Wikipédia:Deň finančnej gramotnosti/Pravidlá

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Súťaž   Súťažné heslá   Pravidlá   Súťažiaci   Pomocník   Diskusia    

I. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Nadácia PARTNERS Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika IČO: 42128986 Organizácia je registrovaná v Registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky reg. č. 203/Na- 2002/888 (ďalej len „Nadácia PARTNERS“)

a

Wikimedia Slovenská republika Dom služieb ALFA, Februárová 1478/2, 958 01 Partizánske, Slovenská republika IČO: 42277591 Organizácia je registrovaná v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. (ďalej len „Wikimedia Slovenská republika“)

(Nadácia PARTNERS a/alebo Wikimedia Slovenská republika ďalej len „usporiadateľ“).

II. Ciele súťaže sú:

 1. Rozširovanie finančnej gramotnosti na Slovensku medzi súťažiacimi, ako aj medzi čitateľmi Wikipédie.
 2. Podpora naplnenia základného cieľa Nadácie PARTNERS - dlhodobého efektívneho finančného vzdelávania
 3. Podpora tvorby na slobodnej internetovej encyklopédii Wikipédia, ktorú spravuje americká nezisková organizácia Wikimedia Foundation, Inc.
 4. Rozširovanie povedomia o slobodných licenciách a zvlášť o licenciách Creative Commons.

III. Časový harmonogram súťaže

Začiatok súťaže - 8.9.2014 o 00:01 hod.

Ukončenie súťaže - 7.11.2014 o 23:59 hod.

IV. Účasť na súťaži

 1. Súťaž je určená novým aj už existujúcim registrovaným fyzickým osobám na webstránke slovenskej Wikipédie (http://sk.wikipedia.org).
 2. Účastníkom súťaže sa stane každá fyzická osoba, ktorá:
  a) je registrovaná na slovenskej Wikipédii alebo sa na nej zaregistruje počas trvania súťaže, a
  b) zapíše sa do zoznamu súťažiacich na Wikipédii (http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Deň_finančnej_gramotnosti/Súťažiaci)
  c) je jediným používateľom daného používateľského účtu na Wikipédii, a
  d) v čase ukončenia súťaže bude mať aktivovanú funkciu posielania správ pomocou elektronickej pošty (vysvetlené na http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Deň_finančnej_gramotnosti/Pomocník), a
  e) nie je vylúčená z účasti v súťaži niektorým z ustanovení týchto pravidiel a podmienok súťaže.
 3. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré:
  a) a) sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k usporiadateľovi, alebo
  b) sú rodinnými príbuznými zamestnanca usporiadateľa v priamom rade, alebo
  c) sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 750 701, zapísanej v OR OS BA I, odd.: Sro, vl.č.: 44999/B (ďalej ako „PARTNERS GROUP SK s.r.o.“), alebo
  d) sú podriadenými finančnými agentmi spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o., alebo
  e) sú rodinnými príbuznými zamestnanca a/alebo podriadeného finančného agenta spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o. v priamom rade, alebo
  f) nespĺňajú podmienky účasti v súťaži podľa ods. 2, alebo
  g) konajú v rozpore s pravidlami a podmienkami súťaže, alebo
  h) uviedli pri registrácii na webstránke Wikipedia (http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Deň_finančnej_gramotnosti/Súťažiaci) nepravdivé a/alebo neúplné údaje, alebo
  i) v čase zapojenia sa do súťaže dosiahli plnoletosť a na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom dosiahnutie plnoletosti v čase zapojenia sa do súťaže nepreukázali, alebo
  j) v čase zapojenia sa do súťaže nedosiahli plnoletosť a na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepredložili písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, alebo
  k) na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepreukázali pravdivosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii na webstránke Wikipedia (http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Deň_finančnej_gramotnosti/Súťažiaci)
 4. Osoby vylúčené z účasti v súťaži nebudú do súťaže zaradené. V akýchkoľvek sporných otázkach ohľadom splnenia podmienok účasti v súťaži a/alebo vylúčenia osoby zo súťaže a/alebo víťaza je oprávnený rozhodnúť usporiadateľ.
 5. Účasť účastníkov súťaže v súťaži je bezplatná.

V. Výhry

 1. Víťazi súťaže získajú výhru:
  1. miesto – vecná cena - Tablet Samsung + Darčeková poukážka martinus.sk v hodnote 35 Eur
  2. miesto – vecná cena - Elektronická čítačka kníh Kindle + Darčeková poukážka martinus.sk v hodnote 25 Eur
  3. miesto – vecná cena - Elektronická čítačka kníh Kindle + Darčeková poukážka martinus.sk v hodnote 10 Eur
  4. až 5. miesto – vecná cena - Darčeková poukážka martinus.sk v hodnote 10 Eur
 2. 1. miesto v súťaži bude udelené najlepšiemu autorovi pôvodných článkov; 2. - 5. miesto bude udelené autorom tak pôvodných ako aj prekladových článkov.
 3. Pre potreby tejto súťaže je za autora prekladových článkov považovaný autor, ktorého texty, pridané v rámci súťaže, pozostávajú aspoň z 10% z prekladu cudzojazyčného zdroja. Každý iný autor je považovaný za autora pôvodných článkov. O rozdelení na autorov pôvodných a prekladových článkov rozhoduje porota.
 4. Výhra musí byť prevzatá víťazom osobne alebo jeho zákonným zástupcom, v prípade, ak víťaz v čase zapojenia sa do súťaže nedosiahol plnoletosť.
 5. Výhry pre víťazov si môžu víťazi, resp. ich zákonní zástupcovia prevziať osobne v sídle Nadácie PARTNERS - Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika. Termín a čas odovzdania cien bude víťazom oznámený prostredníctvom e-mailovej správy.
 6. Víťazom, ktorí si neprevezmú výhry osobne podľa bodu 5, budú výhry zaslané poštou na adresu oznámenú Nadácii PARTNERS v súlade s čl. VI ods. 4 týchto pravidiel v lehote do 30.1.2015.
 7. V prípade, ak víťaz, resp. jeho zákonný zástupca výhru neprevezme osobne v súlade s bodom 5 alebo poštou v súlade s bodom 6, jeho nárok na výhru zaniká.

VI. Priebeh súťaže

 1. Účastník si po zápise do zoznamu súťažiacich na Wikipédii podľa čl. IV ods. 2 písm. b) vyberie jedno alebo viacero z 25 vybraných súťažných hesiel na Wikipédii (http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Deň_finančnej_gramotnosti/Súťažné_heslá) a toto heslo následne odborne rozpracuje, t.j. vysvetlí význam tohto hesla (popíše a ozrejmí činnosť/dej/vec označované heslom). V Súťaži je povolená vlastná tvorba a ručný preklad; špeciálne je zakázané kopírovať neslobodné texty (všetky práva vyhradené).
 2. Účastník odborné rozpracovanie hesla podľa ods. 1 vykoná písomne, pričom toto rozpracovanie v podobe textu nahrá/zadá na slovenskú Wikipédiu (bližšie vysvetlené na http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Deň_finančnej_gramotnosti/Pomocník), a to najneskôr do momentu ukončenia súťaže. Na texty nahrané/zadané po ukončení alebo pred začiatkom súťaže sa neprihliada.
 3. Odborná porota v lehote do 2 týždňov po ukončení súťaže z nahraných/zadaných textov podľa ods. 2 vyberie s ohľadom na odborné a faktografické spracovanie 10 najlepších autorov textov, z toho 5 riadnych a 5 náhradných, pričom aspoň jeden z riadnych autorov bude autor pôvodných článkov. Týchto autorov zoradí od najlepšieho zostupne. Najlepší autor pôvodných článkov získa prvú cenu podľa čl. V ods. 1. Následne budú zvyšní autori tak pôvodných ako aj prekladových článkov zoradení zostupne, z nich najlepší získa druhú cenu, druhý najlepší tretiu cenu atď.
 4. Usporiadateľ po vyhodnotení podľa ods. 3 oznámi prostredníctvom e-mailovej správy, prostredníctvom rozhrania Wikipédie, výsledky každému výhercovi, ktorého text bol medzi 5 riadnymi najlepšími textami do 7 dní odo dňa, keď usporiadateľovi výsledky oznámi porota. Usporiadateľ v e-maily podľa predchádzajúcej vety výhercov zároveň vyzve, aby v lehote do 7 dní odo dňa doručenia e-mailu oznámili usporiadateľovi spätným e-mailovej správy meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko.
 5. V prípade, ak výhercovi súťaže nebude možné na e-mailovú adresu podľa ods. 4 doručiť e-mail o výhre na prvý pokus usporiadateľa o jeho zaslanie (t.j. tento e-mail sa usporiadateľovi z akéhokoľvek dôvodu vráti ako nedoručený) a/alebo výherca v lehote podľa ods. 4 usporiadateľovi neoznámi údaje podľa ods. 4 a/alebo niektorý z nich, výherca stráca nárok na výhru a usporiadateľ je oprávnený výhru udeliť účastníkovi, ktorého text bol medzi 5 náhradnými najlepšími textami. V takom prípade sa voči účastníkovi, ktorého text bol medzi 5 náhradnými najlepšími textami, použije postup uvedený v ods. 4 a ods. 5.
 6. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru je možné prevziať osobne v mieste a v čase podľa čl. V ods. 5 týchto pravidiel. V prípade, ak nebude výhra víťazom, resp. jeho zákonným zástupcom prevzatá osobne, bude mu zaslaná poštou na adresu bydliska podľa ods. 4. Účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade, ak výhru neprevezme osobne alebo poštou, jeho nárok na výhru zaniká a usporiadateľ je oprávnený udeliť ju účastníkovi, ktorého text bol medzi 5 náhradnými najlepšími textami.
 7. Verejné vyhlásenie víťazov prebehne po odovzdaní výhier na stránke http://denfinancnejgramotnosti.sk/ a na stránke súťaže na Wikipédii http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Deň_finančnej_gramotnosti
 8. Účastník súťaže nahraním/zadaním textu podľa ods. 2 súhlasí, aby bol jeho text po nahraní/zadaní podľa ods. 2 uvoľnený pod licenciou Creative Commons Uveď autora - Zachovaj licenciu (CC-BY-SA), ktorá je predvolenou licenciou na Wikipédii. Účastník si je vedomý, že táto licencia je neodvolateľná a nie je možné ju dodatočne sprísniť.
 9. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že zloženie odbornej poroty určuje usporiadateľ, a to tak, že táto bude pozostávať z dvoch finančných poradcov určených Nadáciou PARTNERS a jedného z wikipedistov určeného Wikimediou Slovenská republika.

VII. Spracúvanie osobných údajov

 1. Účastníci súťaže zapísaním sa do zoznamu súťažiacich podľa čl. IV ods. 2 písm. b) týchto pravidiel súhlasia, že usporiadateľ a spoločnosť PARTNERS GROUP SK s.r.o. sú v súvislosti s touto súťažou oprávnení v súlade s ust. §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spracúvať osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu používateľské meno a e-mailová adresa, a to za účelom registrácie účastníkov v súťaži, kontaktovania účastníkov súťaže, ich zákonných zástupcov. Účastníci súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa predchádzajúcej vety udeľujú na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu.
 2. Výhercovia odoslaním e-mailovej správy, prostredníctvom ktorej usporiadateľovi a spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o. oznámia svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko, doručenej usporiadateľovi, týmto udeľujú usporiadateľovi a spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o. súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v zmysle ust. §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to za účelom účasti účastníkov v súťaži, vyhodnotenia súťaže, kontaktovania účastníkov súťaže, ich zákonných zástupcov, zverejnenia víťazov a odovzdania výhry víťazom. Účastníci súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa predchádzajúcej vety udelia na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnom rozsahu, a to v rozsahu meno, priezvisko, používateľské meno, dátum narodenia a adresa bydliska, podľa potrieb usporiadateľa a spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o..
 3. Účastníci súťaže zapísaním sa do zoznamu súťažiacich podľa čl. IV ods. 2 písm. b) týchto pravidiel súhlasia, že usporiadateľ a spoločnosť PARTNERS GROUP SK s.r.o. sú v súvislosti s touto súťažou oprávnení použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení, bezplatne účastníkmi súťaže osobné údaje v rozsahu používateľské meno v médiách (vrátane web stránky usporiadateľa a spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o.), ich propagačných a ich reklamných materiáloch. Účastníci súťaže zapísaním sa do zoznamu súťažiacich podľa čl. IV ods. 2 písm. b) týchto pravidiel súhlasia tiež s tým, že v súvislosti so súťažou môžu byť bezodplatne vyhotovované a časovo neobmedzene zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazovo-zvukové záznamy účastníka súťaže.

VIII. Všeobecné podmienky

 1. Zapísaním sa do zoznamu súťažiacich podľa čl. IV ods. 2 písm. b) týchto pravidiel účastník súťaže vyjadruje súhlas s účasťou v súťaži a pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo (i) vylúčiť účastníka súťaže z účasti v súťaži; (ii) nepriznať nárok na výhru, pokiaľ víťaz, resp. jeho zákonný zástupca výhru neprevezme osobne alebo poštou v súlade s podmienkami týchto pravidiel; (iii) nepriznať nárok na výhru, a to aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok tejto súťaže bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za víťaza v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však k momentu odovzdania výhry; (iv) zrušiť túto súťaž a/alebo odvolať túto súťaž a/alebo predĺžiť alebo skrátiť dobu konania súťaže a/alebo zmeniť pravidlá súťaže a/alebo doplniť pravidlá súťaže.
 3. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.
 4. Víťaz nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na inú výhru než je špecifikovaná v týchto pravidlách. Víťaz nemá právo uplatňovať u usporiadateľa vady výhry.
 5. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Všetky neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby a/alebo poškodenia výhry.
 6. Účastníci súťaže sú oboznámení, že výhra podlieha daňovej povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v závislosti od splnenia alebo nesplnenia podmienok podľa ust. § 9 ods. 2 písm. m) bod 1) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
 7. Účastníci súťaže nemajú právo na náhradu žiadnych nákladov v súvislosti s účasťou v súťaži.
 8. Tieto pravidlá a podmienky súťaže sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.dfg.sk, ako i http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Deň_finančnej_gramotnosti