Wikipédia:Pravidlá/Prijímanie pravidiel

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Toto je záväzné pravidlo Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Pravidlá
Toto pravidlo určuje akým spôsobom komunita slovenskej Wikipédie prijíma pravidlá záväzné pre všetkých redaktorov.
Tento postup sa vzťahuje aj na modifikáciu/zmenu/novelizáciu už existujúceho pravidla.

Hlasovanie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Na prijatie pravidla sa použijú ustanovenia pravidla o hlasovaní.
 • Na prijatie pravidla je potrebná dvojtretinová väčšina.

Návrh na prijatie pravidla[upraviť | upraviť zdroj]

 • Prijatie pravidla môže navrhnúť redaktor s hlasovacím právom.
 • Nie je možné opätovne navrhnúť pravidlo, ktoré bolo v priebehu troch uplynulých mesiacov zamietnuté. To sa týka aj návrhov, ktoré sú síce preformulované, ale majú taký istý, alebo veľmi podobný zmysel alebo účel. V prípade sporu rozhoduje o podobnosti zmyslu alebo účelu arbitrážna komisia Wikipédie.
 • Je možné opätovne navrhnúť pravidlo, alebo jeho preformulovanú, alebo modifikovanú verziu, ak sa pod takýto návrh podpíše minimálne 10 redaktorov s hlasovacím právom.
 • Nie je možné meniť, novelizovať alebo rušiť päť pilierov Wikipédie. Takýto návrh je od začiatku neplatný.

Forma návrhu[upraviť | upraviť zdroj]

 • Navrhovateľ vytvorí novú podstránku s názvom Wikipédia:Pravidlá/Názov pravidla.
 • Na začiatok stránky umiestni šablónu {{Návrh pravidla}}
 • Do obsahu stránky umiestni text, ktorý musí obsahovať
  • odôvodnenie, prečo sa návrh podáva, alebo účel pravidla
  • formuláciu záväznej časti pravidla
 • Do obsahu stránky umiestni text, ktorý môže obsahovať
  • postup pri nedodržaní pravidla
  • odporúčania súvisiace s pravidlom
  • vysvetlivky a príklady aplikácie pravidla

Tým sa otvára diskusia na príslušnej stránke Diskusia k Wikipédii:Pravidlá/Názov pravidla.

Diskusia o návrhu[upraviť | upraviť zdroj]

Účelom diskusie je dosiahnuť konsenzus. V prípade pravidla je snaha o to, aby hlasovanie len formálne potvrdilo existenciu konsenzu. Je preto žiaduce, aby navrhovateľ podľa možnosti zmenil, prispôsobil alebo stiahol svoj návrh na základe výsledkov diskusie.

 • Navrhovateľ začne diskusiu zverejnením oznamu s patričným odkazom na stránku s návrhom na stránke Wikipédia:Pravidlá.
 • Diskusia k návrhu trvá počas nasledujúcich 14 dní, počínajúc dňom nasledujúcim od začiatku diskusie.
 • Ak sa v diskusii nikto nevyjadrí po dobu 7 dní, diskusia sa považuje za ukončenú.
 • K návrhu sa diskutuje priamo na príslušnej diskusnej stránke Diskusia k Wikipédii:Pravidlá/Názov pravidla.
 • Diskutovať môžu všetci zaregistrovaní redaktori. Každý diskusný príspevok musí byť podpísaný.

Zmeny v návrhu[upraviť | upraviť zdroj]

 • Akékoľvek zmeny v znení pôvodného návrhu smie v priebehu diskusie urobiť len navrhovateľ. To sa nevzťahuje na prípadné preklepy, gramatické chyby alebo typografické úpravy.
 • Diskutujúci smú vo svojich diskusných príspevkoch navrhovať nové znenie alebo zmeny existujúceho znenia, ktoré navrhovateľ môže, ale nemusí akceptovať.
 • Zmeny sa môžu týkať aj názvu pravidla, stránka s návrhom sa však počas diskusie nepresúva ale ponecháva si pôvodný názov.

Pozmeňovací návrh[upraviť | upraviť zdroj]

 • Diskutujúci smú vo svojich diskusných príspevkoch navrhnúť oficiálny pozmeňovací návrh, z ktorého musí byť jasné nové navrhované znenie pravidla, alebo jeho časti.
 • Oficiálny pozmeňovací návrh navrhne diskutujúci vložením podnadpisu:
=== Pozmeňovací návrh (Meno redaktora)===
==== Za ====
#
==== Proti ====
#
 • O takomto pozmeňovacom návrhu sa hlasuje jednoduchou väčšinou priamo v diskusii. Každý diskutujúci môže kedykoľvek počas diskusie pridať alebo odobrať svoj hlas.
 • Za prijatý sa považuje taký pozmeňovací návrh, ktorý dostane aspoň 10 platných hlasov, pričom počet hlasov Za musí byť väčší než počet hlasov Proti. V prípade rovnakého počtu hlasov sa návrh považuje za zamietnutý.
 • Po skončení diskusie a pred začiatkom hlasovania musí navrhovateľ prijaté pozmeňovacie návrhy zapracovať do svojho návrhu. Zamietnuté návrhy do návrhu nesmie zapracovať.
 • Ak sa vyskytnú dva alebo viaceré prijaté pozmeňovacie návrhy, ktoré si navzájom odporujú, prednosť má pozmeňovací návrh, ktorý má viac hlasov Za. V prípade rovnosti hlasov Za má prednosť pozmeňovací návrh, ktorý má menej hlasov Proti. V prípade rovnosti hlasov Za aj Proti sa obidva odporujúce si pozmeňovacie návrhy považujú za neplatné.

Hlasovanie o návrhu[upraviť | upraviť zdroj]

 • Po skončení diskusie musí navrhovateľ návrh stiahnuť, alebo začať hlasovanie.
 • Navrhovateľ môže návrh stiahnuť aj kedykoľvek počas diskusie.
 • Pred začiatkom hlasovania musí navrhovateľ zapracovať prijaté pozmeňovacie návrhy a jasne označiť, o akom výslednom texte sa hlasuje.
 • Navrhovateľ začne hlasovanie tak, že vloží za diskusiu text:
----
== Hlasovanie ==
=== Za ===
#
=== Proti ===
#

(Text je možné nahradiť obsahom šablóny, napr. {{subst:hlasovanie}}.)

 • Navrhovateľ tak musí urobiť do 7 dní od skončenia diskusie, počas ktorých ešte môže návrh meniť a zapracovať pozmeňovacie návrhy.
 • Navrhovateľ nesmie návrh zmeniť tak, aby nebolo možné zapracovať schválené pozmeňovacie návrhy.
 • Ak navrhovateľ nezačne hlasovanie do 7 dní od skončenia diskusie, pokladá sa jeho návrh za stiahnutý.
 • Hlasovanie trvá počas nasledujúcich 14 dní, počínajúc dňom nasledujúcim od začiatku hlasovania.
 • Počas hlasovania nie je možné vykonávať zmeny v znení návrhu.

Podmienky hlasovania[upraviť | upraviť zdroj]

 • Oprávnenie hlasovať majú len redaktori s hlasovacím právom v okamihu spustenia hlasovania. Ostatné hlasy budú z hlasovania vymazané. Každý oprávnený redaktor má len jeden hlas.
 • Pravidlo je schválené, ak získa aspoň 10 platných hlasov a pomer kladných a záporných hlasov je väčší alebo rovný 2.

Ukončenie hlasovania[upraviť | upraviť zdroj]

 • Po skončení hlasovania môže ktorýkoľvek redaktor hlasovanie uzatvoriť.
 • Hlasovanie sa uzatvorí vložením textu:
----
== Výsledok ==
* Počet hlasov ({{Za}}):
* Počet hlasov ({{Proti}}):
* Počet platných hlasov ({{Za}} + {{Proti}}):
* Pomer platných hlasov ({{Za}} / {{Proti}}):

Výsledok hlasovania sa tiež vyhlási na stránke Wikipédia:Pravidlá v príslušnom odseku Schválené pravidlá alebo Neschválené pravidlá.