Wikipédia:Konsenzus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Konsenzus je také rozhodnutie, s ktorého obsahom súhlasí každý jeden zúčastnený na riešení problému.

Nezhody by mali byť na Wikipédii riešené konsenzuálnou diskusiou namiesto striktného dodržiavania pravidiel a procedúr.

Vnímaná procedurálna chyba pri ktoromkoľvek príspevku (nápad či nominácia) nie je dôvodom, aby bol tento považovaný za neplatný. Nasledujte ducha, nie literu pravidiel, zásad a smerníc. Wikipédia nie je byrokracia.

Výhodou úplnej zhody pri hľadaní riešenia (i na Wikipédii) je jeho stabita. Nehrozí, že tí zúčastnení, ktorých záujmy neboli prijateľne zahrnuté do navrhovaného riešenia, sa budú opäť snažiť rozhodnutie zvrátiť; nekonsenzuálne riešenie problému môžeme považovať s veľkou pravdepodobnosťou za provizórne. V takom prípade môže byť rozhodnutie výsledkom väčšinového rozhodnutia alebo diktatúrou jednotlivca alebo skupiny redaktorov.

Dosiahnutie konsenzuálneho riešenia si vyžaduje dobrú vôľu a vynaloženie veľkého úsilia v oblasti komunikácie, vynaloženého času, pozornosti, pružnosti, no vynaložená námaha sa zvykne mnohonásobne vrátiť v podobe bezproblémového uvádzania dosiahnutého riešenia do praxe. Konsenzus je pracovnou metódou takých skupín a organizácií, ktoré sa snažia o stabilitu a o dosahovanie dlhodobých úspechov.

Keďže všetci redaktori na Wikipédiu nemusia prispievať pravidelne a ich okruh sa rozširuje a mení, na Wikipédii môže byť problematickým zahrnúť do konsenzu dostatočne široký okruh dotknutých Wikipediánov.

  • Podľa najmenej dvoch editorov je možné za konsenzus na Wikipédii označiť taký návrh, proti ktorému ani po dostatočne hlasnej výzve a dostatočne dlhom čakaní nikto nič nenamieta. Dostatočne hlasnou výzvou a dostatočne dlhým čakaním sa rozumie tak jasná výzva a tak dlhé čakanie, že ho kritizuje len nepatrná časť redaktorov.
  • Pri žiadosti o práva správcu sa ako konsenzus označuje rozhodnutie presadené kvalifikovanou väčšinou účastníkov hlasovania. Kvalifikáciu hlasujúcich a dosiahnuté väčšiny pritom na základe ustanovených pravidiel žiadosti o práva správcu posudzuje službukonajúci byrokrat.
  • Spôsob dosahovania konsenzu pri tvorbe encyklopedických článkov zachytáva vývojový diagram uvedený vpravo.