z rozličného sociálneho prostredia. Waldorfská škola má vlastné učebné osnovy odlišné od štátnych vzdelávacích programov.. Obsah určujú učitelia podľa miestnych podmienok. Škola má tri stupne (bez materskej školy): • V materskej škole je ťažisko výchovy detí v napodobňovaní a hre. Námetové hry, tvorivé, motivujú deti na aktivitu a súčasne na rečové prejavy. Veľa času venujú deti spevu, hudbe, maľovaniu, modelovaniu a tancu. • Na nižšom stupni (1. – 4. ročník) sa žiaci učia spisovne sa vyjadrovať. Počúvajú a reprodukujú rozprávky, riekanky, básničky, pričom dodržiavajú rytmus reči a melódiu. Učia sa dva cudzie jazyky, a to formou piesní, krátkymi dialógmi, básničkami. Postupne sa učia písať cviky na uvoľnenie ruky, kreslia disciplinované tvary, znaky. Písaním písmen poznávajú hlásky a ich artikuláciu. Čítať sa učia v 2. ročníku. Podobne ako u nás prvouka je vo waldorfskej škole od 3. ročníka vlastiveda, prírodné znaky z okolia. V ručných prácach zhotovujú jednoduché výrobky, praktické, farebné. Hrajú na píšťalu, flautu a ďalšie nástroje, pričom kladú hlavný dôraz na estetický prejav a umelecký zážitok. V matematike žiaci poznávajú číselný rad a násobky čísel. Škola je bohato vybavená pomôckami. Učitelia zdôrazňujú motiváciu a tvorivosť žiaka. • Na nižšom aj strednom stupni (5. – 8. ročník) má dominantné postavenie triedny učiteľ, ktorý sprevádza svoju triedu od 1. až po 8. ročník.. V jazykoch sa učia gramatiku, pravopis a štylistiku. V matematike algebru, geometriu, aritmetiku. Vlastivedu členia na biológiu, botaniku, zemepis, chémiu a fyziku. Telesná výchova obsahuje rytmiku, gymnastiku, atletiku a loptové hry. Metodické postupy sú v mnohom podobné z predchádzajúceho obdobia. Učitelia uplatňujú praktický zreteľ. Napríklad: žiaci píšu listy, vyplňujú úradný spis, formuláre, samostatnou prácou riešia problémy svojho okolia. Umelecky sa angažujú v divadle, hudbe, speve – často spolu s rodičmi. Ručné práce vykonávajú v dielňach, v záhrade, za dozoru odborného učiteľa. Spracovávajú veci z dreva, kovu, kože a textilu. Učia sa pliecť, šiť, háčkovať a pri všetkom dbajú na estetický vzhľad. V niektorých školách oboznamujú žiakov s elektrotechnikou. • Vyšší stupeň (9. – 12. ročník). Na tomto stupni vyučujú odborní učitelia. Pokračuje výučba umeleckých a praktických predmetov. Využíva sa a podporuje záujem žiakov, aby sa začal pripravovať na svoje budúce povolanie. Učitelia zdôrazňujú logické myslenie, estetiku, citové zážitky pri recitácii, speve, hre v orchestri, divadle, a to často v cudzom jazyku. Žiaci organizujú iniciatívne viaceré podujatia. Vo waldorfskej škole učia katolícki aj evanjelickí učitelia. Žiaci bez cirkevného vierovyznania majú voľne poznať kresťanstvo, prežívajú kresťanské sviatky a slávnosti. Zvláštnosťou waldorfskej školy je vyučovanie po epochách, hlavne v kognitívnych predmetoch, ale niekedy aj v jazykoch. pracovnom vyučovaní. Epoche sú určené 2 hodiny denne na začiatku vyučovania a to počas štyroch týždňov alebo v nekognitívnych predmetoch dvojhodinovka týždenne počas celého mesiaca či dvoch.. Rozsah a intenzita vyučovania je závislá na učiteľoch. Vo waldorfskej škole žiakov neznámkujú, ale hodnotia písomným hodnotením. Po 12. ročníku dostanú žiaci vysvedčenie podľa vykonanej skúšky. Na Slovensku v súčasnosti pôsobia 2 školy waldrofského typu:

  • Súkromná základná škola waldorfská, Bratislava[1]
  • Súkromá základná škola waldorfská, alokované pracovisko Košice[2]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]