Preskočiť na obsah

Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo o správcoch

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Toto je záväzné pravidlo Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Pravidlá
Pravidlo o správcoch

Kandidatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Kto môže podať žiadosť[upraviť | upraviť zdroj]

 • Žiadosť o pridelenie právomocí správcu môže podať každý redaktor, ktorý spĺňa podmienky hlasovacieho práva podľa pravidla o hlasovaní.
 • Výkon správcovských právomocí môže byť potencionálne deštruktívny, preto kandidát na správcu musí byť skúseným redaktorom. Zvážte preto dôkladne vašu kandidatúru.
 • Kandidát musí mať sfunkčnený wikimail a byť prostredníctvom neho dosiahnuteľný.
 • Žiadosť sa podáva osobne na stránke Wikipédia:Žiadosť o práva správcu.

Kto nemôže podať žiadosť[upraviť | upraviť zdroj]

 • O právomoci správcu nemôže požiadať
  • anonymný (nezaregistrovaný) redaktor,
  • redaktor, ktorý má v čase podania žiadosti obmedzené alebo zakázané redaktorské úpravy,
  • redaktor, ktorému bola žiadosť o právomoci správcu počas predchádzajúcich 3 kalendárnych mesiacov zamietnutá.
 • Správca nesmie podať druhú žiadosť prostredníctvom iného redaktorského účtu.
 • Takéto neplatné žiadosti sa môžu zmazať bez diskusie.
 • Na postup voľby sa použijú ustanovenia pravidla o hlasovaní s nasledujúcimi spresneniami:
  • Volí sa hlasovaním s jednou možnosťou, pri ktorej má každý redaktor jeden hlas. Hlasujúci môžu počas hlasovania svoje rozhodnutie zmeniť, rozhodujúca je situácia na konci hlasovania.
  • Kandidát nesmie hlasovať sám za seba, takýto hlas bude odstránený.
  • Kandidát môže svoj návrh kedykoľvek v priebehu voľby stiahnuť.
 • Voľba trvá 14 dní, počínajúc dňom nasledujúcim od začiatku hlasovania.
 • Na schválenie návrhu je potrebných aspoň 10 platných hlasov, z ktorých minimálne dvojtretinová väčšina sa vyjadrí v prospech návrhu (pomer kladných a záporných hlasov je väčší alebo rovný 2).
 • Ak návrh počas 14 dní nezíska aspoň 10 platných hlasov, predlžuje sa hlasovanie o ďalších 7 dní. Ak ani potom návrh nezíska aspoň 10 platných hlasov, uzatvorí sa ako zamietnutý.
 • Po skončení hlasovania ktorýkoľvek z byrokratov hlasovanie uzatvorí a udelí schválenému kandidátovi právomoci správcu.
 • Ak bola žiadosť zamietnutá, upovedomí o tom byrokrat kandidáta na jeho diskusnej stránke s uvedením dátumu, kedy môže o právomoci správcu opätovne požiadať.

Výkon právomocí[upraviť | upraviť zdroj]

 • Správca musí právomoci vykonávať v súlade s 5 piliermi Wikipédie, dodržiavať jej zásady a schválené pravidlá. Ďalšie pravidlá výkonu môže upresniť osobitné pravidlo alebo pravidlá.
 • Správca musí mať sfunkčnený wikimail a byť prostredníctvom neho dosiahnuteľný počas celého obdobia výkonu funkcie, s výnimkou wikidovolenky.

Potvrdzovanie právomocí[upraviť | upraviť zdroj]

 • V prípade nespokojnosti s prácou správcu môže ktokoľvek vyzvať správcu na jeho diskusnej stránke, aby požiadal o potvrdenie vo funkcii. Takejto žiadosti správca musí vyhovieť, len ak sú splnené nasledovné podmienky:
  • Výzva je podaná vo výročný kalendárny mesiac, v ktorom správca získal alebo mu boli poslednýkrát potvrdené správcovské oprávnenia.
  • Pod výzvu sa podpísali aspoň piati žiadatelia, ktorí mali v okamihu pridania prvého podpisu hlasovacie právo a všetkých päť podpisov bolo pridaných vo výročný kalendárny mesiac.
 • Ak je žiadosť redaktorov právoplatná, musí správca do jedného kalendárneho mesiaca od nadobudnutia jej právoplatnosti požiadať komunitu o potvrdenie správcovských právomocí. Urobí tak postupom zhodným ako v prípade novej kandidatúry. Proces potvrdenia vo funkcii prebieha za rovnakých podmienok ako proces novej voľby.
 • Ak je žiadosť redaktorov právoplatná a správca o potvrdenie nepožiada sám v stanovenom termíne, môže tak za neho urobiť ktorýkoľvek z navrhovateľov.
 • Každý správca môže o potvrdenie právomocí požiadať kedykoľvek aj z vlastného rozhodnutia.
 • Proces potvrdzovania nemôže správca stiahnuť, ani ak ho podal dobrovoľne.

Odňatie právomocí[upraviť | upraviť zdroj]

 • Správcovi je možné odňať právomoci za závažné alebo opakované zneužitie právomocí na základe hlasovania komunity. Hlasovanie o odňatí právomocí je možné začať až vtedy keď návrh získa v diskusii podporu aspoň 5 redaktorov s hlasovacím právom, do 7 dní od zverejnenia takéhoto návrhu. Ak je podmienka podpory splnená, ktorýkoľvek redaktor môže začať hlasovanie o odňatí právomocí správcovi, podľa pravidla o hlasovaní.
 • O tom či existuje konsenzus komunity za odňatie právomocí správcu rozhoduje steward po skončení hlasovania.

Nezáujem o výkon funkcie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Správcovi, ktorý je neaktívny ako správca alebo ako redaktor stewardi odoberú správcovské právomoci.
 • Za neaktívneho správcu sa považuje taký správca, ktorý nevykonal žiadny správcovský úkon za posledné 4 kalendárne mesiace.
 • Za neaktívneho redaktora sa považuje taký redaktor, ktorý nevykonal žiadnu úpravu v hlavnom mennom priestore za posledné 4 kalendárne mesiace.

Prechodné ustanovenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Správcovia, ktorí získali právomoci pred schválením tohto pravidla musia všetci požiadať o potvrdenie právomocí správcu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na správcov, ktorí boli zvolení alebo potvrdení za posledných 12 mesiacov pred prijatím tohto pravidla. O tejto povinnosti ich upovedomí predkladateľ pravidla prostredníctvom ich diskusných stránok. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na iné funkcie viazané na dôveru komunity, ako je funkcia byrokrata a revízora.
 • Ak správca nepožiada o opätovné zvolenie do funkcie do 1 mesiaca odkedy toto pravidlo vstúpi do platnosti, tomu stewardi právomoci odoberú na žiadosť ktoréhokoľvek redaktora.
 • Kto nebude vo funkcii správcu pri opätovnej voľbe konsenzuálne potvrdený, tomu stewardi administrátorské právomoci odoberú.

Spoločné a záverečné ustanovenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • O odobratie právomoci správcovi, ktorý spĺňa stanovené kritériá na jej odobratie, môže stewardov požiadať ktorýkoľvek redaktor, ako keby o odobratie práv požiadal správca sám.
 • Odobratie správcovských právomocí sa vždy rozumie vrátane odobratia prípadných ďalších funkcií viazaných na dôveru komunity (byrokrat, revízor, atď.).
 • Pravidlo na schvaľovanie žiadostí o právomoci správcu sa primerane vzťahuje aj na žiadosti, potvrdzovanie a odňatie právomoci byrokrata nasledujúcimi spresneniami:
  • O pridelenie právomocí byrokrata môže požiadať správca, ktorý má a vykonáva správcovské právomoci po dobu minimálne 6 mesiacov.